Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Resultat i uppdraget om att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön

Granskad:

Här presenteras några av de resultat som har tagits fram sedan Boverket fick uppdraget från regeringen 2018 om nationell samordning av det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön. Resultaten på de underliggande sidorna består av material och sammanställningar från konferenser och rapporter.

Rapport - Bilaga 2 Studie av klimatrelaterade risker i översiktsplaner

Flygbild över Kalstad

Sen 2018 ska klimatrelaterade risker för den byggda miljön ingå i översiktsplanering. Denna rapport redovisar en uppföljning av hur klimatrisker hanteras i de första åtta översiktsplaner som tagits fram och antagits efter att bestämmelsen infördes.

Kostnader och finansiering för klimatanpassning

Flygfoto över stad med bostäder, lokaler industri och hamn med mera

Boverket har tagit fram två rapporter, en förstudie som ger en grundläggande bild över kunskapsläget kring kostnader och finansiering och en fördjupad förstudie som utgår från kommunala praktiska erfarenheter av finansiering av klimatanpassningsåtgärder.

Faktablad om dagvatten och skyfall i den täta staden

Foto på nedsänkt grönyta i stad med gångbro i.

Boverket har med stöd av WSP tagit fram ett faktablad om klimatanpassning som snabbt och enkelt informerar om ett tema.

Sammanställning av myndigheters arbete med klimatanpassning

Foto på mindre byggnader i ett översvämmat grönområde.

Sammanställningen omfattar ett aktuellt urval av myndigheters arbete med klimatanpassning som bedömts vara relevant för klimatanpassning för den byggda miljön fram till och med juli 2022.

Kommunkonferens 2022 - Gör plats för klimatanpassning!

Foto på konferensstudioscenen under sändning

I maj 2022 anordnade Boverket i samarbete med Göteborgs stad, IVL Svenska miljöinstitutet, Lunds kommun, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Statens geotekniska institut (SGI) en digital konferens kombinerad med lokala exkursioner i Göteborg.

Kommunkonferens 2021 - Har vi råd att klimatanpassa?

Foto på inspelningsstudion där moderator och föreläsare syns i bakgrunden.

I juni 2021 anordnade Boverket i samarbete med Lunds kommun, Göteborgs stad, samt Svenska miljöinstitutet IVL en digital tvådagarskonferens med workshop inom klimatanpassning för den byggda miljön.

Internationell jämförelse av klimatanpassningsportaler

Illustration av de ingående portalerna.

En jämförelse mellan ett urval av internationella klimatanpassningsportaler och Klimatanpassning.se.

Rapport - Hinder och möjligheter

Foto på äldre byggnad i grönområde intill vatten

Rapporten redovisar identifierade hinder för klimatanpassningsarbetet och rekommendationer för lämpliga åtgärder, som ett underlag för Boverkets och samverkansmyndigheternas arbete med regeringsuppdraget.

Kommunkonferens 2020 med temat översvämning

Foto från konferensen.

Den första tvådagarskonferensen hölls i januari 2020 i Karlskrona. Ta del av materialet från presentationerna och workshoppen här.

Rapport – Klimatförändringar som påverkar byggnader

Foto på snötäckt träbyggnad.

Under 2019 tog SMHI fram, på uppdrag av Boverket, en kort rapport som påvisar hur klimatet kan komma att förändras.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen