På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Villkorsbesked

Den som ska utföra en bygglovspliktig åtgärd kan begära ett villkorsbesked. Byggnadsnämnden ska med ett sådant besked redovisa sin bedömning om åtgärden kan komma att omfattas av särskilda villkor för att uppfylla utformningskraven i plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden ska lämna ett villkorsbesked när någon begär det.

En byggherre kan exempelvis begära ett villkorsbesked när det är svårt att avgöra om byggnadsnämnden kommer att bedöma en åtgärd som en ombyggnad eller som en annan bygglovspliktig ändring än ombyggnad. En ombyggnad kan medföra krav på exempelvis tillgänglighetsanpassning av hela byggnaden och därför är det ofta av intresse för den som vill utföra en åtgärd om byggnadsnämnden bedömer den som en ombyggnad eller inte. En sådan bedömning är oftast inte möjlig att göra utan att kommunen gör en närmare genomgång av förutsättningarna i ärendet. Samtidigt kan bedömningen vara helt avgörande för den enskildes kostnader och vilja att utföra åtgärden. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 278)

Med ombyggnad avses enligt definitionen i PBL, en ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande eller avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 

Ett villkorsbesked är inte bindande

Villkorsbesked är inte bindande för byggnadsnämnden eftersom detta skulle kunna försvåra bygglovsprövningen och eftersom det inte är ovanligt att förutsättningarna i ett enskilt ärende ändras. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 278)

När ska villkorsbesked lämnas

Villkorsbesked ska lämnas för alla bygglovspliktiga åtgärder om sökanden begär det. 

Vilka krav kan vara aktuella

Villkorsbeskedet ska ange vilka utformningskrav som kan komma att ställas vid en bygglovsprövning. Utformningskraven innebär att en byggnad ska:

  • vara lämplig för sitt ändamål,
  • ha en god form-, färg- och materialverkan, och
  • vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

I vilken omfattning ska kraven uppfyllas

Utformningskraven ska uppfyllas på ett sådant sätt att:

  • vid nybyggnad uppfylls kraven för hela byggnaden,
  • vid ombyggnad uppfylls kraven för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den betydande och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas genom ombyggnaden,
  • vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls kraven i fråga om ändringen, och
  • vid hinder mot tillgänglighet till eller användbarhet av lokaler dit allmänheten har tillträde, ska hindret alltid avhjälpas, om det med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa.

BFS 2011:13 HIN 2

Avgift och överklagande

Byggnadsnämnden får ta ut en avgift för villkorsbesked. Ett villkorsbesked får inte överklagas.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej