På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tekniskt samråd

I vissa ärenden ska ett tekniskt samråd hållas hos byggnadsnämnden. På samrådet går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt.

Senast vid det tekniska samrådet ska byggherren lämna in ett förslag till kontrollplan och de tekniska handlingar som behövs för att byggnadsnämnden ska kunna bedöma om startbesked kan ges.

När ska tekniskt samråd hållas?

Byggnadsnämnden ska snarast, när ett lov har getts eller en anmälan har kommit in, kalla till ett tekniskt samråd om:

 • åtgärden kräver en kontrollansvarig,
 • ett tekniskt samråd inte är uppenbart onödigt, eller
 • byggherren har begärt ett tekniskt samråd.

Vilka ska kallas?

Byggnadsnämnden ska skriftligen kalla byggherren och den eller de som är kontrollansvariga. Om det är lämpligt kan man använda e-post för kallelsen. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 313)

I följande fall ska byggnadsnämnden även kalla andra berörda:

 • Om samrådet rör en åtgärd som kräver färdigställandeskydd ska byggnadsnämnden ge den som svarar för färdigställandeskyddet tillfälle att delta i samrådet.
 • Om samrådet rör arbetslokaler eller ett personalrum för arbetstagare som ska utföra arbete för en arbetsgivares räkning ska kallelsen också skickas till arbetsmiljömyndigheten och en representant för arbetstagarna. Om det behövs, ska nämnden även i andra fall ge arbetsmiljömyndigheten tillfälle att delta i samrådet.
 • Om samrådet rör byggåtgärder som avser tillfälliga personalbostäder för sammanlagt minst tio boende ska byggnadsnämnden ge en representant för arbetstagarna tillfälle att delta i samrådet. Det som gäller i fråga om arbetstagare gäller även andra som enligt arbetsmiljölagen ska likställas med arbetstagare.

Det finns ingen närvarorätt för andra än de ovan uppräknade. Men byggnadsnämnden kan kalla andra som enligt byggnadsnämndens bedömning bör ges tillfälle att delta. Exempel på andra myndigheter som kan vara berörda är Trafikverket, Försvarsmakten eller Luftfartsverket och andra förvaltningar inom kommunen som exempelvis livsmedel, miljö eller räddningstjänst. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 313)

Vem ska få yttra sig?

Om samrådet avser en befintlig byggnad som innehåller ett skyddsrum ska byggnadsnämnden ge MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tillfälle att yttra sig. Det innebär normalt ett skriftligt förfarande. Om byggnadsnämnden bedömer att det är lämpligt kan MSB ges tillfälle att delta på det tekniska samrådet. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 481

Avgift för tekniskt samråd

Byggnadsnämnden får ta ut en avgift för tekniskt samråd.

När behövs det inget tekniskt samråd?

Tekniskt samråd behövs oftast inte om det inte behövs någon kontrollansvarig. Det krävs ingen kontrollansvarig vid vissa enklare åtgärder, det vill säga i relativt okomplicerade ärenden, där byggherren bedöms kunna uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig. De åtgärder som avses är:

 • åtgärder som inte kräver lov eller anmälan,
 • små ändringar av en- eller tvåbostadshus,
 • små ändringar av andra byggnader än en- eller tvåbostadshus,
 • åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader,
 • byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är en kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad,
 • åtgärder avseende skyltar eller ljusanordningar,
 • åtgärder som kräver rivningslov på grund av utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser, och
 • åtgärder som kräver marklov, om åtgärden är liten.
 • flyttning av enkla byggnader

Här kan du läsa mer om kontrollansvarig

Flyttning av enkla byggnader

Vid flyttning av en enstaka enkel byggnad krävs inget tekniskt samråd. Detta gäller för byggnader som har en enkel konstruktion och som kan flyttas med förhållandevis enkla åtgärder. Byggnadsnämnden får dock besluta att det krävs ett tekniskt samråd om det behövs.

Exempel på enkla byggnader är:

 • en byggnadsmodul,
 • ett mindre fritidshus med en okomplicerad grundläggning, till exempel en plintgrund.

Exempel på byggnader som inte bör räknas som enkla är:

 • en byggnad i flera plan,
 • en byggnad med källare,
 • ett större en- eller tvåbostadshus i ett plan avsett för permanentboende,
 • en industrihall med stor spännvidd i takkonstruktionen.

(jfr prop. 2013/14:59 sid. 29)

Vid prövning av om en byggnad kan anses vara enkel behöver man särskilt beakta risken för skador på till exempel murverk, tätskikt och bärande delar. En byggnad kan dock innehålla exempelvis våtrum och ändå bedömas som en enkel byggnad, om hela byggnaden kan flyttas som en volym. Om det är nödvändigt att beräkna en konstruktions bärförmåga bör det inte kunna vara fråga om en enkel byggnad.(jfr prop. 2013/14:59 sid. 29)

Vid flyttning av flera enkla byggnader krävs tekniskt samråd, men byggnadsnämnden får besluta att det inte behövs. Tekniskt samråd behövs inte om flyttningen bedöms vara oproblematisk, till exempel när flera byggnader är sammankopplade intill varandra på marknivå. (jfr prop. 2013/14:59 sid. 29)

Ärenden utan tekniskt samråd

Om det inte behövs något tekniskt samråd ska byggnadsnämnden ge startbesked redan i beslutet om lov, eller snarast möjligt därefter. Vid en anmälningspliktig åtgärd ska startbesked ges när anmälan har inkommit. Om alla handlingar inte har kommit in ska byggnadsnämnden förelägga byggherren att skicka in dessa. Om de åtgärder som lovet eller anmälan avser kräver tillstånd av någon annan myndighet, ska byggnadsnämnden upplysa byggherren om detta. Byggnadsnämnden ska alltså lämna information baserat på vad den känner till. Informationen ska inte uppfattas som en garanti att den avser alla tillstånd.

Bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan

Det krävs normalt inget tekniskt samråd för de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus som kräver anmälan. Byggnadsnämnden kan dock besluta att tekniskt samråd krävs. Vid bedömningen av om tekniskt samråd behövs bör byggnadsnämnden i första hand utgå från byggprojektets komplexitet i förhållande till byggherrens kompetens. (jfr prop. 2013/14:127 sid. 57)

För nybyggnad och tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det oftast tekniskt samråd.

Vad ska tas upp på det tekniska samrådet?

Vid samrådet ska man gå igenom följande:

 • arbetets planering och organisation,
 • byggherrens förslag till kontrollplan,
 • övriga handlingar som byggherren har lämnat in till byggnadsnämnden,
 • hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts,
 • behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök,
 • behovet av eventuella tillsynsåtgärder,
 • behovet av färdigställandeskydd,
 • behovet av utstakning,
 • byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked, och
 • behovet av ytterligare tekniska samråd eller andra sammanträden.

Arbetets planering och organisation

Under genomgången av kontrollplanen bör byggherrens organisation avseende projektering och kontroll diskuteras. När byggherren kan visa vem som kontrollerar vad innebär det större sannolikhet att kontrollen i praktiken också förverkligas. Om kontrollorganisationen senare ändras på någon viktig punkt, ska det anmälas till byggnadsnämnden. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 314 f)

Entreprenadjuridiken med de allmänna avtalsbestämmelserna AB 04 och ABT 06 med flera standardavtal innehåller regler om olika kontroller och besiktningar som gäller parterna emellan. Om kontrollplanen enligt PBL är förankrad i kontraktshandlingarna mellan byggherren och entreprenörerna bör kunna utredas vid det tekniska samrådet. En sådan genomgång skulle kunna bidra till att byggherrens dokumenterade egenkontroll verkligen genomförs. Det skulle dessutom innebära att kontrollpunkterna i kontrollplanen kommer att omfattas av de besiktningar som ändå är avtalade mellan parterna. Detta skulle ytterligare förstärka effekten av kontrollsystemet. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 303)

Även om kontrollpunkter i kontrollplanen kan omfattas av de besiktningar som ändå är avtalade mellan parterna, är det viktigt att en sådan redovisning sker självständigt i kontrollplan enligt PBL. Det är inte tillräckligt om kontrollplanen bara hänvisar till redovisningen i projektorganisationens kvalitetssäkringssystem.

Här kan du läsa mer om vilka skyldigheter byggherren kan ha utanför PBL

Byggherrens förslag till kontrollplan

Byggherren ska se till att det finns en kontrollplan för bygg- eller rivningsåtgärden. En kontrollplan förutsätter att man i förväg försöker föreställa sig vilka misslyckanden som kan tänkas uppkomma under byggtiden. Det är alltså fråga om en slags riskbedömning.

Här kan du läsa mer om byggherrens förslag till kontrollplan här.

Byggprodukter och avfall

Vid det tekniska samrådet ska man gå igenom hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts. Avfall och sådana byggprodukter ska också framgå av kontrollplanen.

Här kan du läsa mer om byggprodukter och avfall i kontrollplanen

Behov av arbetsplatsbesök

Om det finns behov av att göra besök på arbetsplatsen och när det i så fall är lämpligt, ska diskuteras vid det tekniska samrådet. Byggnadsnämnden ska besöka den plats där åtgärderna utförs vid minst ett tillfälle under arbetets gång, om det inte är uppenbart obehövligt.

Här kan du läsa mer om byggnadsnämndens arbetsplatsbesök

Behov av färdigställandeskydd

Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som ska hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel går i konkurs.

Här kan du läsa mer om färdigställandeskydd

Behov av utstakning

Utstakningen innebär att läget märks ut på marken.

Här kan du läsa mer om utstakning

Behov av ytterligare handlingar

Vid det tekniska samrådet ska man också gå igenom byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om startbesked.  Det kan till exempel handla om att byggnadsnämnden behöver ytterligare material för att kunna ta ställning till om varsamhetskravet och förvanskningsförbudet kan antas komma bli uppfyllda. Av underlaget ska det framgå vilka kvaliteter som byggnadsverket innehar och hur åtgärden kan komma att påverka den. Omfattningen av detta underlag ska anpassas till varje enskilt projekt. Därför kan det handla om allt från ett par fotografier till en antikvarisk förundersökning. Personen som gör detta underlag ska ha kunskap och rätt kompetens.

Det finns dock utrymme att göra anpassningar och avsteg från de tekniska egenskapskraven för att kunna bevara kulturvärden i byggnaden. Detta ska i så fall tas upp vid det tekniska samrådet. Slutsatserna bör sedan tydligt och heltäckande skrivas in i protokollet.

Fler än ett tekniskt samråd

I stora projekt, upphandlade som totalentreprenad, görs projekteringen oftast parallellt med byggandet. Därför kan det bli nödvändigt att dela upp det tekniska samrådet flera tekniska samråd. Det bör då framgå av startbeskedet när och hur samråden ska ske. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 315)

Tillgänglighet och användbarhet

Den tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga som är ett utformningskrav och som ska prövas i bygglovet ska inte tas upp på det tekniska samrådet och inte heller vara med i kontrollplanen. Den tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga som är ett tekniskt egenskapskrav ska däremot tas upp på det tekniska samrådet och kan vara med i kontrollplanen.

Tillstånd från andra myndigheter

När någon av åtgärderna som behandlas under det tekniska samrådet kräver tillstånd av eller anmälan till någon annan myndighet ska byggnadsnämnden upplysa byggherren om detta. Det är en del av byggnadsnämndens allmänna serviceskyldighet och ska inte uppfattas som att nämnden garanterar att tillstånd inte krävs av myndigheter som nämnden inte pekat ut. Det är det som byggnadsnämnden har kännedom som den har upplysningsskyldighet kring. (jfr prop. 1993/94:178 sid.72)

Tekniska samråd ska protokollföras

Byggnadsnämnden ska föra protokoll över det tekniska samrådet.

Protokollet bör återge vad som gåtts igenom på samrådet. Om det har uppkommit diskussioner om någon fråga bör det tydligt framgå vad man kommit överens om.

Mindre avvikelser från Boverkets föreskrifter

Byggnadsnämnden har möjlighet att i enskilda fall medge mindre avvikelser från de tekniska kraven i Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder, EKS. Förutsättningen för detta är att det finns särskilda skäl, att byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt tillfredsställande och att det inte finns någon avsevärd olägenhet. Byggnadsnämnden kan i startbeskedet klargöra om mindre avvikelse kan godtas. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 312)

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej