På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tekniskt samråd

I vissa ärenden ska ett tekniskt samråd hållas hos byggnadsnämnden. På samrådet går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Senast vid det tekniska samrådet ska byggherren lämna in ett förslag till kontrollplan och de tekniska handlingar som behövs för att byggnadsnämnden ska kunna bedöma om startbesked kan ges.

När ska tekniskt samråd hållas

Byggnadsnämnden ska snarast, när ett lov har getts eller en anmälan har kommit in, kalla till ett tekniskt samråd om:

 • åtgärden kräver en kontrollansvarig,
 • ett tekniskt samråd inte är uppenbart onödigt, eller
 • byggherren har begärt ett tekniskt samråd.

När behövs det inget tekniskt samråd

Tekniskt samråd behövs oftast inte om det inte behövs någon kontrollansvarig. Det krävs ingen kontrollansvarig vid vissa enklare åtgärder, det vill säga i relativt okomplicerade ärenden, där byggherren bedöms kunna uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig. De åtgärder som avses är:

 • åtgärder som inte kräver lov eller anmälan,
 • små ändringar av en- eller tvåbostadshus,
 • små ändringar av andra byggnader än en- eller tvåbostadshus,
 • åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader,
 • byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är en särskilt värdefull byggnad,
 • åtgärder avseende skyltar eller ljusanordningar,
 • åtgärder som kräver rivningslov på grund av utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser, och
 • åtgärder som kräver marklov, om åtgärden är liten.

  Det behövs inte heller någon kontrollansvarig för att:
 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser, om anläggningen är liten och endast avsedd för en fastighets behov,
 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra bygglovspliktiga vindkraftverk, om vindturbinens diameter är mindre än tre meter,
 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra murar och plank,
 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus, om anläggningen är liten,
 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra begravningsplatser, om anläggningen är liten, eller
 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra transformatorstationer.

Byggnadsnämnden kan dock besluta att kontrollansvarig och/eller tekniskt samråd krävs även för ovan nämnda åtgärder. Det gäller dock inte åtgärder som inte kräver lov eller anmälan. I plan- och bygglagen definieras ändring av en byggnad som en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. I begreppet ändring ingår även tillbyggnad och ombyggnad. Byggnadsnämndens bedömning av om tekniskt samråd ska krävas får inte överklagas.

Tekniskt samråd vid flyttning av enkel byggnad

Vid flyttning av en enstaka enkel byggnad krävs inget tekniskt samråd. Detta gäller för byggnader som har en enkel konstruktion och som kan flyttas med förhållandevis enkla åtgärder. Byggnadsnämnden får dock besluta att det krävs ett tekniskt samråd om det behövs.

Exempel på enkla byggnader:

 • en byggnadsmodul,
 • ett mindre fritidshus med en okomplicerad grundläggning, till exempel en plintgrund,
 • en byggnad som innehåller våtrum om hela byggnaden kan flyttas som en volym.

Exempel på byggnader som inte bör räknas som enkla:

 • en byggnad i flera plan,
 • en byggnad med källare,
 • ett större en- eller tvåbostadshus i ett plan avsett för permanentboende,
 • en industrihall med stor spännvidd i takkonstruktionen.

(jfr prop. 2013/14:59 sid. 29)

Vid prövning av om en byggnad kan anses vara enkel behöver man särskilt beakta risken för skador på till exempel murverk, tätskikt och bärande delar. Om det är nödvändigt att beräkna en konstruktions bärförmåga bör det inte kunna vara fråga om en enkel byggnad.
(jfr prop. 2013/14:59 sid. 29)

Vid flyttning av flera enkla byggnader krävs tekniskt samråd, men byggnadsnämnden får besluta att det inte behövs. Tekniskt samråd behövs inte om flyttningen bedöms vara oproblematisk, till exempel när flera byggnader är sammankopplade intill varandra på marknivå. (jfr prop. 2013/14:59 sid. 29)

Vilka ska kallas

Byggnadsnämnden ska skriftligen kalla byggherren och den eller dem som är kontrollansvariga. Om det är lämpligt kan man att använda e-post för kallelsen. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 313)

I följande fall ska byggnadsnämnden även kalla andra berörda:

 • Om samrådet rör en åtgärd som kräver färdigställandeskydd enligt lagen (2014:227) om färdigställandeskydd ska byggnadsnämnden ge den som svarar för färdigställandeskyddet tillfälle att delta i samrådet.
 • Om samrådet rör arbetslokaler eller ett personalrum för arbetstagare som ska utföra arbete för en arbetsgivares räkning ska kallelsen också skickas till arbetsmiljömyndigheten och en representant för arbetstagarna. Om det behövs, ska nämnden även i andra fall ge arbetsmiljömyndigheten tillfälle att delta i samrådet.
 • Om samrådet rör byggåtgärder som avser tillfälliga personalbostäder för sammanlagt minst tio boende ska byggnadsnämnden ge en representant för arbetstagarna tillfälle att delta i samrådet. Det som gäller i fråga om arbetstagare gäller även andra som enligt arbetsmiljölagen ska likställas med arbetstagare.

Arbetsmiljölag (1977:1160)

Det finns ingen närvarorätt för andra än de ovan uppräknade. Men byggnadsnämnden kan kalla andra som enligt byggnadsnämndens bedömning bör ges tillfälle att delta. Exempel på andra myndigheter som kan vara berörda är Trafikverket, Försvaret eller Luftfartsverket och andra förvaltningar inom kommunen som exempelvis livsmedel, miljö eller räddningstjänst. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 313)

Vem ska få yttra sig

Om samrådet avser en befintlig byggnad som innehåller ett skyddsrum ska byggnadsnämnden ge MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tillfälle att yttra sig. Det innebär normalt ett skriftligt förfarande. Om byggnadsnämnden bedömer att det är lämpligt kan MSB ges tillfälle att delta på det tekniska samrådet.
(prop. 2009/10:170 sid. 481

Vad ska tas upp på det tekniska samrådet

Vid samrådet ska man gå igenom följande:

 • arbetets planering och organisation,
 • byggherrens förslag till kontrollplan,
 • övriga handlingar som byggherren har lämnat in till byggnadsnämnden,
 • om samrådet avser en rivningsåtgärd, hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats,
 • behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök,
 • behovet av eventuella tillsynsåtgärder,
 • behovet av färdigställandeskydd,
 • behovet av utstakning,
 • byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked, och
 • behovet av ytterligare tekniska samråd eller andra sammanträden.

Under genomgången av kontrollplanen bör projekteringen och kontrollorganisationen diskuteras. När byggherren kan visa att en kontrollorganisation finns innebär det större sannolikhet att kontrollen i praktiken också förverkligas. Om kontrollorganisationen senare ändras på någon viktig punkt, ska det anmälas till byggnadsnämnden. (prop. 2009/10:170 sid. 314 f)

Den tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga som är ett utformningskrav och som ska prövas i bygglovet ska inte tas upp på det tekniska samrådet. Den tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga som är ett tekniskt egenskapskrav ska däremot tas upp på det tekniska samrådet.

När någon av åtgärderna som behandlas under det tekniska samrådet kräver tillstånd av eller anmälan till någon annan myndighet ska byggnadsnämnden upplysa byggherren om detta. Det är en del av byggnadsnämndens allmänna serviceskyldighet och ska inte uppfattas som att nämnden garanterar att tillstånd inte krävs av myndigheter som nämnden inte pekat ut. Det är det som byggnadsnämnden har kännedom som den har upplysningsskyldighet kring. (prop. 1993/94:178 sid.72)

I stora projekt, upphandlade som totalentreprenad, görs projekteringen oftast parallellt med byggandet. Därför kan det bli nödvändigt att dela upp det tekniska samrådet flera tekniska samråd. Det bör då framgå av startbeskedet när och hur samråden ska ske. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 315)

Boverket har tagit fram vägledning och ett allmänt råd om rivningsavfall i samband med det tekniska samrådet. Du kan läsa mer om detta här: Åtaganden för byggnadsinspektörer vid tekniskt samråd

Byggnadsnämndens informationsansvar

Vid det tekniska samrådet ska byggnadsnämnden även lämna råd och upplysningar inom ramen för sitt allmänna informationsansvar. Det innebär att byggnadsnämnden ska förklara de regler som byggherren måste följa. Det är sedan upp till byggherren att redovisa en teknisk lösning som överensstämmer med reglerna. Byggherrens redovisning ger byggnadsnämnden en vägledning om vilken kontroll som behövs. Otillräckliga handlingar kan t.ex. vara ett skäl till att förstärka kontrollen. Byggnadsnämnden ska dock inte förkasta förslag eller binda fast sig vid förslag, utan klargöra att den lösning som väljs ska uppfylla gällande krav. Informationen får inte lämnas på ett sådant sätt att byggnadsnämnden fungerar som teknisk konsult åt byggherren och i praktiken tar ansvaret för byggnadens egenskaper. Lagen anger att det är byggherren som har det yttersta ansvaret för att regelverket följs. (prop. 2009/10:170 sid. 312, prop. 1993/94:178 sid. 71 och 89)

Byggnadsnämnden har möjlighet att i enskilda fall medge mindre avvikelser från de tekniska kraven i Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder, EKS. Förutsättningen för detta är att det finns särskilda skäl, att byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt tillfredsställande och att det inte finns någon avsevärd olägenhet. Byggnadsnämnden kan i startbeskedet klargöra om mindre avvikelse kan godtas. (prop. 2009/10:170 sid. 312) BFS 2011:6, BBR 18, avsnitt 1:21  och BFS 2011:10, EKS 8, avdelning A, 3 §

Tekniska samrådet ska protokollföras

Byggnadsnämnden ska föra protokoll över det tekniska samrådet.

Avgift för tekniskt samråd

Byggnadsnämnden får ta ut en avgift för tekniskt samråd.

Ärenden utan tekniskt samråd

Om det inte behövs något tekniskt samråd ska byggnadsnämnden ge startbesked redan i beslutet om lov, eller snarast möjligt därefter, eller efter att anmälan har kommit in. Om alla handlingar inte har kommit in ska byggnadsnämnden förelägga byggherren att skicka in dessa. Om de åtgärder som lovet eller anmälan avser kräver tillstånd av någon annan myndighet, ska byggnadsnämnden upplysa byggherren om detta. Byggnadsnämnden ska alltså lämna information baserat på vad den känner till. Informationen ska inte uppfattas som en garanti att den avser alla tillstånd.

Bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan

Det krävs normalt inget tekniskt samråd för de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus som kräver anmälan. Byggnadsnämnden kan dock besluta att tekniskt samråd krävs. Vid bedömningen av om tekniskt samråd behövs bör byggnadsnämnden i första hand utgå från byggprojektets komplexitet i förhållande till byggherrens kompetens.
(jfr prop. 2013/14:127 sid. 57)

För nybyggnad och tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det oftast tekniskt samråd.

Nämnden ska alltid hålla tekniskt samråd om byggherren själv begär det. Byggnadsnämndens bedömning av om tekniskt samråd ska krävas får inte överklagas.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej