Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Administrativ information i beslut om lovföreläggande

Granskad:

Ett beslut om lovföreläggande ska innehålla viss administrativ information som gör det möjligt att identifiera, sortera och hantera beslutet.

Administrativ information

Ett beslut om lovföreläggande ska alltid innehålla administrativ information som gör det möjligt att identifiera, sortera och hantera beslutet. Administrativ information är till exempel beslutsdatum, diarienummer eller ärendenummer, vilken fastighet eller byggnadsverk som föreläggandet gäller, vem som är adressat eller mot vem eller vilka beslutet riktas mot. Sådana uppgifter placeras lämpligen tidigt i beslutet. Andra exempel på administrativ information är vilka handlingar som tillhör beslutet och vilket underlag som ligger till grund för beslutet.

Exempel Administrativ information

Beslutsdatum:
Diarienummer/Ärendenummer:
Fastighetsbeteckning:
Fastighetsadress:
Adressat:
Adressatens adress:

Beslutsdatum

Av ett beslut om lovföreläggande ska det alltid framgå vilket datum beslutet togs.

31 §
  För varje skriftligt beslut ska det finnas en handling som visar
   1. dagen för beslutet,
   2. vad beslutet innehåller,
   3. vem eller vilka som har fattat beslutet,
   4. vem eller vilka som har varit föredragande, och
   5. vem eller vilka som har medverkat vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.

Diarienummer eller ärendenummer

Alla allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet. Av registret ska det framgå vilket diarienummer eller annan beteckning som ärendet har fått vid registreringen.

1 §
  Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet, om inte annat följer av andra-fjärde styckena.

Om en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk tillgång till en upptagning för automatiserad behandling som är en allmän handling ska handlingen registreras endast av den myndighet som gjort upptagningen tillgänglig för den andra myndigheten.

Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats.

Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet, behöver den varken registreras eller hållas ordnad.

2 §
  Beträffande handlingar som registreras enligt 1 § ska det av registret framgå
   1. datum då handlingen kom in eller upprättades,
   2. diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen,
   3. i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare, och
   4. i korthet vad handlingen rör.

Uppgifter enligt första stycket 3 eller 4 ska utelämnas eller särskiljas om det behövs för att registret i övriga delar ska kunna hållas tillgängligt för allmänheten.

I beslut om lovföreläggande är det viktigt att diarienummer eller ärendenummer anges. Det gör att det blir tydligt vilket ärende beslutet hör till.

Fastighetsuppgifter och uppgift om adressaten

Av ett beslut om lovföreläggande behöver det framgå vilken plats, fastighet eller byggnadsverk som beslutet gäller. Förutom fastighetsbeteckning behöver även fastighetens adress anges. Om enbart fastighetsbeteckningen anges är det inte självklart för alla var beslutet gäller. Förutom fastighetsuppgifter behöver beslutet även innehålla adressatens namn och adress.

Rubrik på beslut om lovföreläggande

Ett beslut om lovföreläggande behöver även ha en kortfattad rubrik eller ärendemening så att det blir tydligt vad ärendet gäller. Rubriken behöver inte överlastas med information som det inte finns någon anledning att redogöra för i rubriken. Information om fastighetsbeteckning, adress, adressat eller diarienummer kan i stället anges tydligt på annan plats i beslutet.

Byggnadsnämnden kan välja olika utformningar av rubrik på beslut beroende på vad man vill förmedla med rubriken. Rubrikens utformning beror också på hur byggnadsnämnden väljer att disponera beslutet i övrigt. Även andra faktorer, som till exempel ärendehanteringssystem, kan ha betydelse för hur rubriker utformas.

Exempel 1 Rubrik på beslutet

Beslut om lovföreläggande

Exempel 2 Rubrik på beslutet

Föreläggande att ansöka om bygglov

Exempel 3 Rubrik på beslutet

Föreläggande att ansöka om marklov

Handlingar som tillhör beslutet

Det är viktigt att det av beslutet framgår om det finns andra handlingar som tillhör beslutet och som kanske återfinns som bilagor. Det kan till exempel handla om en situationsplan om en sådan behövs för att förstå beslutet. Vid redovisning av tillhörande handlingar måste handlingens datum framgå. Datumet kan vara när den inkom till byggnadsnämnden, det vill säga registreringsdatumet eller instämplingsdatumet. Det kan också vara det datum som handlingen är upprättad hos byggnadsnämnden. Det är därför viktigt att det av beslutet framgår vilket av dessa datum som avses.

Underlag för beslutet

Av beslutet bör det framgå vilket underlag som beslutsfattaren har haft som grund för beslutet. Det gör det tydligt för den som beslutet riktar sig mot och andra berörda vad byggnadsnämnden har haft kunskap och kännedom om. Underlag för beslut kan till exempel vara:

  • förvaltningens förslag till beslut, ibland kallad tjänsteskrivelse,
  • yttranden som har kommit in i ärendet, och
  • datum för ett platsbesök samt tjänsteanteckning/protokoll och eventuell annan dokumentation från besöket.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen