Samhällsbyggnadsprocessen för den fysiska miljön

Samhällsbyggnadsprocessen är ett samlingsbegrepp för utveckling och utformning av den fysiska miljön utifrån såväl visioner som värdegrundsarbete, medborgardialog och utvecklingsplanering. Det innebär att samhällsbyggnadsprocessen omfattar mer än enbart den planprocess och bygglovsprövning som plan- och bygglagen behandlar.

Samhällsbyggnadsprocessen omfattar generellt sett betydligt fler aktörer än de kommunala tjänstepersoner som arbetar med planprocess och bygglovsprövning. Aktörerna kan bland andra vara olika kommunala förvaltningar, byggaktörer, byggföretag, plan-, bygglovs- och tillsynsmyndigheter, länsstyrelsens samhällsplanerare och brottsförebyggande samordnare, konsulter med olika specialisering, intresseorganisationer, ideella föreningar, polisen och självfallet de som förvaltar, använder, bor och bedriver verksamheter i byggd miljö.

För att många olika aktörer ska kunna arbeta effektivt med trygghetsfrågor och brottsförebyggande insatser behövs en gemensam riktning, och då kan en strategisk handlingsplan antagen på kommunledningsnivå vara ett effektivt verktyg (du kan läsa mer om handlingsplaner för trygghet under rubriken Relaterad information längst ner på sidan).

Samhällsbyggnadsprocessens olika skeden bildar ofta en kedja, eftersom de bedömningar och överväganden som görs i ett skede påverkar och skapar förutsättningar för nästa skede. Hur de olika aktörerna samverkar i varje skede blir avgörande för vilka kvaliteter den byggda miljön får.   

Samhällsbyggandet är på detta sätt en ständigt fortgående gestaltning – och omgestaltning – av den byggda miljön där den fysiska planeringen är en del av processen. Medborgardialoger före ett formellt planläggningsskede, liksom förvaltning eller användning av till exempel en bostadsbyggnad efter slutbesked och inflyttning, ingår inte i den planprocess som Plan- och bygglagen (PBL) behandlar, men båda innebär goda möjligheter för brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön.

Nedan finns samhällsbyggnadsprocessens olika skeden listade. Rubrikerna anknyter till de planinstrument som anges i plan- och bygglagen och är de som vanligen används av arkitekter och planerare. Övriga aktörer kan i vissa fall benämna dem med andra namn. Kommunen styr över processen från de tidiga skedena som översiktsplan, till bygglov (alternativt anmälan). Därefter tar byggaktören vid för att ibland lämna över till ett fristående bostadsföretag eller annan förvaltare när bygget eller anläggningsarbetet är klart.

Genom att klicka på respektive skede i punktlistan nedan kan du läsa om vad skedet innebär ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv, liksom om fallgropar som kan undvikas genom ett medvetet arbetssätt:

Bilden visar samhällsbyggnadsbyggnadsprocessens olika skeden: Regionplan, Översiktsplan, Fördjupad Översiktsplan/planprogram, Detaljplan, Projektering, Bygglov, Byggprocess, Förvaltning/användning.
Samhällsbyggnadscirkeln. Källa: Boverket
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej