Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygglov för förråd med tydlig bostadskaraktär

Granskad:

Målet rör bygglov för förråds- och lagerbyggnad på Klädesholmen i Tjörns kommun. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i målet bland annat tagit ställning till om byggnaden uppfyller kraven i 2 kap. 6 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Huvudfrågan är om byggnaden uppfyller hänsynskraven

MÖD fann, liksom kommunen, att sökt bygglov var planenligt. I domen noterades att den huvudsakliga frågan i målet var om byggnadens utformning och placering var i enlighet med det kraven i 2 kap. 6 § PBL.

Bostadskaraktären avvek från omgivningen

Domstolen konstaterade att byggnaden hade en tydlig bostadskaraktär med en storlek som motsvarar ett större en- eller tvåbostadshus. Byggnaden har försetts med 28 fönster och sex fönsterdörrar. Med sin tydliga karaktär av bostadshus avviker byggnaden från den befintliga magasinsbebyggelsen i motsvarande lägen. Domstolen konstaterade även att byggnaden försämrar förståelsen av helhetsverkan med verksamhet vid vattnet och bostäder placerade bakom dessa. Byggnaden kunde därför inte anses vara lämpligt placerad och utformad med hänsyn till platsens kulturhistoriska värden. Kommunens beslut om bygglov upphävdes därför.

Du hittar Mark- och miljööverdomstolens dom 3 februari 2017 målnummer P 4278-16 i ”Relaterad information”

På PBL-kunskapsbanken kan du läsa mer om rättsfall. Du hittar länkarna i ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen