Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

CE-märkning av fönster och dörrar

Granskad:

Fönster och ytterdörrar omfattas av den harmoniserade standarden SS-EN 14351-1. De ska alltså ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas inom EU.

Tillverkare tar ansvar för produktens prestanda

Genom att upprätta en prestandadeklaration och CE-märka fönster och dörrar tar tillverkaren ansvar för att det fönster eller den dörr som avses uppfyller den prestanda som anges och i övrigt uppfyller gällande krav. Som grund för prestandadeklarationen ska tillverkaren upprätta all nödvändig teknisk dokumentation enligt det system för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda, så kallat AVCP-system.

Fönster och dörrar omfattas som huvudregel av AVCP-system 3. Detta innebär att ett anmält organ ska bedöma prestanda på grundval av provning, beräkning, tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av byggprodukten. Tillverkaren ansvarar själv för att utföra tillverkningskontroll i fabrik.

Se även Bilaga V i Byggproduktförordningen under rubriken på " På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Spårbarhet mellan prestandadeklaration, CE-märkning och produkt

Spårbarheten mellan prestandadeklarationen, CE-märkningen och produkten är viktig för att säkerställa att slutanvändaren nås av rätt information. Spårbarheten tillförsäkras genom att varje produkttyp ges en unik identifikationskod samt att prestandadeklarationen ges ett referensnummer. Både identifikationskoden och referensnumret ska finnas med i såväl prestandadeklarationen som CE-märkningen.

Fönster och dörrar tillverkas i många olika utföranden

Fönster och dörrar tillverkas i många olika utföranden. Huvudregeln är att varje produkttyp ska ha en prestandadeklaration. I vissa fall är det däremot tillåtet att ha flera varianter av en produkttyp i samma prestandadeklaration. Förutsättningen för att detta ska vara tillåtet är att produkttypens unika identifikationskod, prestandadeklarationens referensnummer och angiven prestanda anges separat och tydligt för varje variant. Spårbarheten mellan produkten och dess prestanda så som den anges i prestandadeklarationen måste alltså säkerställas även i dessa fall.
Det är också möjligt att gruppera fönster i familjer. I prestandadeklarationen ska det minst fördelaktiga resultatet anges för alla de fönster som ingår i familjen, för varje respektive egenskap.

Se även Mall till prestandadeklaration i Bilaga III, Byggproduktförordningen under rubriken på " På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Vilka egenskaper ska redovisas i Sverige?

Svenska byggreglernas funktionsbaserade karaktär innebär att fönsters och dörrars avsedda användning avgör vilka väsentliga egenskaper som är relevanta att redovisa för fönster och dörrar när de säljs i Sverige. Egenskaperna för en ytterdörr till ett ouppvärmt förråd kan skilja sig från en ytterdörr till en villa.

Takfönster

Takfönster ingår också i standarden EN 14351-1, men vilka egenskaper som kan redovisas i prestandadeklarationen och CE-märkningen skiljer sig från dörrar och andra fönster. Exempelvis är utvändig brandpåverkan och reaktion vid brandpåverkan väsentliga egenskaper som kan redovisas i prestandadeklarationen och CE-märkningen.

Fönster, dörrar och portar med brandegenskaper

Genom tillägg av standarden SS-EN 16034 är det även möjligt att CE-märka fönster, ytterdörrar och motordrivna portar som även har brandegenskaper. Det gäller i kombination med produktstandarderna SS-EN 14351-1 respektive SS-EN 13241-1.

Detta innebär att CE-märkningen för dessa produkter görs mot SS-EN 16034 och antingen SS-EN 14351-1 eller SS-EN 13241-1, och hänvisning till båda standarderna ska finnas i prestandadeklarationen. I mallen för prestandadeklarationen anges detta under punkt 6a. Hänvisning till båda standarderna ska också finnas i CE-märkningen.

För brand- och rökegenskaper gäller AVCP-system 1 även om övriga egenskaper i produktstandarderna är föremål för andra system.

  • Dörrar och fönster för vilka man inte avser deklarera brandegenskaper ska CE-märkas enligt SS-EN 14351-1.
  • Dörrar och fönster för vilka man avser deklarera brandegenskaper ska CE-märkas enligt både standarden SS-EN 14351-1 och standarden SS-EN 16034.

Innerdörrar

CE-märkning är endast obligatoriskt för byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard. Innerdörrar omfattas inte av standarden SS-EN 14351-1, utan kommer att få en egen standard. CE-märkning av innerdörrar enligt standarden SS-EN 14351-2 blir möjligt först när SS-EN 14351-2 den standarden blir harmoniserad. Då kommer det även att bli möjligt att CE-märka innerdörrar som har brandegenskaper enligt standarden SS-EN 16034. Tills dess är andra bedömningssätt tillåtna. Om tillverkaren redan nu vill CE-märka innerdörrar får det göras på frivillig väg genom att tillverkaren först vänder sig till ett tekniskt bedömningsorgan för att begära en europeisk teknisk bedömning (ETA) för sin produkt.

Standarden får statusen "harmoniserad" när den efter godkännande av EU-kommissionen citeras i EU:s officiella tidning. Detta är ännu inte gjort och tidplanen är okänd. Även om standarden SS-EN 14351-2 publicerades av standardiseringen redan under hösten 2018, är det alltså ännu inte möjligt att CE-märka produkterna mot denna. När en standard bli harmoniserad upphör möjligheten för frivillig CE-märkning genom europeisk teknisk bedömning (ETA) och det blir istället obligatorisk att CE-märka enligt standarden.

Typgodkännande

Många fönster, dörrar och portar med brandegenskaper är typgodkända. När det blir obligatoriskt med CE-märkning för dessa produkter får inga nya typgodkännanden utfärdas och redan utfärdade typgodkännanden upphör att gälla.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen