Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planbeskrivning vid ändring av detaljplan

Granskad:

Vid ändring av detaljplan ska planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av ändringen. Där ska bland annat ingå information om vad som ändras, varför kommunen valt att ändra planen istället för att anta en ny eller upphäva en befintlig samt motiven till de enskilda regleringarna. Informationen ska också uppfylla vissa krav på digital funktionalitet.

Planbeskrivningen ska kompletteras

När en detaljplan ändras behöver inte en särskild planbeskrivning tas fram till ändringsbeslutet. I stället ska den ändrade detaljplanens planbeskrivning kompletteras med en beskrivning av ändringen. 

Ändring av detaljplan

15 §    Vid beslut om ändring av detaljplan gäller inte 2 kap. 1–14 §§.

Vid beslut om ändring av detaljplan ska kommunen komplettera planbeskrivningen med en beskrivning av ändringen.

Av denna ska det framgå

 • 1.  avsikten med ändringen av detaljplanen,
 • 2.  varför ändring av detaljplan valts i stället för upphävande eller ny detaljplan,
 • 3.  vad som ändras i detaljplanen,
 • 4.  konsekvenser av ändringen av detaljplanen,
 • 5.  hur kommunen hanterat och avvägt olika intressen enligt 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900) gällande ändringen av detaljplanen,
 • 6.  motiven till de enskilda regleringarna som omfattas av beslutet om ändring av detaljplanen. Redovisningen ska göras utifrån detaljplanens syfte samt 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900),
 • 7.  genomförandetid för ändrade planbestämmelser, och
 • 8.  en sammanställning av eventuella nya planeringsunderlag och utredningar som har gjorts med anledning av planändringen.

Hur kompletteringen ska redovisas kan bero på hur planbeskrivningen ser ut och vilka ändringar som görs. Till exempel kan den samlas i ett avsnitt av planbeskrivningen, infogas som kompletteringar av befintliga avsnitt eller stycken, eller som bilaga till en analog planbeskrivning.

Avsikten med ändringen

Av kompletteringen ska avsikten med ändringen framgå. Detta kan göras som en kortfattad beskrivning, till exempel att avsikten är att utöka befintliga byggrätter eller att införa bestämmelser om skydd av kulturvärden.

Exempel på formulering av avsikten med en ändring av en detaljplan

Avsikten med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra större byggrätter för att bostäderna i området ska kunna anpassas till dagens behov och området ska kunna utvecklas i sin helhet. Detta är möjligt då vatten och avlopp nu är utbyggt i området.

Varför ändring har valts

I kompletteringen av planbeskrivningen ska kommunen ange varför kommunen valt att ändra detaljplanen istället för att upphäva planen eller anta en ny. En ändring måste rymmas inom syftet för planen som ändras. Bedömningen av om ändringen ryms inom planens syfte ska ingå i redovisningen. Kommunen ska även ange hur allmänna intressen enligt andra kapitlet PBL har hanterats och avvägts gällande planändringen.

Vad som ändras

Kompletteringen ska ange vad som ändras i planen, till exempel en förteckning över vilka planbestämmelser som ändras och på vilket sätt. Motiven till de enskilda regleringarna ska framgå liksom vilka konsekvenser regleringarna får för dem som berörs av ändringen, exempelvis fastighetsägare eller boende som omfattas av de ändrade bestämmelserna. Genomförandetiden för de bestämmelser som ändras ska också framgå.

Planeringsunderlag och ärendeinformation

Slutligen ska kompletteringen innehålla en sammanställning av eventuella nya planeringsunderlag och utredningar som har gjorts med anledning av planändringen.

Ändring av detaljplan

15 §    Vid beslut om ändring av detaljplan gäller inte 2 kap. 1–14 §§.

Vid beslut om ändring av detaljplan ska kommunen komplettera planbeskrivningen med en beskrivning av ändringen.

Av denna ska det framgå

 • 1.  avsikten med ändringen av detaljplanen,
 • 2.  varför ändring av detaljplan valts i stället för upphävande eller ny detaljplan,
 • 3.  vad som ändras i detaljplanen,
 • 4.  konsekvenser av ändringen av detaljplanen,
 • 5.  hur kommunen hanterat och avvägt olika intressen enligt 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900) gällande ändringen av detaljplanen,
 • 6.  motiven till de enskilda regleringarna som omfattas av beslutet om ändring av detaljplanen. Redovisningen ska göras utifrån detaljplanens syfte samt 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900),
 • 7.  genomförandetid för ändrade planbestämmelser, och
 • 8.  en sammanställning av eventuella nya planeringsunderlag och utredningar som har gjorts med anledning av planändringen.

Om kommunen vill ändra en detaljplan som tagits fram enligt Boverkets föreskrifter om detaljplan, ska även följande ärendeinformation ingå i kompletteringen:

 • kommunens diarienummer för ändringen av detaljplanen,
 • hänvisning till beslutsprotokollet,
 • när ändringen påbörjades, och
 • när ändringen fick laga kraft.
Ändring av detaljplan

17 §    Vid ändring av detaljplan som är upprättad enligt Boverkets föreskrifter om detaljplan (BFS 2020:5) ska även informationen enligt 2 kap. 4 § samma föreskrift framgå i planbeskrivningen.

Planer som saknar planbeskrivning

En del äldre planer som gäller som detaljplaner har ingen planbeskrivning. Om planen har en handling som motsvarar en planbeskrivning kan kompletteringen göras till den handlingen. Om det inte heller finns någon sådan handling ska kommunen till detaljplanen bifoga en handling med innehåll som motsvarar en komplettering av planbeskrivningen.

Ändring av detaljplan

16 §    I de fall en detaljplan som omfattas av beslut om ändring inte har någon planbeskrivning eller någon handling motsvarande planbeskrivning ska en beskrivning enligt 15 § bifogas till detaljplanen.

Digital funktionalitet vid ändring av detaljplan

Kompletteringen av planbeskrivningen ska också uppfylla vissa krav på digital funktionalitet. Olika regler kan gälla beroende på när planen upprättats.

Om detaljplanen upprättats enligt Boverkets föreskrifter om detaljplan ska kompletteringen till planbeskrivningen uppfylla samtliga krav på digital funktionalitet enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning. Det betyder att om detaljplanen som ska ändras påbörjades efter 31 december 2021 finns inga undantag från dessa krav.

Planbeskrivningens digitala funktionalitet

Om detaljplanen som ska ändras inte upprättats enligt Boverkets föreskrifter om detaljplan behöver ändringen däremot inte uppfylla alla krav på digital funktionalitet. Kompletteringen av planbeskrivningen ska då endast:

 • Kunna återges i sin beslutade form
 • Vara kopplad till den eller de ändrade planbestämmelserna
 • Sorteras under tema, grupper och undergrupper enligt bilagan
Ändring av detaljplan

5 §    Vid beslut om ändring av detaljplan som inte har upprättats enligt Boverkets föreskrifter om detaljplan (BFS 2020:5) gäller inte kraven i 1–4 §§. Informationen i kompletteringen av planbeskrivningen ska då

 • 1.  kunna återges i sin beslutade form,
 • 2.  vara kopplad till den eller de ändrade planbestämmelserna,
 • 3.  inordnas under relevant tema och en eller flera grupper tillhörande respektive tema enligt bilagan, och
 • 4.  i de fall informationen handlar om någon av de undergrupper som tas upp i bilagan indelas efter dessa.

Informationen enligt 2 kap. 15 § 6 ska digitalt kopplas till det bestämmelseområde regleringen avser.

Kraven i första och andra stycket gäller inte om beslut om ändring av detaljplan avser upphävande av planbestämmelser eller upphävande av del av detaljplan.

Om ändringen handlar om att ta bort planbestämmelser eller upphäva en del av en detaljplan så gäller inte kraven på digital funktionalitet.

Ändring av detaljplan

5 §    Vid beslut om ändring av detaljplan som inte har upprättats enligt Boverkets föreskrifter om detaljplan (BFS 2020:5) gäller inte kraven i 1–4 §§. Informationen i kompletteringen av planbeskrivningen ska då

 • 1.  kunna återges i sin beslutade form,
 • 2.  vara kopplad till den eller de ändrade planbestämmelserna,
 • 3.  inordnas under relevant tema och en eller flera grupper tillhörande respektive tema enligt bilagan, och
 • 4.  i de fall informationen handlar om någon av de undergrupper som tas upp i bilagan indelas efter dessa.

Informationen enligt 2 kap. 15 § 6 ska digitalt kopplas till det bestämmelseområde regleringen avser.

Kraven i första och andra stycket gäller inte om beslut om ändring av detaljplan avser upphävande av planbestämmelser eller upphävande av del av detaljplan.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen