Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planbeskrivning

Granskad:

Till detaljplanen ska det finnas en beskrivning av hur detaljplanen ska förstås och genomföras, en planbeskrivning. I planbeskrivningen ska kommunen bland annat redovisa planeringsförutsättningarna, planens syfte och hur planen är avsedd att genomföras. Innehållet i en planbeskrivning regleras i plan- och bygglagen, PBL, och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning.

Vad är en planbeskrivning?

Planbeskrivningen är en handling som anger syftet med detaljplanen och förklarar detaljplanen så att den ska kunna förstås och genomföras. En planbeskrivning är ett verktyg som ska ge intressenter, sakägare och tillsynsmyndigheter en bild av vad detaljplanen innebär, hur den påverkar intressen utifrån olika aspekter och vilka avvägningar som gjorts mellan olika intressen. Planbeskrivningen är dessutom ett underlag för det politiska beslutet att anta en detaljplan.

31 §
  En beskrivning av hur detaljplanen ska förstås och genomföras
(planbeskrivning) ska finnas tillsammans med planen.

Planbeskrivningens funktion

Planbeskrivningen har flera olika funktioner under såväl planprocessen fram till antagande och laga kraft som under hela den tid som detaljplanen gäller och tillämpas.

En detaljplan kan var svår för många att läsa och förstå. Planprocessen ska förankra planen och ge möjlighet för berörda att lämna synpunkter. Under processen har planbeskrivningen därför en viktig roll i att förklara detaljplanen, syftet med den och vad konsekvenserna av planens genomförande kan bli.

Planbeskrivningen ska även redovisa den lämplighetsprövning som legat till grund för beslutet att anta planen. Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet och domstolar som överprövande instanser ska av planbeskrivningen bland annat kunna utläsa vilka utredningar och underlag kommunen stöder sin lämplighetsbedömning på.

Planbeskrivningen ska även redovisa hur detaljplanen är tänkt att genomföras. Delar av planbeskrivningen används direkt som ett underlag för projektering av bebyggelse inom planen. Planbeskrivningen kan användas även som ett underlag vid lovgivning och fastighetsbildning.

Regler om planbeskrivning

Planbeskrivningen regleras i fjärde kapitlet PBL, samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2020:8) om planbeskrivning. För att få en helhetsbild av vad som gäller ska dessa därför läsas ihop. Föreskrifterna och de allmänna råden reglerar innehållsmässigt enbart frågor som inte redan är reglerade på en detaljerad nivå i lagstiftningen.

Planbeskrivningens innehåll

Vad planbeskrivningen ska innehålla och redovisa regleras i fjärde kapitlet PBL och i andra kapitlet Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning. Visst innehåll ska finnas i alla planbeskrivningar, som exempelvis planens syfte, motiv till detaljplanens reglering samt hur planen ska genomföras. Redovisningen av detta kan dock vara olika detaljerad, beroende på detaljplanens komplexitet och sammanhang. Vissa krav på planbeskrivningens innehåll gäller bara om planärendet berör dem, som att bullerberäkningar enbart behöver redovisas om planen avser bostäder eller att innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning ska redovisas om planen miljöbedömts.

Planbeskrivningens digitala funktionalitet

För planbeskrivningar som hör till detaljplaner som har påbörjats efter den 31 december 2021 ska uppgifterna i dem kunna tillgängliggöras och behandlas digitalt. Målet är att skapa en nationell åtkomst till digital detaljplaneinformation. En sådan åtkomst möjliggör sökbar detaljplaneinformation över både plan- och kommungränser. Det möjliggör även att mer avancerade tjänster utvecklas som kan använda denna information.

5 a §
  Detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt.
Förordning (2019:207).

Reglerna i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning utgör grunden för att säkerställa att den digitala detaljplaneinformationen i planbeskrivningen är ordnad på ett enhetligt sätt som förenklar överföring och återanvändning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen