Kommunens möjlighet att återkalla och skyldighet att ändra beslut om bostadsanpassningsbidrag

Enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag kan kommunen i vissa fall återkalla ett beslut att bevilja bostadsanpassningsbidrag. I vissa fall är kommunen enligt förvaltningslagen skyldig att ändra ett beslut, om det kan ske utan att ändringen är till nackdel för sökanden.

Återkallelse av beslut att bevilja bidrag

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 19 §

Före utbetalning får kommunen enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag återkalla ett beslut om att bevilja bostadsanpassningsbidrag, om de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre finns.

Återkallelse kan även ske före verkställighet när bostadsanpassningsbidraget beviljats som ett åtagande från kommunen att låta utföra åtgärderna eller om beslutet innebär att kommunen ska överlämna en begagnad anordning till sökanden.

Kritik från Lagrådet

Lagrådet har haft synpunkter på bestämmelsen om återkallelse i lagen om bostadsanpassningsbidrag. Synpunkterna sammanhänger med den tungt rotade principen att ett gynnande beslut inte får ändras till nackdel för någon enskild, en princip som i och med förvaltningslagen (2017:900) kommer till uttryck direkt i lagtext, närmare bestämt i 37 §.

Förvaltningslag (2017:900) 37 §

Förutom tvingande säkerhetsskäl eller att parten, till exempel en sökande i ett ärende om bostadsanpassningsbidrag, har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter får en myndighet enligt bestämmelsen i 37 § förvaltningslagen bara ändra ett gynnande beslut till den enskildes nackdel om det framgår av beslutet eller de föreskrifter som det har grundats på att beslutet under vissa förutsättningar får återkallas.

Det framgår av propositionen till förvaltningslagen att bestämmelsen i 37 § avser att ge uttryck för de allmängiltiga undantagsfallen. Det framförs i samma proposition att frågor om behovet av undantag på grund av hänsynstaganden som kan vara motiverade enbart i snävt avgränsade fall  lämpligen bör övervägas i speciallagstiftning och således inte resultera i en särskild reglering i den nya förvaltningslagen. (Proposition 2016/17:180 sid. 232.)

Lagrådet ansåg att bestämmelsen om återkallelse i 19 § lagen om bostadsanpassningsbidrag går utöver bestämmelserna i 37 § förvaltningslagen om när återkallelse av ett gynnande beslut kan ske och att den inte är snävt avgränsad utan mycket allmänt hållen och inte ägnad att värna den enskildes berättigade intresse av förutsägbarhet. Lagrådet menade att regeringen i den fortsatta beredningen av lagstiftningsärendet borde överväga att ge bestämmelsen ett snävare tillämpningsområde. (Proposition 2017/18:80, sid. 56, och bilaga 8, sid. 116.) 

Regeringens bemötande av kritiken

Regeringen har inte gjort någon ändring utifrån Lagrådets synpunkter. I propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag konstaterar regeringen att systemet för bostadsanpassningsbidrag, där sökanden först beviljas ett bidrag och sedan måste redovisa nerlagda kostnader för att få bidraget utbetalat, skiljer sig från andra bidragssystem. Handläggningen av ett ärende upphör inte när beslutet meddelas utan först när bidraget betalas ut eller verkställs. Det finns därför behov av en möjlighet att kunna återkalla ett gynnande bidragsbeslut i vissa fall, menar regeringen. Med hänsyn till den särskilda process som gäller i ärenden om bostadsanpassningsbidrag, måste det kunna förutsättas att sökanden är medveten om sin skyldighet att minimera kommunens kostnader genom att underrätta kommunen om ändrade förutsättningar innan en anpassningsåtgärd vidtas eller om något inträffar under tiden en anpassningsåtgärd vidtas. (Proposition 2017/18:80 sid. 56.)

Återkallelseförbehåll i besluten

Det framgår vidare av propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag att regeringen anser att bestämmelsen i 19 § utgör ett återkallelseförbehåll och att det med detta förbehåll direkt i lagen kommer stå klart för sökanden redan från början att kommunen kan komma att ändra det gynnande beslutet om det framkommer skäl för det. För att ytterligare förtydliga detta förhållande är det, enligt regeringen, ofta lämpligt att en upplysning om förbehållet också tas in i det beslut som meddelas i det enskilda fallet. (Proposition 2017/18:80 sid. 56.)

Kommunen ska visa att det finns förutsättningar för återkallelse

Det framgår av propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag att det är kommunen som ska visa att de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre finns. En sådan situation kan enligt propositionen vara att anpassningarna inte har utförts i enlighet med beslutet, exempelvis då inlämnade ritningar som beslutet grundar sig på inte har följts. På samma sätt kan beslutet återkallas till exempel om sökanden har flyttat till ett särskilt boende och därför inte längre har behov av en anpassningsåtgärd i den bostad som beslutet avser. (Proposition 2017/18:80 sid. 57.)

Skyldighet att ändra ett beslut

Förvaltningslag (2017:900) 38 §

Av 38 § förvaltningslagen framgår att kommunen i vissa fall är skyldig att ändra sitt beslut om bostadsanpassningsbidrag.

Det gäller närmare bestämt om kommunen finner att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning och beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för sökanden.

Det framgår av propositionen till förvaltningslagen att den bakomliggande orsaken till att beslutet har blivit uppenbart felaktigt saknar betydelse för tillämpningen av bestämmelsen (proposition 2016/17:180 sid. 330).

Uppenbart felaktigt

Med uttrycket "uppenbart felaktigt" markeras att det ska vara fråga om ett fel som är enkelt för myndigheten att konstatera. Det innebär till exempel att kravet sällan torde vara uppfyllt om det krävs omfattande kompletterande utredningsåtgärder för att klarlägga om sakförhållandena som beslutet grundar sig på är felaktiga. (Proposition 2016/17:180 sid. 330.)

Väsentligt hänseende

Kravet att felaktigheten ska avse ett "väsentligt hänseende" innebär bland annat att ändring av felaktigheter som rör förhållanden som i praktiken saknar betydelse för utgången i ärendet eller som av andra skäl kan bedömas som mindre väsentliga i många fall kan underlåtas även om de är enkla att konstatera (proposition 2016/17:180 sid. 330).

Inte till nackdel

Observera att skyldigheten att ändra ett beslut enligt 38 § förvaltningslagen förutsätter att ändringen inte är till nackdel för sökanden.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej