Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Redovisning enligt det allmänna rådet

Granskad:

Genom planbestämmelser reglerar kommunen vad som ska gälla inom olika delar av planområdet. Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan anger ett sätt att redovisa denna reglering på en plankarta. Det allmänna rådet är inte bindande och kommunen har därför möjlighet att utveckla egna sätt för redovisning.

Ett system med beteckningar i form av symboler och tecken

Om allt kommunen vill reglera med detaljplanen skrivs ut i klartext på plankartan skulle den snabbt bli oläslig och överlastad med information. Under lång tid har därför ett system utvecklats med olika beteckningar i form av symboler och tecken samt gränslinjer som avgränsar de olika planbestämmelserna. Till exempel har det varit brukligt att bestämmelsen som reglerar markanvändning för bostäder får beteckningen B.

Redovisningen måste vara tydlig

Vid redovisning av regleringarna i detaljplan är det viktigt att tillgodose både behovet av rättssäkerhet och kravet på tydlighet. Allmänhet, fastighetsägare och andra direkt berörda ska kunna bedöma innebörden, rättsverkan och de ekonomiska konsekvenserna av en detaljplan. Det allmänna rådet om redovisning av reglering i detaljplan anger ett sätt som en detaljplan kan redovisas för att tillgodose kravet på tydlighet i PBL och föreskriftens regler. Det allmänna rådet är emellertid inte bindande utan kommunen kan välja att redovisa detaljplaner på andra sätt.

Det allmänna rådet bygger på det system som utvecklats över lång tid. Det ger rekommendationer om hur de olika typerna av användningsbestämmelser kan betecknas med avsedd användning i klartext respektive versal bokstav. Det anger även vilka färger som är lämpliga att använda för de olika användningarna om kommunen väljer att färglägga planen. Dessutom anges hur de olika egenskapsbestämmelserna kan betecknas med gemena bokstäver, ord i klartext, förkortningar, symboler, punkter, raster eller linjer. Det allmänna rådet visar även hur plangräns, användningsgräns och egenskapsgräns kan se ut och hierarkin mellan dessa.

För att den avsedda regleringen tydligt ska framgå av detaljplanen kan beteckningarna redovisas tillsammans med bestämmelseformuleringarna i en lista. De beteckningar och gränslinjer som används i plankartan måste överensstämma med de som redovisas i listan med planbestämmelser. För att underlätta framtida tolkning av detaljplanen är det lämpligt att det framgår av detaljplanen om det allmänna rådet använts.

Det går att redovisa på flera sätt

Rekommendationerna i det allmänna rådet är lämpliga för en tvådimensionell redovisning, till exempel för en pappersplan eller en PDF-A. Det allmänna rådet är inte bindande och om kommunen vill redovisa på ett annat sätt står det kommunen fritt att göra det så länge tydlighetskravet uppfylls. Redovisning enligt det allmänna rådet kan till exempel vara otillräckligt vid komplexa planeringssituationer, framför allt när gäller tredimensionell planering. Det finns därför ett behov av att utveckla nya sätt att redovisa detaljplanens reglering som utnyttjar de möjligheter den digitala utvecklingen medför. Boverket ser positivt på att kommuner tar fram och utvecklar egna fungerande system för hur en detaljplan kan redovisas.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen