På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ärendebeskrivning

Granskad:

För att göra ett beslut tydligt och begripligt kan det vara lämpligt med en sammanfattande beskrivning av ärendet och sakförhållanden som har betydelse för ärendet.

Det är viktigt att skilja på det som är ärendebeskrivningen, skälen för beslutet och själva beslutet.

Det finns inget krav enligt förvaltningslagen på att ett beslut ska innehålla detaljerade redogörelser för sakförhållandena. Det kan ändå vara lämpligt med en saklig ärendebeskrivning som innehåller de omständigheter som finns i ärendet. En ärendebeskrivning blir mer lättläst om den är kronologisk. (jfr prop. 1971:30 sid. 492f)

Ärendebeskrivningen kan till exempel ta upp:

  • vad ansökan avser, till exempel nybyggnad av enbostadshus, ändring till ett väsentligen annat ändamål, anläggning av campingplats eller småbåtshamn,
  • hur stor byggnad ansökan gäller, till exempel våningsantal eller byggnadsarea,
  • åtgärdens placering på fastigheten,
  • fastighetens storlek, läge, tillfart och terrängförhållanden som har betydelse för bedömningen,
  • om, och i så fall hur aktuell fastighet är bebyggd idag,
  • om fastigheten ligger inom detaljplan, områdesbestämmelser, sammanhållen bebyggelse eller omfattas av riksintresse, skydd eller andra restriktioner,
  • om fastigheten ligger inom detaljplan, vilken detaljplan som gäller, dess laga kraftdatum, genomförandetid och relevanta planbestämmelser,
  • om fastigheten ligger utanför planlagt område, vad översiktsplanen anger som kan vara relevant för ärendet,
  • andra tidigare beslut som kan vara relevanta för ärendet, till exempel tidigare förhandsbesked, och
  • eventuellt pågående planarbete.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen