Ramper

För att förbinda olika nivåer kan man till exempel använda ramper. Ramper är exempel på kommunikationsutrymmen och ska utformas så att de är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Ramper kan användas för att överbrygga skillnader i höjd.

PBL och PBF

Övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Tillgänglighetskraven i PBL och PBF förtydligas bland annat i Boverkets byggregler, BBR.

Tillgänglighetskrav på ramper finns som tomtkrav, utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Tomtkrav och utformningskrav om tillgänglighet tas upp till prövning i samband med bygglovet. Tekniska egenskapskrav om tillgänglighet hanteras vid det tekniska samrådet och startbeskedet.

 • Tomtkraven för tillgänglighet har sin grund i 8 kap. 9 § PBL.
 • Utformningskrav för tillgänglighet har sin grund i 8 kap. 1 § PBL och 3 kap. 4 § PBF.
 • Tekniska egenskapskrav för tillgänglighet har sin grund i 8 kap. 4 § PBL och 3 kap. 18 § PBF.

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 9 §

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 1 §

Plan- och byggförordning (2011:338) 3 kap 4 §

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 4 §

Plan- och byggförordning (2011:338) 3 kap 18 §

BBR

Reglerna i BBR gäller när man uppför eller ändrar en byggnad. Reglerna innehåller också krav på tomten. Reglerna för tillgänglighet på tomt och vid uppförande av byggnad finns i avsnitt 3:1, Reglerna för tillgänglighet vid ändring finns i avsnitt 3:51.

Tillgänglighetskrav på ramper i BBR finns som tomtkrav, utformningskrav och tekniska egenskapskrav. I inledningen till avsnittet 3:1 förtydligas vad som är regler till utformningskrav eller tekniska egenskapskrav eller bådadera.

Tillgänglig ramp

Ramper är exempel på kommunikationsutrymmen och ska utformas så att de är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. En tillgänglig ramp är en förbindelseled mellan olika nivåer bestående av ett sluttande plan med lutning som brantast 1:12 och utrustat med avåkningsskydd och kontrastmarkering.

Tomtkrav på tillgänglighet när det gäller ramper

Tillgängliga och användbara gångvägar ska där det är möjligt utformas utan nivåskillnader. Där nivåskillnader inte kan undvikas ska de utjämnas med ramper.

Ramper på tomter ska kunna användas av personer med nedsatt rörelseförmåga. De ska luta högst 1:12, det vill säga 8,3 % lutning, för att minimera risken att någon ska välta. Det är en höjdskillnad på 1 meter som man tar ut på 12 meter. Ramper bör kompletteras med trappor där det är möjligt.

En ramp bör ha:

 • minst 2 meter långa vilplan då det gör det möjligt att vända rullstolen
 • en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan vilplanen
 • en fri bredd på minst 1,3 meter
 • fritt från hinder
 • ett minst 40 mm högt avåkningsskydd om det finns nivåskillnader mot omgivningen.

Som en upplysning kan nämnas att en ramp blir säkrare att använda om den inte lutar mer än 1:20, det vill säga 5 % lutning.

Ramper ska vara lätta att upptäcka. Kontrast mot omgivningen kan åstadkommas med avvikande material och ljushet. En ljushetskontrast på minst 0.40 enligt NCS (Natural Color System) mellan kontrastmarkeringen och den omgivande ytan kan avsevärt öka möjligheten för synsvaga att uppfatta markeringen.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:122

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:1222

Totalhöjd som kan överbryggas på tomter

För personer med nedsatt rörelseförmåga kan det vara svårt att klara flera ramper i rad på tomten med en total höjd på mer än 1,0 meter.

Tillgänglig entré till byggnaden

För småhus är tillgängligheten till byggnaden tillgodosedd om det med enkla åtgärder i efterhand på tomten går att ordna ramp till entrén.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:132

Utformningskrav på tillgänglighet i byggnader när det gäller ramper

Entré- och kommunikationsutrymmen ska där det är möjligt, utformas utan nivåskillnader. Där nivåskillnader i kommunikationsutrymmen inte kan undvikas ska skillnaderna utjämnas med ramp, hiss eller annan lyftanordning och trappa.

En bostads entréplan ska vara tillgängligt och därför ska eventuella nivåskillnader överbryggas med till exempel ramp.

En ramp ska luta högst 1:12, det vill säga 8,3 % lutning. Även om rampen är kort ska lutningen inte vara brantare än 1:12. Det är en höjdskillnad på 1 meter som tas ut på 12 meter. Maxlutning på 1:12 beror på risken att falla eller välta baklänges. En ramp blir dessutom säkrare om den inte lutar mer än 1:20, det vill säga 5 procent lutning.

En ramp bör

 • ha minst 2 meter långa vilplan då det gör det möjligt att vända rullstolen
 • ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan vilplanen
 • ha en fri bredd på minst 1,3 meter

Bestämmelser om rullramper finns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, H. Du kan hitta reglerna i H under rubriken "Boverkets författningssamling" i "Relaterad information".

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:142

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:1422

Totalhöjd som kan överbryggas i byggnader

En ramp bör ha en total höjdskillnad på högst 1,0 meter.

Tekniska egenskapskrav på tillgänglighet i byggnader när det gäller ramper

En ramp bör vara fri från hinder och ha ett minst 40 mm högt avåkningsskydd.

Ramper ska vara lätta att upptäcka och hitta fram till även för personer med nedsatt orienteringsförmåga. Kontrast mot omgivningen kan åstadkommas med avvikande material och ljushet. En ljushetskontrast på minst 0.40 enligt NCS, Natural Color System, mellan kontrastmarkeringen och den omgivande ytan kan avsevärt öka möjligheten för synsvaga att uppfatta markeringen.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:1422

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:1423

 

Illustration ramp med vilplan
1. Illustrationen visar en ramp med vilplan. Illustraion: Altefur Development / Boverket
Illustration avåkningsskydd
2. Illustrationen visar rampens bredd, vilplanens längd och placering av avåkningsskydd Altefur Development/Boverket
Illustration ramp längd och lutning
3. Illustrationen visar sambandet mellan höjden som ska överbryggas, rampens lutning och rampens längd. Illustration: Altefur Development / Boverket

Starka kopplingar till säkerhet vid användning

Det finns regler om berör ramper även i BBR avsnitt 8 om säkerhet vid användning. Till exempel ska ramper ha balansstöd i form av ledstänger och räcken.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 8:2321

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 8:2322

Fler regler om tillgänglighet finns i ALM och HIN

PBL kraven på tillgänglighet preciseras även i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader, ALM. Kraven i ALM gäller nyanläggning på allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader.

PBL kraven på tillgänglighet preciseras även i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde, HIN. Kraven i HIN är retroaktiva och gäller i befintliga publika lokaler och på befintliga allmänna platser.

Det finns krav på ramper i ALM och HIN.

Du kan hitta reglerna i ALM och HIN under rubriken "Boverkets författningssamling" i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej