Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kan man bygga nära häststallet?

Granskad:

Hästen har fått en ökande betydelse för människors rekreation och hälsa, samt för företag som erbjuder ridning och andra hästupplevelser. I allt större utsträckning finns dessutom hästarna inom eller nära tätorter – just nu 75 procent av alla hästar.

Fler stall bör kunna ligga nära

Vi kan i många fall bygga närmare stall än vi tidigare gjort. Boverket bedömer att kommunerna bör sammanväga fler faktorer, för att få en bättre planering. Målet är fler välfungerade områden som ändå kan dra nytta av närhet till stall och hästar.

Kommunen bör väga riskerna för störningar mot fördelar och möjligheter för den aktuella platsen. Tidigare har avståndet mellan bostäder och stall fått påverka mest. Men de skyddsavstånd som fanns tidigare var bara rekommendationer. Nu finns det också mer forskning som balanserar tidigare antagande om riskerna.

Vägledning 2011 för planering för djurhållning

Boverkets senaste vägledning från 2011 för planering för och invid djurhållning presenterar relevant forskning och praxis som underlag för kommunernas bedömning. Eftersom mycket har hänt sedan Boverkets allmänna råd gavs ut 1995, får denna vägledning ses som ett komplement till de tidigare allmänna råden om djurhållning.

Väg risker mot möjligheter

Sträva efter att tillgodose både djurhållningens och grannarnas behov. Ofta kan riskerna för störningar minskas med konkreta åtgärder på platsen, till exempel ljuddämpning, förbättrad gödselhantering och alternativa placeringar av (häst) hagar. De vanligaste störningarna (olägenheterna) är lukt, flugor, allergener, damm, höga ljud från djuranläggningar och starkt ljussken från ridbanor.

Lokala förhållanden påverkar störningarna

Jordbruk är företag som ofta har behov av att kunna expandera och då också eventuella skyddsavstånd. Därför bör planeringen ta hänsyn till deras utvecklingsmöjligheter, som till exempel att utöka djurbesättningar.

Ju fler djur och gödselstackar, desto större är risken normalt för störningar. Och ju längre avståndet är mellan djurhållning och bebyggelse desto mindre är risken. Men det gäller inte alla platser. I en öppen terräng kan vinden föra med sig lukt, damm och allergener en längre sträcka. Men om det finns kullar, vegetation och liknande emellan, kan det begränsa störningarna. Då kan ett kortare skyddsavstånd räcka.

Se helheten för platsen

Ta hänsyn till var stallet, hagar och ridvägar finns, och till typen av område. På landsbygden och i rena bostadsområden kan stall ofta ligga närmare bostäder än vi tidigare antagit. Känsligare miljöer, som förskolor och skolor, kräver särskild hänsyn.

Hälsorisken med hästallergi är mindre än man trott

Risken för allergenspridning ses som en hälsorisk runt stall och hästhagar. Mellan 7-10 procent av befolkningen beräknas vara allergisk mot häst. Men allergenerna sprids främst inom 50-100 meter från platsen där hästarna vistas. Vegetation och kullar runtom gör att spridningen blir mindre. I praxis har man ofta underkänt risken för allergenspridning som motiv för ett större skyddsavstånd.

Utanför stall- och hagområden sprids allergenerna främst med de människor som varit i stallet och sedan till exempel åker buss. Viktigare än avståndet till stallet blir därför att det finns möjlighet att duscha och byta kläder vid stallet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen