Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tomträttsavgäld och arrendeavgift

Granskad:

Föreningen äger ibland bara huset, medan den har tomträtt till eller arrenderar marken som huset står på. I så fall ska tomträttsavgälden eller arrendeavgiften framgå av den ekonomiska planen.

När föreningen är tomträttshavare till marken som huset står

Om föreningen inte äger marken är det vanligt att den innehar den med tomträtt. En tomträtt innebär att ägaren till marken upplåter fastigheten under obestämd tid. För äldre tomträtter upplåtna mellan åren 1907 och 1953 gäller äldre tomträttsregler. Dessa innebär bland annat att avtalstiden är bestämd i tid och att avgälden är oförändrad under hela avtalstiden. 

Oftast är det en kommun som äger marken. Den som har nyttjanderätten kallas tomträttshavare eller tomträttsinnehavare. Tomträtten är näst intill jämförbar med äganderätt. Tomträttshavaren har rätt att pantsätta tomträtten och kan också överlåta den.  Mark som upplåts med tomträtt regleras i 7 och 13 kapitlet jordabalken.

Obligatoriska uppgifter i planen 

Uppgift om tomträtt är en del av fastighetsbeskrivningen

Om marken som byggnaden står på innehas med tomträtt ska det anges i den ekonomiska planen (2 § 1 bostadsrättsförordningen respektive förordningen om kooperativ hyresrätt). Det ingår i beskrivningen av fastigheten och är en obligatorisk uppgift.  

Tomträttsavgälden

Tomträttshavaren betalar en så kallad avgäld som ersättning för nyttjandet. Avgälden ska framgå av den ekonomiska planen i likhet med andra löpande kostnader som föreningen har (1 § första stycket 8 och 4 § 1 bostadsrättsförordningen respektive förordningen om kooperativ hyresrätt).

Det finns olika synsätt på om avgälden ska ses som en driftskostnad eller som övrig kostnad. Boverket har i de allmänna råden sett den som en övrig kostnad. Oavsett om man ser avgälden som en driftskostnad eller övrig kostnad så är det viktigt att den särredovisas.

Andra viktiga delar i tomträttsavtalet som bör framgå av planen

Enligt avsnitt 2.5 och 2.25 Boverkets allmänna råd bör den ekonomiska planen också innehålla uppgift om

  • avgäldsperioden
  • när tomträttsavtalet löper ut
  • övriga huvudsakliga villkor i tomträttsavtalet.
2.25 Tomträttsavgäld och arrendeavgift 1 § 8, 4 § 1och 4 a § 6 bostadsrättsförordningen samt 1 § 8, 4 § 1 och 4 a § 6 förordningen om kooperativ hyresrätt Allmänt råd För det fall tomträttsavgäld eller arrendeavgift inte utfaller eller utgår med reducerat belopp under prognosperioden bör den ekonomiska prognosen redovisa beräknat belopp och tidpunkten för när skyldigheten inträder. Av planen bör även framgå när ett tomträttsavtal eller arrendeavtal löper ut. Ett avtals avgäldsperiod respektive avgiftsperiod bör också framgå.

När föreningen arrenderar marken som huset står på 

Det förekommer också att föreningen arrenderar marken som huset står på, ett så kallat bostadsarrende. Föreningen betalar då en arrendeavgift som ersättning för nyttjandet. Föreningens avtal om bostadsarrende träffas för en viss tid, minst fem år. Bestämmelser om bostadsarrende finns i 7 och 10 kap. jordabalken.

Obligatoriska uppgifter i planen

Uppgift om arrende är en del av fastighetsbeskrivningen 

Om marken som byggnaden står arrenderas ska det anges i den ekonomiska planen (2 § 1 bostadsrättsförordningen respektive förordningen om kooperativ hyresrätt). Det ingår i beskrivningen av fastigheten och är en obligatorisk uppgift.  

Arrendeavgiften

Arrendeavgiften ska också framgå av den ekonomiska planen i likhet med andra löpande kostnader som föreningen har (1 § första stycket 8 och 4 § 1 bostadsrättsförordningen respektive förordningen om kooperativ hyresrätt).

Det finns olika synsätt på om arrendeavgiften ska ses som en driftskostnad eller som övrig kostnad. Boverket har i de allmänna råden sett den som en övrig kostnad. Oavsett om man ser arrendeavgiften som en driftskostnad eller övrig kostnad så är det viktigt att den särredovisas.

Andra viktiga delar i arrendeavtalet som bör framgå av planen 

Enligt avsnitt 2.5 och 2.25 Boverkets allmänna råd bör den ekonomiska planen också innehålla uppgift om

  • avgiftsperiod
  • när arrendeavtalet löper ut
  • övriga huvudsakliga villkor i arrendeavtalet.
2.25 Tomträttsavgäld och arrendeavgift 1 § 8, 4 § 1och 4 a § 6 bostadsrättsförordningen samt 1 § 8, 4 § 1 och 4 a § 6 förordningen om kooperativ hyresrätt Allmänt råd För det fall tomträttsavgäld eller arrendeavgift inte utfaller eller utgår med reducerat belopp under prognosperioden bör den ekonomiska prognosen redovisa beräknat belopp och tidpunkten för när skyldigheten inträder. Av planen bör även framgå när ett tomträttsavtal eller arrendeavtal löper ut. Ett avtals avgäldsperiod respektive avgiftsperiod bör också framgå.

Tomträttsavgäld eller arrendeavgift i den ekonomiska prognosen

Uppgift om tomträttsavgäld eller arrendeavgift måste även finnas med i den ekonomiska prognosen.

Om en tomträttsavgäld eller en arrendeavgift inte utfaller eller utgår med reducerat belopp under prognosperioden bör den ekonomiska prognosen redovisa beräknat belopp och tidpunkten för när skyldigheten inträder (avsnitt 2.25 i Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler).

Mer utförlig information om den ekonomiska prognosen finns under menyrubriken  ”Ekonomisk prognos”.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen