Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Trygghet och brott

Granskad:

Det finns samband mellan fysisk miljö, brottslighet och otrygghet.  Brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser handlar om att förstå hur människor samspelar med den fysiska miljön och vad som kan göras för att förbättra miljöerna och människans samverkan med dem.

Att enbart förändra den fysiska miljön räcker dock sällan för att förhindra eller förebygga brott och orosstörningar. Brottslighet påverkar människors hälsa och känslan av säkerhet. Grogrunden för brottslighet gynnas av många förstärkande faktorer och visar sig först vanligtvis i efterhand. Många intressen begränsas av brottslighet som möjligheten till utevistelse, rekreation, lek och motion. Också tillgång, och tillgänglighet, till både samhällsservice och kommersiell service hämmas av skadegörelse och inbrott. I värsta fall kan det leda till att företag och verksamheter flyttar eller stänger. Alla sätt att förebygga eller minska brottsligheten och därigenom minska oron för brott har således stor betydelse för att människor ska känna sig tryggare i sin närmiljö.

Den byggda samhällsstrukturen har i detta sammanhang stor betydelse. Nuvarande och tillkommande bebyggelse ska underlätta människors vardagsliv genom att olika funktioner, som bostäder, service och arbetsplatser, blandas. Det är också viktigt att det är nära till målpunkter såsom arbete, skola, handel, service och fritidsaktiviteter i alla delar av en kommun.

En genomtänkt gestaltning av den byggda miljön kan bidra till att förändra människors vardag: hur individer uppfattar varandra och sig själva, hur vi möts, samarbetar och lever våra liv tillsammans. För att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället behövs ett ändamålsenligt och brottsförebyggande arbete.

Kunskapen om sambanden mellan fysiska miljöer och brottslighet är dock inte tillräckligt stor för att mer generellt kunna härleda brottslighet till vissa bebyggelsemiljöer. Med tillgänglig kunskap och erfarenhet går det ändå att hävda att utformningen av både bostadskvarter och allmänna platser kan öka eller minska risken för brottslighet, alternativt inbjuda till eller förebygga sådan, på samma sätt som det går att förutse vilka miljöer som kan vara trafikfarliga.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen