På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Upplysnings- och underrättelseplikt samt samordning med miljöärenden

Granskad:

Vid handläggningen av ärenden om lov och förhandsbesked ska byggnadsnämnden i olika fall lämna upplysningar och underrättelser till sökanden, fastighetsägaren och miljönämnden.

Upplysning till sökanden om andra tillstånd och anmälningar

Om en ansökan för en åtgärd också kräver tillstånd från eller anmälan till någon annan myndighet, ska byggnadsnämnden upplysa sökanden om detta. Exempel på sådana tillstånd är strandskyddsdispens, tillstånd från eller anmälan till miljönämnden för olika verksamheter samt tillstånd från väghållningsmyndigheten för utfart från en fastighet till allmän väg.

23 §
  Om byggnadsnämnden finner att en åtgärd som avses med ansökningen också kräver tillstånd av eller anmälan till någon annan myndighet, ska nämnden upplysa sökanden om detta.

Det är den sökande som ansvarar för att han har nödvändiga tillstånd enligt annan lagstiftning. Beslut om lov ska innehålla upplysningar om vilka andra tillstånd eller anmälningar som behövs.

40 §
  Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå
   1. vilken giltighetstid lovet har,
   2. om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga, och
   3. att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap.

Lovet ska också innehålla de villkor och upplysningar som följer av 23, 36, 37 eller 38 § eller behövs i övrigt.

Om ett bygglov avser nybyggnad eller tillbyggnad av en bostadsbyggnad utanför ett område med detaljplan ska det, om det inte kan anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen, även framgå beräknade värden för omgivningsbuller vid bostadsbyggnadens fasad och vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Lag (2014:902) .

40 a §
  Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen av ett ärende om lov eller förhandsbesked, ska nämnden i sitt beslut om avgift redovisa hur avgiften har fastställts. Lag (2018:1136) .

Här finns en lista med dispenser, tillstånd och krav på anmälan som kan behövas.

Underrättelse till sökanden och fastighetsägaren

En fråga om lov eller förhandsbesked får inte avgöras utan att sökanden och fastighetsägaren har underrättats om allt som andra har tillfört ärendet och fått tillfälle att yttra sig över det. Detta gäller dock inte om det är uppenbart onödigt.

26 §
  Om det inte är uppenbart onödigt, får en fråga om lov eller förhandsbesked inte avgöras utan att sökanden och fastighetsägaren har underrättats om vad andra har tillfört ärendet och fått tillfälle att yttra sig över det.

Underrättelse till miljönämnden

Om en ansökan om lov eller förhandsbesked avser en åtgärd som måste anmälas till kommunen enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken, ska byggnadsnämnden underrätta miljönämnden om ärendet. I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och i miljöprövningsförordningen har regeringen angett vilka verksamheter som är tillstånds- respektive anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Vid osäkerhet är det lämpligt att byggnadsnämnden kontrollerar med kommunens miljönämnd om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig.

24 §
  Om ansökningen avser en åtgärd som måste anmälas till kommunen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken, ska byggnadsnämnden underrätta miljönämnden om sitt ärende. Byggnadsnämnden och miljönämnden ska samordna handläggningen av ärendena så att
   1. berörda myndigheter, organisationer och enskilda parter ges tillfälle att i ett sammanhang yttra sig i båda ärendena, och
   2. beslut i båda ärendena meddelas i ett sammanhang.

Om det finns särskilda skäl, får nämnderna besluta att någon samordning enligt första stycket inte ska ske. Innan de fattar ett sådant beslut ska de ge varandra och de berörda parterna tillfälle att yttra sig.

6 §
  Regeringen får meddela föreskrifter om att det ska vara förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts
   1. anlägga eller driva vissa slag av fabriker, andra inrättningar eller annan miljöfarlig verksamhet,
   2. släppa ut avloppsvatten i mark, vattenområde eller grundvatten,
   3. släppa ut eller lägga upp fast avfall eller andra fasta ämnen, om detta kan leda till att mark, vattenområde eller grundvatten kan förorenas, eller
   4. bedriva sådan miljöfarlig verksamhet som avses i 1-3, om den ändras med avseende på tillverkningsprocess, reningsförfarande eller på något annat sätt. Lag (2012:907) .

6 a §
  Även om tillståndsplikt inte följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 §, får tillsynsmyndigheten besluta att förelägga en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd, om verksamheten medför risk för betydande föroreningar eller andra betydande olägenheter för människors hälsa eller miljön. Lag (2012:907) .

6 b §
  Den som bedriver eller avser att bedriva en miljöfarlig verksamhet får ansöka om tillstånd till verksamheten enligt denna balk även om det inte krävs tillstånd. Lag (2012:907) .

6 c §
  En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. Lag (2012:907) .

6 d §
  Regeringen får meddela föreskrifter om
   1. skyldighet för tillsynsmyndigheten att meddela sådana förelägganden som avses i 6 a §, och
   2. vad som ska gälla vid ändring av en verksamhet som omfattas av ett tillstånd som avses i 6 b § eller som har upphört att vara tillståndspliktig men bedrivs med stöd av ett tillstånd enligt detta kapitel. Lag (2012:907) .

6 e §
  Tillstånd till täkt får ges endast om det för uppfyllandet av de villkor som ska gälla för tillståndet ställs säkerhet enligt 16 kap. 3 §. Staten, kommuner, regioner och kommunalförbund behöver dock inte ställa säkerhet. Lag (2019:842) .

6 f §
  Om en täkt av naturgrus kräver tillstånd eller anmälan enligt detta kapitel eller föreskrifter som har meddelats med stöd av kapitlet, får täkten inte komma till stånd om
   1. det med hänsyn till det avsedda användningsområdet är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att använda ett annat material,
   2. naturgrusförekomsten är betydelsefull för nuvarande eller framtida dricksvattenförsörjning och täkten kan medföra en försämrad vattenförsörjning, eller
   3. naturgrusförekomsten utgör en värdefull natur- eller kulturmiljö. Lag (2012:907) .

6 g §
  Om en täkt av torv kräver tillstånd eller anmälan enligt detta kapitel eller föreskrifter som har meddelats med stöd av kapitlet, får täkten inte komma till stånd i en våtmark som utgör en värdefull natur- eller kulturmiljö. Lag (2012:907) .

6 h §
  Vid prövning av en ansökan om tillstånd till täkt av matjord ska behovet av brukningsbar jordbruksmark beaktas. Lag (2012:907) .

6 i §
  Tillstånd får inte ges till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning, provbrytning, bearbetning eller fysikalisk eller kemisk anrikning av uranhaltigt material om gruvdriften eller gruvanläggningen utgör en kärnteknisk anläggning som kräver tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Lag (2018:641) .

Samordning av lovärenden och anmälningsärenden enligt miljöbalken

För att man ska kunna utföra en åtgärd som kräver både bygglov och anmälan enligt miljöbalken krävs både ett beslut om bygglov och ett ställningstagande i anmälningsärendet. Anmälningsärendet kan avslutas med att nämnden beslutar antingen om ett föreläggande om försiktighetsmått eller förbud, eller att ett tillstånd måste sökas. Anmälningsärendet kan också avslutas med att nämnden underrättar den som har gjort anmälan om att ärendet inte leder till någon åtgärd från nämndens sida. En sådan underrättelse innebär att åtgärden kan utföras på det sätt som sökanden har avsett och att det beviljade bygglovet kan utnyttjas. Underrättelsen hindrar inte nämnden från att senare ingripa som tillsynsmyndighet om det behövs. (jfr prop. 2009/10:170, sid 283)

Byggnadsnämnden och miljönämnden ska samordna handläggningen av lovärenden och anmälningsärenden. Samordningen ska innebära att berörda myndigheter, organisationer och enskilda parter får tillfälle att yttra sig i ett sammanhang i båda ärendena. Kommunicerings- och remissförfarandet ska alltså ske samordnat. Dessutom ska beslut i ärendena meddelas i ett sammanhang. Ansvaret för samordningen ligger hos byggnadsnämnden. Kravet på samordning gäller dock inte när anmälan ska ske till en statlig myndighet.  Vad som avses med begreppet ett "sammanhang" framgår inte av lagtexten eller förarbetena till denna. (jfr prop. 2009/10:170, sid 285) (jfr prop. 2009/10:170, sid 472)

24 §
  Om ansökningen avser en åtgärd som måste anmälas till kommunen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken, ska byggnadsnämnden underrätta miljönämnden om sitt ärende. Byggnadsnämnden och miljönämnden ska samordna handläggningen av ärendena så att
   1. berörda myndigheter, organisationer och enskilda parter ges tillfälle att i ett sammanhang yttra sig i båda ärendena, och
   2. beslut i båda ärendena meddelas i ett sammanhang.

Om det finns särskilda skäl, får nämnderna besluta att någon samordning enligt första stycket inte ska ske. Innan de fattar ett sådant beslut ska de ge varandra och de berörda parterna tillfälle att yttra sig.

Om det finns särskilda skäl får nämnderna besluta att någon samordning inte ska ske. Det kan till exempel vara fallet när det finns en detaljplan som medger en sådan industriell eller på annat sätt miljöfarlig verksamhet som ett utbyggnadsärende avser.  Avsikten med denna möjlighet är att nämnderna ska kunna besluta var för sig, men de bör vara överens om beslutet att inte samordna ärendena. Innan de fattar ett beslut om att inte samordna ärendena ska de ge varandra och de berörda parterna tillfälle att yttra sig. (jfr prop. 2009/10:170, sid 284)

24 §
  Om ansökningen avser en åtgärd som måste anmälas till kommunen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken, ska byggnadsnämnden underrätta miljönämnden om sitt ärende. Byggnadsnämnden och miljönämnden ska samordna handläggningen av ärendena så att
   1. berörda myndigheter, organisationer och enskilda parter ges tillfälle att i ett sammanhang yttra sig i båda ärendena, och
   2. beslut i båda ärendena meddelas i ett sammanhang.

Om det finns särskilda skäl, får nämnderna besluta att någon samordning enligt första stycket inte ska ske. Innan de fattar ett sådant beslut ska de ge varandra och de berörda parterna tillfälle att yttra sig.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen