På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Upplysnings- och underrättelseplikt samt samordning med miljöärenden

Vid handläggningen av ärenden om lov och förhandsbesked ska byggnadsnämnden i olika fall lämna upplysningar och underrättelser till sökanden, fastighetsägaren och miljönämnden.

Upplysning till sökanden om andra tillstånd och anmälningar

Om en ansökan för en åtgärd också kräver tillstånd från eller anmälan till någon annan myndighet, ska byggnadsnämnden upplysa sökanden om detta. Exempel på sådana tillstånd är strandskyddsdispens, tillstånd från eller anmälan till miljönämnden för olika verksamheter samt tillstånd från väghållningsmyndigheten för utfart från en fastighet till allmän väg.

Det är den sökande som ansvarar för att han har nödvändiga tillstånd enligt annan lagstiftning. Beslut om lov ska innehålla upplysningar om vilka andra tillstånd eller anmälningar som behövs.

Här finns en lista med dispenser, tillstånd och krav på anmälan som kan behövas.

Underrättelse till sökanden och fastighetsägaren

En fråga om lov eller förhandsbesked får inte avgöras utan att sökanden och fastighetsägaren har underrättats om allt som andra har tillfört ärendet och fått tillfälle att yttra sig över det. Detta gäller dock inte om det är uppenbart onödigt.

Underrättelse till miljönämnden

Om en ansökan om lov eller förhandsbesked avser en åtgärd som måste anmälas till kommunen enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken, ska byggnadsnämnden underrätta miljönämnden om ärendet. I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och i miljöprövningsförordningen har regeringen angett vilka verksamheter som är tillstånds- respektive anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Vid osäkerhet är det lämpligt att byggnadsnämnden kontrollerar med kommunens miljönämnd om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig.

Samordning av lovärenden och anmälningsärenden enligt miljöbalken

För att man ska kunna utföra en åtgärd som kräver både bygglov och anmälan enligt miljöbalken krävs både ett beslut om bygglov och ett ställningstagande i anmälningsärendet. Anmälningsärendet kan avslutas med att nämnden beslutar antingen om ett föreläggande om försiktighetsmått eller förbud, eller att ett tillstånd måste sökas. Anmälningsärendet kan också avslutas med att nämnden underrättar den som har gjort anmälan om att ärendet inte leder till någon åtgärd från nämndens sida. En sådan underrättelse innebär att åtgärden kan utföras på det sätt som sökanden har avsett och att det beviljade bygglovet kan utnyttjas. Underrättelsen hindrar inte nämnden från att senare ingripa som tillsynsmyndighet om det behövs. (jfr prop. 2009/10:170, sid 283)

Byggnadsnämnden och miljönämnden ska samordna handläggningen av lovärenden och anmälningsärenden. Samordningen ska innebära att berörda myndigheter, organisationer och enskilda parter får tillfälle att yttra sig i ett sammanhang i båda ärendena. Kommunicerings- och remissförfarandet ska alltså ske samordnat. Dessutom ska beslut i ärendena meddelas i ett sammanhang. Ansvaret för samordningen ligger hos byggnadsnämnden. Kravet på samordning gäller dock inte när anmälan ska ske till en statlig myndighet.  Vad som avses med begreppet ett "sammanhang" framgår inte av lagtexten eller förarbetena till denna. (jfr prop. 2009/10:170, sid 285) (jfr prop. 2009/10:170, sid 472)

Om det finns särskilda skäl får nämnderna besluta att någon samordning inte ska ske. Det kan till exempel vara fallet när det finns en detaljplan som medger en sådan industriell eller på annat sätt miljöfarlig verksamhet som ett utbyggnadsärende avser.  Avsikten med denna möjlighet är att nämnderna ska kunna besluta var för sig, men de bör vara överens om beslutet att inte samordna ärendena. Innan de fattar ett beslut om att inte samordna ärendena ska de ge varandra och de berörda parterna tillfälle att yttra sig. (jfr prop. 2009/10:170, sid 284)

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej