Bygglov för parkeringsplatser

Det krävs bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus. Från denna bygglovsplikt finns dock vissa undantag.

Att anordna, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus kräver bygglov. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område. Det finns dock vissa undantag från lovplikten.

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 1-2 §§

Oavsett om en parkeringsplats kräver bygglov eller inte ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden uppfyllas.

Vad är en parkeringsplats

Enligt TNC är en parkeringsplats ett område anvisat för parkering. Med parkering menas en uppställning av fordon med eller utan förare. Som parkering räknas inte uppställning tillfälligt under kortare tid för åkandes av eller påstigning eller för lastning och lossning av gods eller väntan vid färjeläge, tullstation eller dylikt. (TNC. Plan- och byggtermer 1994. Tillgänglig på Rikstermbanken)

Ett fordon är en anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor. Fordon delas in i motordrivna fordon, släpfordon, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon.

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner 2 §

När krävs det bygglov för parkeringsplats

Bygglov krävs för en parkeringsplats som anordnas utomhus. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Bygglovsplikten för parkeringsplatser gäller främst vid fysiska förändringar av marken, såsom asfaltering eller avgrusning och anordnande av räcken och markeringar. Bygglovsplikten gäller även ianspråktagande av mark som parkeringsplats även om ingen fysisk förändring av marken behöver göras. (jmf prop. 1985/86:1 sid. 691)

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 1 §

När krävs det inte bygglov för parkeringsplats

Från bygglovsplikten för parkeringsplatser finns vissa undantag. Det finns undantag för en- och tvåbostadshus och för totalförsvaret. Det finns även undantag om en parkeringsplats anläggs med stöd av väglagen eller om marken är detaljplanerad för gata eller väg.

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 2 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 15 §

Parkeringsplats till en- och tvåbostadshus

På en fastighet som det endast finns ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus krävs det inte bygglov för en parkeringsplats om parkeringsplatsen uteslutande är avsedd för fastighetens behov.

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 2 §

Här kan du läsa mer om undantaget från bygglovsplikten för parkeringsplats till en- och tvåbostadshus.

Parkeringsplats för totalförsvaret

Byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur kräver inte bygglov, rivningslov eller marklov. En parkeringsplats är en anläggning, alltså krävs inte bygglov för en parkeringsplats om den är avsedd för totalförsvaret och av hemlig natur. En sådan parkeringsplats ska föregås av samråd med länsstyrelsen som på lämpligt sätt ska underrätta kommunen om åtgärderna och var de ska utföras.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 15 §

Parkeringsplats som anläggs med stöd av väglagen

Det krävs inte bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en parkeringsplats om den anläggs med stöd av väglagen (1971:948).

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 2 §

Väglag (1971:948) 2, 10, 11 §§

Vägförordning (2012:707) 2 §

Parkeringsplats på mark som i detaljplan har avsatts till gata eller väg

En parkeringsplats som ska anordnas på mark som enligt en detaljplan har avsatts för gata eller väg kräver inte bygglov. Undantaget gäller oavsett vem som är huvudman för vägen eller gatan.

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 2 §

Ändrad lovplikt för parkeringsplats

Bygglov krävs inte om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser har beslutat om undantag från krav på bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en parkeringsplats. Kommunen kan i vissa fall även utöka lovplikten att gälla även för de parkeringsplatser som är undantagna från lovplikt enligt plan- och byggförordningen, PBF. Om sådan planbestämmelse finns får en parkeringsplats inte anordnas, flyttas eller den väsentligt ändras utan bygglov.

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 2 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 7 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 8 §

Krävs rivningslov för en parkeringsplats

Att ta bort en parkeringsplats kräver varken rivningslov eller en anmälan om rivning. Detta gäller oavsett om det är inom eller utanför detaljplanelagt område.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 10 §

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 5 §

Andra tillstånd kan krävas

Oavsett om en parkeringsplats kräver bygglov eller inte kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens eller tillstånd för att vidta åtgärder nära allmän väg.

Här kan du läsa mer om vilka tillstånd, dispenser och anmälan som kan krävas

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej