Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdaterade underlag med mått på bostadsbristen ska underlätta kommunernas arbete med bostadsförsörjningen

Granskad:
Nyhet

Sedan den nya bostadsförsörjningslagen trädde ikraft den 1 oktober 2022 har Boverket ansvaret över att ta fram underlag till kommunerna som de ska använda som stöd i sitt arbete för att bedöma vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på marknaden. Boverket har nu uppdaterat måtten i bedömning av bostadsbrist med siffror för år 2021.

Nya möjligheter att analysera siffrorna 

Förutom att tidsserien utökats med ett år så innehåller även uppdateringen nya möjligheter till skärningar av materialet. Nu är det möjligt att bryta ned siffrorna på kön och att endast fokusera på de 40 procent av invånarna som har de lägsta inkomsterna. Nytt för i år är även att det nu är möjligt att bryta ned måtten på Regionala statistikområden (RegSO).

Cirka 52 000 hushåll är trångbodda och har ansträngd boendeekonomi

År 2021 var cirka 52 000 hushåll trångbodda och hade samtidigt svårt att få ekonomin att gå ihop och därmed små möjligheter att själva påverka sin boendesituation, enligt Boverkets sammanställning. Utvecklingen av de underliggande måtten trångboddhet och ansträngd boendeekonomi har skiljt sig åt där trångboddheten har ökat under perioden 2012–2019 för att sedan gå ned något åren 2020 och 2021 medan antalet hushåll som har svårt att få ekonomin att gå ihop har minskat under hela perioden 2012–2021.

Kvantitativa mått

Boverkets bedömning av bostadsbrist består av ett antal kvantitativa mått som visar hur många hushåll som har en otillfredsställande boendesituation utifrån en uppsättning kriterier och normer. Måtten visar exempelvis på hur många hushåll som har svårt att få sin ekonomi att gå ihop, trångboddhet, osäker boendesituation, hemmaboende vuxna barn, om hushållet har återkommande problem och om hushållet har en kombination av trångboddhet och små ekonomiska möjligheter att själva ändra sin situation.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen