På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ingripande mot kontrollansvarig och funktionskontrollant

Byggnadsnämnden har möjlighet att agera mot certifierade kontroll- ansvariga eller certifierade funktionskontrollanter som inte sköter de uppdrag de har enligt plan- och bygglagen.

Av plan- och bygglagen, PBL, framgår vilket uppdrag och ansvar certifierad kontrollansvarig och certifierad funktionskontrollant har. Samhället ska agera mot kontrollansvariga och funktionskontrollanter som inte sköter sitt uppdrag. Det är därför angeläget att byggnadsnämnden byter ut de som inte sköter sina uppdrag och dessutom rapporterar detta till certifieringsorganet.

Läs mer om Kontrollansvarig och deras uppgifter under rubriken Kontrollansvarig och deras uppgifter.

Ingripande mot kontrollansvarig

Om byggnadsnämnden, till exempel vid ett arbetsplatsbesök, finner att en kontrollansvarig har åsidosatt sina skyldigheter får nämnden besluta att den kontrollansvarige ska bytas ut. Byggnadsnämnden ska då underrätta det certifieringsorgan som har certifierat den kontrollansvarige om beslutet.

Byggnadsnämnden ska efter förslag från byggherren besluta om en ny kontrollansvarig. Nämndens beslut om ny kontrollansvarig får överklagas.

Certifieringsorganets möjlighet att ingripa mot kontrollansvarig

Det certifieringsorgan som har certifierat en kontrollansvarig får återkalla certifieringen om den kontrollansvarige har visat sig vara olämplig för sin uppgift.

En indragning av en kontrollansvarigs certifikat bör aldrig avse en längre tid än en certifieringsperiod, det vill säga fem år. Vid ringa försummelser bör det räcka med en rapporteringsperiod, det vill säga ett år. (jfr prop. 2009/10:170 sid 339)

Eftersom certifieringsorganen normalt inte har någon realistisk möjlighet att bedöma en kontrollansvarigs lämplighet i förväg bör certifieringsorganen enligt förarbetena ha en möjlighet att pröva lämpligheten under certifieringsperioden mot bakgrund av hur den kontrollansvarige har hanterat sina uppdrag. Att en certifierad kontrollansvarig är lämplig är en självklar utgångspunkt inför ett projekt. Om det visar sig att den kontrollansvarige inte sköter sina uppgifter bör den kontrollansvarige bytas ut. Lämplighetsbedömningen utgår därmed från hur de faktiska uppgifterna sköts.(jfr prop. 2009/10:170 sid 339)

Om en kontrollansvarig har erhållit certifieringen på felaktiga grunder får det certifieringsorgan som har utfärdat certifieringen återkalla den."BFS 2011:14 "Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga"

Ingripande mot funktionskontrollant

Om byggnadsnämnden finner att en sakkunnig funktionskontrollant för ventilationssystem har åsidosatt sina skyldigheter får nämnden besluta att en annan funktionskontrollant ska utses. Nämnden ska anmäla sitt beslut till det certifieringsorgan som har certifierat funktionskontrollanten. Byggnadsnämndens beslut om ny funktionskontrollant får överklagas.

Certifieringsorganets möjlighet att ingripa mot funktionskontrollant

Om en funktionskontrollant har visat sig uppenbart olämplig för uppgiften eller fått sitt certifikat på felaktiga grunder får det certifieringsorgan som har utfärdat certifieringen återkalla den. BFS 2011:16, 21 § "Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter"

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej