På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ingripande mot kontrollansvarig och funktionskontrollant

Granskad:

Byggnadsnämnden har möjlighet att agera mot certifierade kontroll- ansvariga eller certifierade funktionskontrollanter som inte sköter de uppdrag de har enligt plan- och bygglagen.

Av plan- och bygglagen, PBL, framgår vilket uppdrag och ansvar certifierad kontrollansvarig och certifierad funktionskontrollant har. Samhället ska agera mot kontrollansvariga och funktionskontrollanter som inte sköter sitt uppdrag. Det är därför angeläget att byggnadsnämnden byter ut de som inte sköter sina uppdrag och dessutom rapporterar detta till certifieringsorganet.

Läs mer om Kontrollansvarig och deras uppgifter under rubriken Kontrollansvarig och deras uppgifter.

Ingripande mot kontrollansvarig

Om byggnadsnämnden, till exempel vid ett arbetsplatsbesök, finner att en kontrollansvarig har åsidosatt sina skyldigheter får nämnden besluta att den kontrollansvarige ska bytas ut. Byggnadsnämnden ska då underrätta det certifieringsorgan som har certifierat den kontrollansvarige om beslutet.

9 §
  För den kontroll som avses i 5 § ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som
   1. har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften och kan styrka detta med ett bevis om certifiering, och
   2. har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

Om det finns flera kontrollansvariga, ska byggherren se till att någon av dem samordnar de kontrollansvarigas uppgifter.

Den certifiering som avses i första stycket 1 ska vara gjord av någon som har ackrediterats för detta ändamål enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller av någon som uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Certifieringen ska vara tidsbegränsad och avse ett visst slag av arbete. Lag (2011:795) .

11 §
  En kontrollansvarig ska
   1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 §, och med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärderna kan ge upphov till,
   2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,
   3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,
   4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,
   5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,
   6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och
   7. om den kontrollansvariga lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden. Lag (2020:603) .

35 §
  Om byggnadsnämnden finner att en kontrollansvarig som avses i 10 kap. 9 §
har åsidosatt sina skyldigheter enligt 10 kap. 11 §, ska nämnden
   1. entlediga den kontrollansvarige från sitt uppdrag och underrätta den som har certifierat den kontrollansvarige om beslutet, och
   2. efter förslag från byggherren besluta om en ny kontrollansvarig.

Byggnadsnämnden ska efter förslag från byggherren besluta om en ny kontrollansvarig. Nämndens beslut om ny kontrollansvarig får överklagas.

35 §
  Om byggnadsnämnden finner att en kontrollansvarig som avses i 10 kap. 9 §
har åsidosatt sina skyldigheter enligt 10 kap. 11 §, ska nämnden
   1. entlediga den kontrollansvarige från sitt uppdrag och underrätta den som har certifierat den kontrollansvarige om beslutet, och
   2. efter förslag från byggherren besluta om en ny kontrollansvarig.

3 §
  Andra kommunala beslut enligt denna lag än de som avses i
1-2 a §§ får överklagas till länsstyrelsen. Lag (2016:252) .

Certifieringsorganets möjlighet att ingripa mot kontrollansvarig

Det certifieringsorgan som har certifierat en kontrollansvarig får återkalla certifieringen om den kontrollansvarige har visat sig vara olämplig för sin uppgift.

36 §
  Om en kontrollansvarig har visat sig vara olämplig för sin uppgift, får den som har certifierat den kontrollansvarige återkalla certifieringen.

En indragning av en kontrollansvarigs certifikat bör aldrig avse en längre tid än en certifieringsperiod, det vill säga fem år. Vid ringa försummelser bör det räcka med en rapporteringsperiod, det vill säga ett år. (jfr prop. 2009/10:170 sid 339)

Eftersom certifieringsorganen normalt inte har någon realistisk möjlighet att bedöma en kontrollansvarigs lämplighet i förväg bör certifieringsorganen enligt förarbetena ha en möjlighet att pröva lämpligheten under certifieringsperioden mot bakgrund av hur den kontrollansvarige har hanterat sina uppdrag. Att en certifierad kontrollansvarig är lämplig är en självklar utgångspunkt inför ett projekt. Om det visar sig att den kontrollansvarige inte sköter sina uppgifter bör den kontrollansvarige bytas ut. Lämplighetsbedömningen utgår därmed från hur de faktiska uppgifterna sköts.(jfr prop. 2009/10:170 sid 339)

Om en kontrollansvarig har erhållit certifieringen på felaktiga grunder får det certifieringsorgan som har utfärdat certifieringen återkalla den."BFS 2011:14 "Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga"

Ingripande mot funktionskontrollant

Om byggnadsnämnden finner att en sakkunnig funktionskontrollant för ventilationssystem har åsidosatt sina skyldigheter får nämnden besluta att en annan funktionskontrollant ska utses. Nämnden ska anmäla sitt beslut till det certifieringsorgan som har certifierat funktionskontrollanten. Byggnadsnämndens beslut om ny funktionskontrollant får överklagas.

25 §
  Om det med stöd av 16 kap. 11 § är särskilt föreskrivet att funktionen hos ett ventilationssystem ska kontrolleras för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader enligt 4 § första stycket 3-6, ska byggnadens ägare se till att kontrollen görs av en sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad av någon som är ackrediterad för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 §
lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lag (2011:795) .

34 §
  Om byggnadsnämnden finner att en funktionskontrollant som avses i 8 kap. 25 § har åsidosatt sina skyldigheter, får nämnden besluta att en annan funktionskontrollant ska utses.

Nämnden ska anmäla sitt beslut till den som har certifierat kontrollanten.

3 §
  Andra kommunala beslut enligt denna lag än de som avses i
1-2 a §§ får överklagas till länsstyrelsen. Lag (2016:252) .

Certifieringsorganets möjlighet att ingripa mot funktionskontrollant

Om en funktionskontrollant har visat sig uppenbart olämplig för uppgiften eller fått sitt certifikat på felaktiga grunder får det certifieringsorgan som har utfärdat certifieringen återkalla den. BFS 2011:16, 21 § "Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter"

Filmer

Film om byte av och ingripande mot funktionskontrollant eller kontrollansvarig. Filmen är ca 1 minut lång och är hämtad från utbildningen Byggnadsnämndens PBL-tillsyn.
Film om mot vem ett beslut om ingripande mot funktionskontrollant eller kontrollansvarig ska riktas. Filmen är ca 2 minuter lång och är hämtad från utbildningen Byggnadsnämndens PBL-tillsyn.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen