Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Granskad:

Att kommunerna har huvudansvaret för bostadsförsörjningen framgår av bostadsförsörjningslagen. Där anges också vilka krav som ställs på kommunen när det gäller planeringen för bostadsförsörjningen och även vilken roll länsstyrelsen och regionen har.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen

Varje kommun ska anta riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen och genom dessa riktlinjer planera för bostadsförsörjningen. Syftet med planeringen för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Kommentar

Kommunernas ansvar enligt bostadsförsörjningslagen medför inte att en enskild person har rätt att kräva en bostad. Rättighetsperspektivet behandlas på sidan Rätt till bostad?, se Relaterad information.

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL), när det gäller det tillämpningen av bestämmelserna om de så kallade allmänna intressena. ”Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet” utgör ett av fem allmänna intressen i PBL 2 kap 3 §, vilka planläggningen enligt PBL ska främja.

År 2014 ändrades bostadsförsörjningslagen (BFL). Då fördes det regionala perspektivet in på ett tydligare sätt i lagen. I förarbetena framgår att regeringen ansåg att det regionala perspektivet var av stor vikt, särskilt i tillväxtregioner. Kommunen ska därför dels samråda med andra kommuner som berörs av planeringen, dels ge länsstyrelsen, regionen och andra berörda regionala organ tillfälle att yttra sig.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige minst en gång varje mandatperiod. Om förutsättningarna förändras kan det behöva ske oftare än så.

Innehåll i riktlinjerna

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:

  • kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
  • kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål
  • hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Som grund för de här uppgifterna ska det finnas en analys av:

  1. den demografiska utvecklingen,
  2. marknadsförutsättningarna, och
  3. vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden.

Analysen ska genomföras med stöd av ett underlag som Boverket förser kommunen med. Kommunen får använda ytterligare underlag som behövs för analysen.

Bostadsförmedling om det behövs

Om det behövs med hänsyn till situationen på bostadsmarknaden ska kommunen inrätta en bostadsförmedling. Två eller flera kommuner kan inrätta en gemensam bostadsförmedling. Det är tillåtet att ta betalt av bostadssökande som får ny lägenhet genom förmedlingen. Det är även tillåtet att ta ut en köavgift, förutsatt att lägenheterna förmedlas i turordning efter kötid, eventuellt kombinerat med ett förturssystem.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen ska lämna råd, information och underlag till kommunerna i länet inför planeringen av bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen ska även uppmärksamma kommunerna på behovet av samordning mellan kommuner och verka för att sådan samordning sker.

Regeringens mandat

Regeringen kan begära in underlag om kommunernas arbete med bostadsförsörjning. Denna möjlighet har utnyttjats en gång, när kommunerna i Stockholms län 2011 fick i uppdrag att redovisa hur de arbetade med bostadsförsörjningen i kommunen.

Regeringen har också möjlighet att förelägga en kommun att anordna kommunal bostadsförmedling. En möjlighet som hittills aldrig utnyttjats.

Bostadsförsörjningslagen i sin helhet

1 §
  Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige. Lag (2013:866) .

2 §
  Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:
   1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
   2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
   3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av
   1. den demografiska utvecklingen,
   2. marknadsförutsättningarna, och
   3. vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden.

Analysen ska genomföras med stöd av ett underlag som Boverket förser kommunen med. Kommunen får använda ytterligare underlag som behövs för analysen. Lag (2022:385) .

3 §
  Länsstyrelsen ska lämna kommunerna i länet råd, information och underlag för deras planering av bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen ska uppmärksamma kommunerna på behovet av samordning mellan kommuner i frågor om bostadsförsörjning och verka för att sådan samordning kommer till stånd. Lag (2013:866) .

4 §
  Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § första stycket 5 plan- och bygglagen (2010:900). Lag (2022:385) .

5 §
  En kommun ska lämna regeringen de uppgifter om kommunens bostadsförsörjningsplanering som regeringen begär. Lag (2013:866) .

6 §
  Om kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen saknar någon sådan uppgift som avses i 2 § första stycket 3, får regeringen förelägga kommunen att anta nya riktlinjer. Lag (2013:866) .

7 §
  Om det behövs för att främja bostadsförsörjningen ska en kommun anordna bostadsförmedling. Om två eller flera kommuner behöver gemensam bostadsförmedling, ska dessa kommuner anordna sådan bostadsförmedling.

Regeringen får förelägga en kommun att anordna kommunal bostadsförmedling enligt första stycket. Lag (2013:866) .

8 §
  En kommunal bostadsförmedling som förmedlar lägenheter i turordning efter kötid får, utöver sådan förmedlingsersättning som får tas ut vid yrkesmässig bostadsförmedling enligt 12 kap. 65 a § jordabalken, ta ut en avgift för rätten att stå i kö (köavgift) av den hyressökande. Kravet på förmedling efter kötid ska inte hindra att ett begränsat antal lägenheter som är tillgängliga för kön fördelas enligt ett förturssystem.

Köavgiften får tas ut för högst ett år i taget. Kommunen får bestämma avgiften och grunderna för hur den ska tas ut. Lag (2013:866) .

Regioner i alla län

Sedan 1 jan 2019 hanteras det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet på samma sätt inom alla Sveriges 21 län. Det är regionen i respektive län som har ansvaret för att ta fram regionala utvecklingsstrategier. Formuleringen ”aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet” i BFL 1 § hänger kvar sedan den tid då den regionala nivån organiserades på olika sätt runt om i landet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen