Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygglov för ett enbostadshus

Granskad:

Målet rör ett nytt enbostadshus som bedömdes vara planenligt. I domen behandlas betydelsen av uttalande i planbeskrivning och andra dokument för att bedöma om planerad byggnad kan godtas enligt bestämmelserna i 2 kap. 6 § första stycket 1 plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Mark- och miljööverdomstolen begärde yttrande från Riksantikvarieämbetet. Riksantikvarieämbetet anförde att den tilltänkta byggnaden kommer att dominera över sin omgivning på ett sätt som inte var avsett i planbeskrivningen och miljö- och byggnadsprogrammet och som inte var förenligt med riksintresset. Domstolen konstaterade att den planerade byggnaden inte stred mot detaljplanen, varför nästa fråga i målet var om byggnadens utformning var förenlig med bestämmelserna i 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL. Domstolen  bedömde att miljö- och byggnadsprogrammet inte var en rättsligt bindande del av detaljplanen men bedömde att såväl detta program som planbeskrivningen bör utgöra en del av beslutsunderlaget vid denna prövning. Av planbeskrivningen framgick bland annat att ett av detaljplanens huvudsakliga syften var att säkerställa de kulturhistoriska värdena i området. I beskrivningen framhölls särskilt, enligt domstolen, att den samlade helhetsbilden av samhället måste bevaras och att all nybebyggelse i anslutning till den äldre samhällskärnan ska underordnas helhetsmiljön och utformas på ett sätt som ansluter till den lokala byggnadstraditionen. I miljö- och byggnadsprogrammet angavs att det bohuslänska dubbelhuset med förhöjt väggliv, 30-90 centimeter, bör väljas.

Vad anger planbeskrivningen och programmet?

Domstolen konstaterade att den planerade byggnadens storlek avvek från bebyggelsen i övrigt och att dess bredd, förhöjda väggliv om 1,2 meter samt utformningen av taket gjorde att byggnadens uttryck skiljer sig från angiven förebild i form av det bohuslänska dubbelhuset. Slutsatsen blev att föreslagen byggnad inte kan sägas ligga i linje med vad planbeskrivningen och miljö- och byggnadsprogrammet angav. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att föreslaget till enbostadshus inte var förenligt med bestämmelserna i 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL. Förutsättningar att meddela bygglov saknades därför.

Du hittar Mark- och miljööverdomstolens dom den 26 mars 2015 målnummer P 6634-14, i "Relaterad information".

På PBL kunskapsbanken kan du läsa mer om rättsfall. Du hittar länken i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen