På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Andra aktörer

Ett flertal aktörer i samhället berörs av plan- och bygglagstiftningens bestämmelser i lov- och byggskedet. Vissa är nämnda i lagen och omfattas då direkt av bestämmelserna medan andra berörs mer indirekt.

Riksdag och regering

Staten anger ramarna för planering och byggande genom plan- och bygglagen, PBL, som beslutas av riksdagen och plan- och byggförordningen, PBF, som beslutas av regeringen.
Regeringen har även en roll som överprövande myndighet om länsstyrelsens beslut att upphäva ett lov eller förhandsbesked överklagas. Regeringen ska också pröva ärenden som har överklagats hos mark- och miljödomstol och rör en fråga som har särskild betydelse för Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt.

Statliga myndigheter

Det finns ett antal statliga myndigheter som kan ha en roll vid bland annat lov, förhandsbesked och tillsyn. Länsstyrelsen har en central och samordnande roll för de statliga myndigheterna.

Här kan du läsa mer om länsstyrelsens roll.

Lantmäterimyndigheten

I lov- och byggskedet har Lantmäterimyndigheten ingen lagstadgad roll. Men en av förutsättningarna för bygglov är att fastigheten överensstämmer med detaljplanen. I vissa fall krävs då att lantmäterimyndigheten genomför en så kallad förrättning där man bildar eller ändrar en fastighet i enlighet med detaljplanen. För att exempelvis reda ut frågan om lämplig utfart kan anordnas från tomten kan byggnadsnämnden remittera ett bygglovsärende till lantmäterimyndigheten.

I vissa kommuner finns det kommunala lantmäterimyndigheter och dessa har samma roll och ansvar som den statliga lantmäterimyndigheten.

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. De ansvarar även för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket kan vara remissinstans avseende trafikfrågor i ett lovärende. De kan även vara sakägare eller vara den som söker lov.

Försvarsmakten

Försvarsmakten har ansvar att upprätthålla de områden och funktioner som är av riksintresse för totalförsvarets militära del. Det sker bland annat genom att yttra sig i lovärenden.

Försvarsmaktens områden och funktioner kan vara utpekade som riksintresseområden eller områden av betydelse för totalförsvarets militära del enligt miljöbalken, MB. Den militära verksamhet som pågår medför i de flesta fall en omgivningspåverkan, därför redovisar försvaret även så kallade influensområden. Influensområdets fysiska utbredning från till exempel skjutfält eller flygplats varierar beroende på verksamhetens art.

Vid lovprövning utanför detaljplan ska kommunen pröva om åtgärden påtagligt motverkar totalförsvarets intressen eller om åtgärden påtagligt försvårar tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna inom ett riksintresseområde. En sådan prövning ska dock inte göras om åtgärden är en kompletteringsåtgärd. För att kunna göra denna bedömning bör kommunen skicka ansökningar om bygglov och förhandsbesked som medger höga objekt av något slag, så som vindkraftverk, master eller höga byggnader samt ansökningar som berör influensområden på remiss till försvaret.

Försvarsmakten kan i vissa fall vara en sådan sakägare som ska underrättas och ges tillfälle att yttra sig över en ansökan om bygglov eller förhandsbesked.

Boverket

Boverket har till uppgift att ge råd och stöd om, följa upp och analysera samt regelbundet sammanställa erfarenheterna från tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen. Boverket ska ge tillsynsvägledning när det gäller tillsynen enligt PBL och PBF. Boverket är marknadskontrollmyndighet över byggprodukter och ansvarar för tillsynen över vissa byggprodukters lämplighet.

Boverket har möjlighet att utfärda allmänna råd till plan- och bygglagstiftningen samt utfärda föreskrifter i de fall regeringen har bemyndigat verket att göra det. Boverkets byggregler, BBR, är ett sådant exempel.

Övriga myndigheter

Även andra statliga myndigheter kan ha betydelse i lov- och byggprocessen, till exempel Arbetsmiljöverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Domstolarna har en lagstadgad roll när beslut i lov- och byggprocessen överklagas.

Justitieombudsmannen, JO, har till uppgift att på riksdagens vägnar granska tillämpningen av lagar och andra författningar i offentlig verksamhet, därmed även byggnadsnämndens arbete.

Kommunala nämnder och förvaltningar

De kommunala nämnder och förvaltningar som främst har betydelse för hanteringen av lov och byggande enligt PBL är räddningstjänsten och miljömyndigheten. Även andra kommunala nämnder och förvaltningar, som till exempel den eller de som ansvarar för gator, parker, vatten och avlopp, kan bidra med sakkunskap i lov- och byggärenden. Detta kan ske genom remittering eller samråd.

Exploatörer

Ofta används begreppet exploatör för den som initierar eller genomför ett byggprojekt. Såväl privatpersoner som företag, kommun och stat kan agera exploatör. Begreppet exploatör nämns inte i PBL och lagen innehåller inga bestämmelser riktade mot exploatörer. I PBL används istället begreppet byggherre.

Byggherrar

Byggherren är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren behöver inte vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk person som till exempel ett företag, en bostadsrättsförening, en kommunal förvaltning eller en myndighet. Byggherrar kan vara såväl lekmän som professionella inom byggområdet.

Byggherren skall se till att alla bygg-, rivnings- eller markåtgärder utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av PBL. Det kan till exempel vara att invänta startbesked innan arbetet påbörjas. Byggherren skall också se till att kontroll och provning utförs enligt den kontrollplan som är fastställd i startbeskedet. Det här innebär bland annat att byggherren ska se till att lov följs och att de tekniska egenskapskraven uppfylls. Plan- och bygglagstiftningens krav gäller även om åtgärden inte kräver lov eller anmälan.

Byggherren kan även ha skyldigheter enligt andra lagar, förordningar eller föreskrifter.

Kontrollansvarig

För vissa lov- eller anmälanpliktiga åtgärder ska byggherren ha en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ska bistå byggherren med sakkunskap och måste vara certifierad för uppdraget. Den kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden.

Det är visserligen byggherrens ansvar att se till att kraven i PBL uppfylls och att kontroller görs i tillräcklig omfattning. Den kontrollansvarige ska dock se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs.

Ägare

Ägare av byggnadsverk har ett ansvar att sköta och underhålla byggnadsverket så att utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Tomter ska hållas i vårdat skick och ägaren ska sköta den så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer. Ägare är också skyldiga att genomföra till exempel ventilations- och hissbesiktningar.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej