Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Dagsljus, solljus och belysning i byggnader

Granskad:

Ljus är en av bebyggelsens grundläggande kvaliteter, både för byggnader och utomhusmiljö och omfattar dagsljus, solljus och belysning. Regler om ljus finns i Boverkets byggregler, BBR avsnitt 6:3 Ljus, som även innehåller ett avsnitt om utblick i rum där människor vistas mer än tillfälligt. Här kan du hitta en sammanställning av de regler som finns om ljus i bebyggelsen.

Krav på ljus i byggnader

Krav på ljus i byggnader är en teknisk egenskap enligt plan- och bygglagen, PBL 8 kap. 4§ punkt 3, som anger att ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö. För ljus handlar det både om säkerhet och hälsa. Ljus är därför viktigt både i bostads- och arbetsmiljön och av betydelse ur hälsosynpunkt både vid användning och för mer långsiktiga förhållanden. Vid användning är goda synförhållanden viktiga för säkerhet vid rörelse och för olika sysslor, med möjlighet till anpassning för personer med olika god syn. På längre sikt är tillgång på dagsljus och solljus både en psykosocial och medicinsk hälsoaspekt.

Dagsljus och belysning har också betydelse för att reglera vår dygnsrytm. På våra breddgrader har befolkningen en årstidsvariation som följer dagsljustillgången. Båda dessa rytmer påverkar graden av trötthet och välbefinnande. I en studie om skolmiljö visades att barn som gick i klassrum utan fönster hade en förändrad årstidsvariation av morgonkortisol och sämre längdtillväxt. (Förslag till ett uppföljningssystem för inomhusmiljön, Socialstyrelsen 2006)

Enligt plan- och byggförordningen, PBF 3 kap. 9 § Egenskapskrav avseende skydd med hänsyn till hygien hälsa och miljö, avses oacceptabel risk för användare eller grannars hälsa, och enligt hälsoskyddsreglerna i miljöbalken ska bostäder och lokaler för allmänna ändamål underhållas och brukas så att de inte orsakar olägenhet för hälsan. Med olägenhet för hälsan avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Enligt Socialstyrelsens anvisningar för god miljö (se Folkhälsomyndigheten) ska en bostad t.ex. medge tillräckligt dagsljus.

Ljus i bostäder

I bostäder är dagsljus viktigt för flera olika grupper. Genom föräldraledighet är familjer med små barn hemma under långa perioder, även daghemsverksamhet i familjedaghem och med dagbarnvårdare bedrivs i bostaden. Allt fler arbetar tillfälligt eller periodvis på distans hemifrån, många vistas också hemma under olika ledigheter och semestrar liksom barn under skolloven. För äldre är idag kvarboende med hemtjänst i bostaden den helt dominerande boendeformen och för många äldre är möjligheten att komma ut begränsad. För många samhällsgrupper är det därför viktigt med både dagsljus och solljus i bostaden.

För olika former av tillfälligt boende som till exempel hotell, se vägledningen Tillsynsvägledning för hälsoskydd i tillfälliga boenden som kan beställas från Folkhälsomyndigheten.

Ljus på arbetsplatser

Vid nybyggnad, tillbyggnad och ändring av lokaler gäller allmänna krav på dagsljus enligt PBL och BBR avsnitt 6:3 Ljus. För arbetsmiljön finns krav på dagsljus och belysning enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1. Arbetsmiljölagen gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning, oavsett lokalens ålder, användning eller eventuella förändringar av lokalen.

Utblick

I BBR avsnitt 6:33 Utblick anges som allmänt råd att minst ett fönster i rum eller avskiljbara delar av rum, där människor vistas mer än tillfälligt, bör vara placerat så att utblick för att följa dygnets och årstidernas variationer är möjlig, samt att takfönster ej bör vara den enda dagsljuskällan i rum där människor vistas mer än tillfälligt i bostäder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen