Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Maritima näringar

Granskad:

De maritima näringarna omfattar flera olika sektorer som till exempel yrkesfiske, vattenbruk, energiproduktion, utvinning av material och besöksnäring. Maritima verksamheter är i många fall en förutsättning för levande kustsamhällen och för att skapa förutsättningar för regional utveckling i hela Sverige.

Det viktiga helhetsperspektivet

De maritima näringarna är beroende av ett helhetsperspektiv där den kust- och/eller havsbaserade verksamheten har tillgång till rätt infrastruktur och service på land för att verksamheten ska kunna bedrivas. Därför är det viktigt att planeringen av kusten med kopplingar vidare inåt land hänger ihop med den planering som sker för verksamheter till havs. Haven utgör även en förbindelselänk med andra länder och kräver därför ett gränsöverskridande perspektiv. Mellankommunal och regional samverkan är också väldigt centralt för att skapa rätt förutsättningar för utvecklingen av maritima verksamheter.

Definition av maritima näringar

Med maritima näringar avses här verksamheter som sker på, i eller är beroende av resurser från havet samt verksamheter som bidrar med varor eller tjänster direkt riktade till de maritima verksamheterna. I de maritima näringarna inkluderas även verksamheter i kustområdet som på annat sätt är beroende av havet, exempelvis besöksnäringen. Även motsvarande verksamheter i och intill de större sjöarna räknas till de maritima näringarna.

Sjöfartsnäringen har vi valt att inte inkludera i de maritima näringarna utan istället beskriva under rubriken Transportinfrastruktur.

Verksamheter i utveckling

Sverige har en stark tradition av maritim verksamhet samtidigt som nya verksamhetsområden idag växer fram. Det kan vara svårt att veta vilka anspråk de maritima näringarna kommer ha i framtiden. Även om alla parametrar inte är kända är det viktigt att översiktsplaneringen, så långt det är möjligt, visar den politiska viljan i planen och var möjliga synergier eller konflikter mellan olika intressen kan uppstå. Detta för att i framtiden underlätta avvägningar mellan olika intressen. En översiktsplanering med tydliga mål och strategier underlättar också för näringarna att identifiera inom vilka geografiska områden deras verksamheter kan lokaliseras. Kommunen kan till exempel peka ut områden där man vill verka för att produktions- och testanläggningar för livsmedel och energi ska lokaliseras.

En balanserad utveckling

Ökade anspråk i form av vindkraft, farleder, hamnar, vattenbruk, camping och bostäder med mera innebär allt större tryck på våra havs- och kustområden. De maritima näringarnas miljöpåverkan leder bland annat till näringsläckage, buller, luftföroreningar, övergödning och försurning samt påverkan på landskapsbilden, bottenmiljöer och biologiska livsmiljöer. För att ta tillvara den potential som havs- och kustområden erbjuder behövs en balanserad utveckling. Potentialen är i sig beroende av att havs- och kustmiljöns natur- och kulturvärden bevaras. Översiktsplaneringen måste därför säkerställa de ekosystemtjänster och kulturvärden som finns i kustlandskapet. Kommunen bör i översiktsplanen undersöka möjligheten till samexistens och synergieffekter mellan olika intressen. Kan nya verksamheter integreras i redan exploaterade områden? Är det möjligt att samlokalisera olika verksamheter?

På följande sidor kan du läsa mer om vad man bör tänka på i översiktsplaneringen när det gäller yrkesfiske, vattenbruk, havsbaserad energiproduktion, materialutvinning och koldioxidlagring samt besöksnäring.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen