Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Mer grönska reducerar ljud

Granskad:

Ljudmiljön påverkas både direkt och indirekt av grönska genom att ljudnivåer reduceras och störande ljud maskeras. Här beskrivs denna ekosystemtjänst och hur man genom akustisk design av utomhusmiljön kan stödja den.

Gröna lösningar förbättrar ljudmiljön

Växtbeklädda lösningar för en bättre ljudmiljö ger synergieffekter genom att bidra till både minskade bullernivåer och ökad grönstruktur med de fördelar det medför. De gröna inslagen ger nya möjligheter att arbeta mot uppsatta mål för buller parallellt med akustiska designlösningar för en trivsammare ljudsituation. Grönska och dess substrat kan reducera ljudnivån märkbart genom sina egenskaper att dels absorbera och därmed dämpa ljud dels att ljudet sprids ut i olika riktningar och på så sätt bidrar till dämpning hos mottagaren, så kallad diffusion.

Dessutom kan grönskan medföra att positiva naturljud tillförs området. Porlande vatten, vind som silar genom löv och fågelkvitter kan även maskera oönskat buller. Inslag av olika kvalitativa ljud i stadsmiljön inverkar på hur vi uppfattar ljudmiljön. Vatten finns antingen naturligt eller som ett skapat element i stadsmiljön. Dessa inslag har även en effekt på andra sinnen än hörsel, genom deras taktila och visuella kvaliteter.

Buller påverkar människan

I modern tid har svenska städer vuxit geografiskt och en ökande trafik har lett till en större andel av städernas befolkning är utsatt för omgivningsbuller. I Sverige exponeras nära två miljoner människor för trafikbuller som överskrider riktvärden för god ljudkvalitet utomhus vid bostaden. Exponering för trafikbuller kan innebära effekter på människors hälsa och även djurlivet kan påverkas.

Buller gör att människor upplever sig störda, men buller kan också ha både tillfällig och permanent påverkan på människans fysiologiska funktioner. En tillfällig påverkan, exempelvis av ett plötsligt ljud, kan ge höjd hjärtfrekvens och tillfälligt förhöjt blodtryck. Under senare år har flera studier pekat på att långvarig exponering för flyg- och vägtrafikbuller ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Andra negativa hälsoeffekter är sömnstörningar och stress, samt försämrad taluppfattbarhet och inlärningsförmåga.

Grön bullervägg vid Lidingövägen i Stockholm. Foto: Magnus Lindqvist/Boverket

Hur påverkar vegetationen buller och ljud

De vanligaste källorna till buller utomhus är trafik, industrier och olika typer av verksamheter samt installationer som ger så kallat omgivningsbuller. Med hjälp av grön infrastruktur kan bullernivåerna i staden sänkas. Det är främst vegetationens och de mjuka naturmaterialens absorberande egenskaper som förbättrar ljudmiljön där hårdgjorda ytor reflekterar ljudet. För största möjliga effekt bör vegetationen vara tät och substratet luftigt och ojämnt.

Grönstruktur kan även påverka ljudkvaliteten indirekt genom att den ändrar vinden, temperaturen och luftfuktigheten. Studier som gjorts visar att en gräsyta kan sänka bullernivån vid mottagaren lika mycket som om trafiken halveras (3 dBA.) Exempelvis 50 meter mjuk mark, som gräs, skog eller åkermark, kan dämpa bullernivån med upp till 7 dBA vid mycket bra förutsättningar, utöver den dämpning som avståndet ger.

Akustisk design

Ljud i staden kan utgöra en kvalitet under förutsättning att det hanteras på rätt sätt. Akustisk design är ett samlingsbegrepp för arbete med att skapa ljudmiljöer som stärker platsens funktion. Det handlar om att begränsa oönskat ljud och framhäva eller förstärka till exempel naturljud som upplevs positivt, på den aktuella platsen. Bullerskyddsskärmar kan med fördel utformas med vegetation på sidorna. Olika metoder kan användas som växtkassetter, integrerad växtbädd eller växtvajrar utanpå ett absorberande material. Bullerskyddsvallar är ett annat exempel på grön avskärmning, som med hjälp av trappsteg eller annan utformning kan optimera den ljuddämpande effekten.

Bebyggelsens tak kan ha en ljuddämpande effekt beroende på hur de utformas. Takens utformning (till exempel sadeltak, pulpettak, säteritak) och takvinkel påverkar ljudets utbredning och kan ge en tydligt märkbar ljuddämpning i jämförelse med ett "platt" tak. Mer lutning ger ökad absorption och avskärmande effekt. Gröna tak ger störst effekt inne på gårdssidan vid slutna kvarter, men kan med rätt förutsättningar ge en markant ljudreduktion även vid en bostadsgård på insidan av lamellhus.

Gröna fasader kan vara aktuellt både vid befintliga byggnader och vid nybyggnad. Det finns olika metoder som exempelvis växtkassetter en bit utanför den egentliga fasaden. Störst effekt uppnås när reflekterande ljud utgör ett problem, som vid mindre torg och ytor mellan reflekterande byggnader. Det kan också vara effektivt vid portiker eller andra öppningar in till gårdsytor.

Markbeläggning kan bidra till mer ljuddämpning genom att öka markens absorption. Det kan ske genom mjukare mark, mer ojämnheter eller låga, parallella lameller som begränsar ljudets utbredning. Spårvägsspår med gräs ger en effektiv ljuddämpning av spårvägsbullret jämfört med traditionella, hårda ytor.

Läs mer om akustisk design under rubriken "På Boverket" i "Relaterad information".

Spårväg i gräsmatta
Spårväg i mjukt underlag med gräsmatta i Oslo. Foto: Ulrika Åkerlund/Boverket
Att tänka på: Ljudmiljö
  • Det är inte vegetationen i sig som ger den största ljudabsorberade effekten. Marken har större effekt. Ett mjukt och ojämnt underlag dämpar ljudet mer effektivt.
  • Skapa inte miljöer där ljudet studsar mellan hårda, släta ytor.
  • Positiva ljud maskerar oönskat ljud och gör att människor inte uppfattar miljön lika störande.
  • Beakta drift och underhåll redan vid planeringsstadiet. Bevattning, val av växter, utformning av ansvar och avtal är viktiga faktorer för ett fungerande driftskede.

Olika ambitionsnivåer för akustisk design med ekosystemtjänster

Ambitionsnivåer - bullerreducering

Mycket hög: För att skapa en så attraktiv ljudmiljö som möjligt hårdgörs endast de ytor som behövs för framkomligheten. Se till att marken har en mjuk yta det vill säga gräs, ett lager kompost eller annat organiskt material i ytan. Minimera mängden ytor som reflekterar ljud. Skapa ridåer av vegetation mot bullerkällor. Plantera så stora ytor som möjligt med vegetation som ger positiva ljud, som blad som rasslar i vinden, eller som lockar fåglar. Anlägg tjocka gröna tak på de byggnader som finns.


Hög ambitionsnivå: Hårdgör så lite av markytan som möjligt för att behålla den ljudabsorberande effekten. Plantera vegetation som bidrar med positiva ljud som kan maskera oönskade ljud och låt löv ligga kvar på marken under. Anlägg gröna tak på miljöhus och andra lägre byggnader.


Lätt att göra: Bevara de planteringar och den icke-hårdgjorda yta som finns på platsen, för att förbättra ljudmiljön utan nya anläggningar. Låt löv och annat organiskt material ligga kvar och bilda en mjuk yta i planteringarna.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen