På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Granskad:

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag för dig som har en funktionsnedsättning. Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att bostaden ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Till exempel att ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén.

Ansök om bidrag hos din kommun

Om du vill ansöka om bostadsanpassningsbidrag ska du vända dig till din kommun. Av kommunen kan du få information om bidraget, vilka villkor som gäller för bidraget och ansökningshandlingar. Via menyrubriken "Kommunlänkar" finner du en lista med länkar till kommunernas webbsidor om bostadsanpassningsbidrag. Du kan också läsa mer om bidraget i denna handbok. Nedan lämnar Boverket en kortfattad sammanfattning om bidraget.

När kan jag få bidrag

Bostadsanpassningsbidraget är ett uttryck för samhällets mål att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra i en egen bostad. Om du har en funktionsnedsättning och behöver göra anpassningar i din permanentbostad för att leva ett självständigt liv kan du i vissa fall få bostadsanpassningsbidrag. Bidraget omfattar i princip alla typer av funktionsnedsättningar, till exempel rörelsenedsättning, nedsatt syn, utvecklingsstörning eller allergi. Nedsättningen ska vara bestående eller åtminstone långvarig. Normalt ansöker man om bostadsanpassningsbidrag innan någon åtgärd har utförts. Det finns inget hinder i lagen mot att söka bidrag i efterhand, det vill säga efter det att du låtit utföra en åtgärd. Om du ansöker om bidrag i efterhand måste du dock vara medveten om att det kan vara svårare att utreda om du uppfyller villkoren för bidrag. Rätten till bidraget regleras i lagen om bostadsanpassningsbidrag som du finner i "Relaterad information".

Exempel på bostadsanpassningar

Vanliga exempel på bostadsanpassningar är att ta bort trösklar, ställa i ordning en duschplats i stället för badkar, låta installera en spisvakt, göra en ramp till entrén, bredda dörröppningar, installera automatiska dörröppnare och specialhissar. Detta är bara några exempel på anpassningar. Det är du som ansöker som avgör, efter dina egna behov, vilka åtgärder som du vill söka bidrag för. Det är din funktionsnedsättning som styr vilka åtgärder bidrag kan lämnas för. Lagen om bostadsanpassningsbidrag innehåller inget kostnadstak för vad anpassningar får kosta.

Villkor för bidrag

Det finns många villkor i lagen om bostadsanpassningsbidrag som ska vara uppfyllda för att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag. Ett är att det måste finnas en klar koppling mellan din funktionsnedsättning och åtgärderna som du söker bidrag för. Kopplingen ska vara så stark att åtgärderna kan bedömas som nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen för att din bostad ska ändamålsenlig för dig. Du kan behöva ett skriftligt intyg från till exempel en arbetsterapeut, sjukgymnast eller läkare för att visa den nödvändiga kopplingen mellan din funktionsnedsättning och de åtgärder som du söker bidrag för.

Permanentbostad

Bidrag lämnas för anpassningar i din permanentbostad, det vill säga den bostad som är avsedd för ditt stadigvarande boende. Dessutom kan du i vissa fall beviljas bidrag för så kallat periodiskt boende. Vad periodiskt boende innebär kan du läsa mer om via länken "Bidrag vid periodiskt boende" i "Relaterad information". Om du hyr din bostad i andra hand lämnas bidrag endast om anpassningsåtgärden är skälig med hänsyn till hur långvarigt ditt hyresavtal är.

Anpassa och komplettera fasta funktioner

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i eller i anslutning till bostaden. Du kan inte få bidrag för lösa inventarier i bostaden som till exempel möbler och normal belysning.

Bostadsanpassningsbidrag eller hjälpmedel

Du kan inte få bostadsanpassningsbidrag om ditt behov av anpassning kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av landstinget eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Särskilda boendeformer

Om du bor i en bostad som beviljats efter en särskild biståndsprövning enligt vissa bestämmelser i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller enligt socialtjänstlagen (2001:453) kan du inte beviljas bostadsanpassningsbidrag för anpassningar där. Du kan läsa mer om dessa bestämmelser under länken ”Anpassningar i sökandens permanentbostad” i "Relaterad information".

Bostadens skick

I vissa fall kan du nekas bostadsanpassningsbidrag på grund av skicket på din bostad. Det kan gälla till exempel om de åtgärder du söker bidrag för behöver utföras grund av en byggnadsteknisk brist eller eftersatt underhåll i din bostad. Du kan läsa mer om bestämmelserna om bostadens skick via länken ”Möjligheten att bevilja bidrag beror på bostadens skick” i "Relaterad information".

Byte av bostad

Om du söker bidrag i samband med att du byter bostad gäller också särskilda regler. Det kan då vara svårare att få bidrag. Villkoren skiljer sig åt beroende på om du flyttar till en bostad som någon annan har byggt eller om du flyttar till en bostad som du själv har låtit uppföra. Hur villkoren ser ut kan du läsa om under länkarna "De särskilda villkoren vid vanligt byte av bostad" respektive "Sökanden byggherre" i "Relaterad information".

Medgivande till anpassningsåtgärden och utfästelse att inte kräva ersättning för återställning

I vissa fall måste du ha ett medgivande att få utföra anpassningsåtgärden och en utfästelse om att inte ersättning kommer att krävas för att återställa anpassningsåtgärden efter dig.

Om någon annan än du som söker bidrag helt eller till viss del äger din bostad eller gemensamma utrymmen eller tomten som berörs av åtgärden måste du ha ett medgivande från samtliga ägare att anpassningsåtgärden får vidtas.

I de fall du inte är ensam ägare av din bostad måste du alltså ha ett medgivande från andra ägare eller ägaren av bostaden. Detta gäller oavsett om du bor i en villa, bostadsrätt, ägarlägenhet eller hyresrätt.

Om du är nyttjanderättshavare - det vill säga bor till exempel i en hyres- eller bostadsrätt – och inte står ensam på kontraktet måste också de andra nyttjanderättshavarna som står på kontraktet ge sitt medgivande till att åtgärderna får vidtas.

För att du ska slippa drabbas av kostnader för att återställa anpassningsåtgärden efter dig måste du, om du inte är ensam ägare av din bostad, också ha en utfästelse från ägaren eller ägarna av bostaden om att inte ersättning kommer att krävas för att återställa anpassningsåtgärden efter dig.

Om du är nyttjanderättshavare och inte står ensam på ditt kontrakt måste du också ha en utfästelse från ägaren av bostaden att denne inte kommer att kräva dig eller andra nyttjanderättshavare som står på ditt kontrakt på ersättning för att återställa anpassningsåtgärden.

Exempel

  • Om du bor i en hyresrätt/bostadsrätt behöver du alltid ha ett medgivande från din hyresvärd/bostadsrättsförening samt en utfästelse från värden/föreningen att du inte behöver betala för återställning av din anpassning.
  • Om du bor i en hyresrätt/bostadsrätt och du står på kontraktet tillsammans med till exempel en sambo behöver du dessutom ha ett medgivande från din sambo samt en utfästelse från hyresvärden/bostadsrättsföreningen att varken du eller din sambo behöver betala för återställning av din anpassning.
  • Om du bor i villa och är ensam lagfaren ägare behöver du varken ha ett medgivande eller en utfästelse eftersom du äger hela din bostad själv.
  • Om du bor i villa och inte själv är ensam lagfaren ägare, har delad lagfart eller någon eller några andra har lagfart behöver du ha ett medgivande och en utfästelse från de andra ägarna.

Du kan läsa mer om medgivande och utfästelse under "Fastighetsägares och nyttjanderättshavares medgivande" som du finner i "Relaterad information".

Bidragsformer

Bostadsanpassningsbidrag lämnas som huvudregel med ett belopp (kontantbidrag) som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna. Under menyrubriken "Vem gör vad" kan du läsa mer om vem som gör vad i ett kontantbidragsärende.

Av lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår också att förutom bidrag i traditionell form som ett rent kontantbidrag kan kommunen lämna bidrag i form av ett åtagande att låta utföra anpassningen och/eller med en begagnad anordning. Ett kommunalt åtagande och/eller begagnad anordning förutsätter dock att både du som sökande och kommunen är överens om att använda sig av dessa bidragsformer. För att veta om just din kommun erbjuder någon av dessa alternativa bidragsformer ska du vända dig till kommunen.

Övertagande av bostadsanpassningsbidrag för åtgärder i anslutning till en lägenhet

Du som har blivit beviljad ett bostadsanpassningsbidrag i form av ett kontantbidrag och bor i en hyres- eller bostadsrätt i ett flerbostadshus kan i vissa fall komma överens med din hyresvärd eller bostadsrättsförening om att den ska få överta din rätt till bidrag.

Möjligheten att överlåta ett bidrag gäller de fall då en anpassning ska göras i anslutning till en lägenhet, det vill säga i allmänna utrymmen inom- eller utomhus, såsom trapphus, tvättstugor och entréer. Som exempel kan nämnas installation av en dörröppnare vid entrén eller iordningsställande av en ramp vid ytterdörren.

Om ni skulle komma överens om ett övertagande innebär detta att den som äger flerbostadshuset även blir ägare till anpassningen. För att en överenskommelse ska bli giltig måste ägaren åta sig att låta utföra de åtgärder som bidraget avser. Ägaren kan använda sig av bidraget och göra egna tilläggsarbeten i samband med anpassningen. Ett exempel kan vara att bidrag lämnas för en aluminiumramp till en entré, men att ägaren av flerbostadshuset i stället väljer att tillgodose tillgängligheten med markarbeten och hårdgörning.

Du kan läsa mer om reglerna om övertagande av bidrag under rubriken "Hyresvärd/bostadsrättsförening kan överta rätten till bidrag". Du finner en länk dit i "Relaterad information".

Överlämnande av begagnad anordning till kommunen

Frivillig överenskommelse

I de fall en anordning som tidigare beviljats med stöd av bostadsanpassningsbidrag inte längre används finns en möjlighet för kommunen och den som äger anordningen att avtala om att kommunen ska få överta anordningen. Avtalet kan också innehålla en överenskommelse om ekonomiskt stöd för att täcka kostnader som kan uppstå i samband med ett sådant övertagande. Denna överenskommelse är ett sätt för de kommuner som vill erbjuda begagnade anordningar i sin bidragsverksamhet att få tillgång till sådana. För att veta om just din kommun är intresserad av att ingå ett avtal om ett övertagande av en begagnad anordning ska du vända dig till kommunen.

Boverket har tillsyn över kommunernas hantering av bostadsanpassningsbidraget.

Boverkets tillsyn av bostadsanpassningsbidraget strävar efter att säkerställa en väl fungerande bidragsverksamhet hos kommunerna med en hög grad av rättssäkerhet för enskilda. Tillsynen omfattar inte frågor om en kommuns beslut att bevilja bidrag i ett enskilt ärende är korrekt eller inte. Inte heller omfattar tillsynen kommunens skäl för bedömningen. Sådana frågor får efter ett överklagande prövas av allmän förvaltningsdomstol. Du kan läsa mer om Boverkets tillsyn och ta del av information om tillsynsanmälan under "Tillsyn" som du finner i "Relaterad information" 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen