Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Till exempel att ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén.

Bostadsanpassningsbidraget är ett uttryck för samhällets mål att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra i en egen bostad. Rätten till bidraget regleras i lagen om bostadsanpassningsbidrag som du finner i "Relaterad information".

Ansök om bidrag hos din kommun

Om du vill ansöka om bostadsanpassningsbidrag ska du vända dig till din kommun. Bidraget omfattar i princip alla typer av funktionsnedsättningar, till exempel rörelsenedsättning, nedsatt syn, utvecklingsstörning eller allergi. Nedsättningen ska vara bestående eller åtminstone långvarig. Normalt ansöker man om bostadsanpassningsbidrag innan någon åtgärd har utförts men lagen hindrar inte att bidrag kan sökas i efterhand, det vill säga efter det att en åtgärd utförts. Om du ansöker om bidrag i efterhand måste du dock vara medveten om att det kan vara svårare att utreda om förutsättningar för bidrag är uppfyllda.

Exempel på bostadsanpassningar

Vanliga exempel på bostadsanpassningar är att ta bort trösklar, ställa i ordning en duschplats i stället för badkar, låta installera en spisvakt, göra en ramp till entrén, bredda dörröppningar, installera automatiska dörröppnare och specialhissar. Detta är bara några exempel på anpassningar och det är alltid du som ansöker som avgör efter dina egna behov vilka åtgärder som du ska söka bidrag för. Det är din funktionsnedsättning som är avgörande för vilka åtgärder bidrag kan lämnas till och lagen om bostadsanpassningsbidrag innehåller inget kostnadstak för vad anpassningar får kosta.

Villkor för bidrag

Det finns många villkor som ska vara uppfyllda för att få bostadsanpassningsbidrag. Ett är att det måste finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna som bidrag söks för. Kopplingen ska vara så stark att åtgärderna kan bedömas som nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning. Bidrag lämnas endast för anpassningar i din permanentbostad, det vill säga den bostad som är avsedd för ditt stadigvarande boende, eller för så kallat periodiskt boende. Vad periodiskt boende innebär kan du läsa mer om via länken "Periodiskt boende" i "Relaterad information".

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i eller i anslutning till bostaden. Likaså gäller att du inte kan få bostadsanpassningsbidrag om ditt behov av anpassning kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av landstinget eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Kontakta din kommun om du vill ansöka om bidrag eller få mer information. Via menyrubriken "Kommunlänkar" finner du en lista med länkar till kommunernas webbsidor om bostadsanpassningsbidrag. Du kan också läsa mer om bidraget i denna handbok.

Bidragsformer

Bostadsanpassningsbidrag lämnas som huvudregel med ett belopp (kontantbidrag), som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna. Under menyrubriken "Vem gör vad" kan du läsa mer om hur rollfördelningen ser ut i ett kontantbidragsärende.

Av lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår också att förutom bidrag i traditionell form som ett rent kontantbidrag är det möjligt att lämna bidrag i form av ett åtagande från kommunens sida att låta utföra anpassningen och/eller i form av en begagnad anordning. Ett kommunalt åtagande och/eller begagnad anordning förutsätter dock att både sökanden och kommunen är överens om att använda sig av dessa bidragsformer. För att veta om just din kommun erbjuder någon av dessa alternativa bidragsformer ska du vända dig till kommunen.

Medgivande till anpassningsåtgärden och utfästelse att inte kräva ersättning för återställning

Av lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår att du i vissa fall för att få bidrag måste ha ett medgivande att få utföra anpassningsåtgärden respektive en utfästelse om att inte ersättning kommer att krävas för att återställa anpassningsåtgärden.

Om någon annan än du som söker bidrag helt eller till viss del äger din bostad, eller gemensamma utrymmen eller tomt, eller någon annan än du som söker bidrag helt eller till viss del innehar bostaden med hyresrätt eller bostadsrätt eller annan nyttjanderätt, måste du ha ett medgivande från samtliga ägare och, i förekommande fall nyttjanderättshavare, att anpassningsåtgärden får vidtas. Om du inte äger din bostad själv fullt ut måste också samtliga ägare lova att inte kräva ersättning av dig eller annan nyttjanderättshavare för att återställa anpassningsåtgärden efter dig.

Detta innebär till exempel att om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt så måste du få ett medgivande från hyresvärd respektive bostadsrättsförening samt en utfästelse att inte behöva betala för återställning av din anpassning. Du kan läsa mer om medgivande och utfästelse under "Medgivande från ägare och nyttjanderättshavare" som du finner i "Relaterad information".

Övertagande av bostadsanpassningsbidrag för åtgärder i anslutning till en lägenhet

Du som har blivit beviljad ett bostadsanpassningsbidrag i form av ett kontantbidrag och bor i en hyres- eller bostadsrätt i ett flerbostadshus kan i vissa fall komma överens med din hyresvärd eller bostadsrättsförening om att den ska få överta din rätt till bidrag.

Möjligheten att överlåta ett bidrag gäller de fall då en anpassning sker i anslutning till en lägenhet, det vill säga i allmänna utrymmen inom- eller utomhus, så som trapphus, tvättstugor och entréer. Som exempel kan nämnas installation av en dörröppnare vid entrén eller iordningsställande av en ramp vid ytterdörren. Om ni skulle komma överens om ett övertagande innebär detta att äganderätten till anpassningen tillfaller ägaren av flerbostadshuset. För att en överenskommelse ska bli gällande måste ägaren åta sig att låta utföra de åtgärder som bidraget avser. Ägaren kan dock använda sig av bidraget och göra egna tilläggsarbeten i samband med anpassningen. Ett exempel kan vara att bidrag lämnas för en aluminiumramp till en entré, men att ägaren av flerbostadshuset i stället väljer att tillgodose tillgängligheten med markarbeten och hårdgörning (proposition 2017/18:80 sid. 26). Du kan läsa mer om reglerna om övertagande av bidrag under rubriken "Hyresvärd/bostadsrättsförening kan överta rätten till bidrag". Du finner en länk dit i "Relaterad information".

Överlämnande av begagnad anordning till kommunen

Frivillig överenskommelse

I de fall en anordning som tidigare beviljats med stöd av bostadsanpassningsbidrag inte längre används finns en möjlighet - om kommunen och den som äger en begagnad anordning är överens - att avtala om att kommunen ska få överta anordningen. Avtalet kan också innehålla en överenskommelse om ekonomiskt stöd för att täcka kostnader som kan uppstå i samband med ett sådant övertagande. Denna överenskommelse är ett sätt för de kommuner som vill erbjuda begagnade anordningar i sin bidragsverksamhet att få tillgång till sådana. För att veta om just din kommun är intresserad av att ingå ett avtal om ett övertagande av en begagnad anordning ska du vända dig till kommunen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej