Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Skorstenshöjd och placering av skorsten

Granskad:

BBR ställer krav på höjd och placering på skorstenar för att erhålla en god funktion och spridning av rök- och avgaser.

Skorstenens höjd har flera viktiga ändamål, bl.a. att föra bort rökgaserna och att ge goda förutsättningar för att erhålla skorstensverkan, det vill säga termiska drivkrafter som ger förutsättningar för en god förbränning. Men skorstenshöjden bidrar även till att minska brandfaran, exempelvis om soteld uppstår i skorstenen, och gör det också svårare för eventuella utflygande gnistor att antända kringliggande byggnadsdelar.

Skorstenshöjd och placering

BBR ställer krav på tillräcklig höjd på skorstenar för att erhålla en god funktion och spridning av rök- och avgaser.

Även placeringen av skorstenen är viktig, så att rök- och avgaser inte förs tillbaka till den egna byggnaden eller överförs till närliggande byggnader.

6:743 Skorstenshöjd

Rökgaser och avgaser ska släppas ut via skorstenar som är tillräckligt höga för att erhålla god skorstensverkan och förhindra att olägenheter uppstår kring byggnaden eller i dess omgivning. Skorstenar ska också placeras så att rökgaser och avgaser inte förs tillbaka till luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, balkonger och dylikt i byggnaden eller överförs till närliggande byggnader.

Allmänt råd Skorstenar för eldstäder med märkeffekt upp till 60 kW bör dels mynna över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen, om inte särskilda förhållanden föreligger. Vid val av skorstenshöjd bör hänsyn tas till bl.a. förhärskande vindriktning, brandfara vid fastbränsleeldning och risken för gnistspridning. Vid gaseldning med fläktförstärkt avgaskanal bör denna utformas med minst de mått som anges i Energigas Sverigesenergigasnormer, EGN 2011, kapitel 7.8.5.4. (BFS 2019:2).

 

Skorstenshöjd
Illustrationen åskådliggör föreskrift med allmänt råd gällande skorstenshöjd. Illustration: Altefur Development/Boverket

BBR gäller för skorstenar för eldstäder som har en märkeffekt upp till 60 kW. För skorstenar för eldstäder som överstiger denna märkeffekt hänvisas till den information och de vägledningar som Naturvårdsverket har tagit fram. Ta del av vägledningar om stora och medelstora förbränningsanläggningar under rubriken "På andra webbplatser" i Relaterad information.   

Övrigt som är viktigt att tänka på

Vid installation av skorstenar måste även skydd mot uppkomst av brand beaktas. Viktigt att beakta är bland annat de olika belastningar som påverkar skorstenen, höjd, effekten av värmerörelser, materialegenskaper, beständighet, täthet samt soteld, i de fall risk för sådan finns. Regler om detta finns i BBR avsnitt 5:425.

Installation av skorstenar innebär också att man behöver kunna komma upp på taket, t.ex. för sotning. Det finns särskilda regler för taksäkerhet som är avsedda för att skydda vid tillträde, förflyttning och arbete på tak. Dessa regler finns i BBR avsnitt 8:24.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen