På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Rivningslov

Inom detaljplanelagt område krävs det oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Utanför områden med detaljplan krävs det inte rivningslov om inte kommunen har infört en utökad lovplikt i områdesbestämmelser. Även om rivningslov inte krävs kan det krävas en anmälan till byggnadsnämnden. Vissa byggnader kräver varken rivningslov eller anmälan.

Vad innebär rivning

Begreppet rivning innebär att man helt tar bort en byggnad eller en del av en byggnad, det vill säga även stommen. Man kan alltså ta bort byggnadens icke bärande delar såväl invändigt som utvändigt utan att åtgärden bedöms som rivning, så länge stommen står kvar. Om allt utom grunden har rivits, för att den exempelvis ska utnyttjas till en ny byggnad, är det ändå att betrakta som rivning. Det räknas också som rivning när man tar bort endast en del av en byggnad, till exempel en veranda. (jfr. prop. 1985/86:1 sid. 706 f.)

Att flytta en byggnad från en plats till en annan innebär att byggnaden rivs. I dessa fall krävs både rivningslov på den gamla platsen och bygglov på den nya platsen.

När krävs rivningslov

I följande fall krävs det rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader:

  • inom ett område med detaljplan, om inte kommunen har minskat lovplikten genom en planbestämmelse, och
  • utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att rivningslov krävs.

När krävs inte rivningslov

Rivningslov krävs normalt inte för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, exempelvis skärmtak eller friggebodar. Men kommunen får, i detaljplan eller områdesbestämmelser, besluta att rivningslov krävs även för sådana rivningar. 

Rivningslov krävs inte för byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är hemliga. Innan lovpliktiga åtgärder vidtas på sådana byggnader ska fastighetsägaren samråda med länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska på lämpligt sätt underrätta kommunen om åtgärderna och var de ska göras. 

Frivillig ansökan om rivningslov

Även om rivningslov inte krävs för en åtgärd har man rätt att få en ansökan prövad om man vill det. En frivillig ansökan kan man göra för att få ett skriftligt bevis på att åtgärden är förenlig med plan- och bygglagen. 

Anmälan för rivning

Om man ska riva byggnader eller delar av byggnader som inte behöver rivningslov kan anmälan till byggnadsnämnden krävas istället för ett rivningslov. 

Här kan du läsa mer om när anmälan krävs för rivning

Andra tillstånd kan krävas

Även om det inte behövs rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen, för att riva en byggnad eller byggnadsdel, kan det krävas tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken eller kulturminneslagen.

Här kan du läsa mer om vilka tillstånd, dispenser och anmälan som kan krävas

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej