Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Information för kreditgivare

Granskad:

De kreditgivare som har tecknat ramavtal om statlig kreditgaranti med Boverket kan ansöka om kreditgaranti.

Förutsättningar för kreditgaranti

En kreditgaranti kan tecknas för ett projekts byggnadskreditiv, i samband med byggstart eller under byggprojektets gång, och/eller för projektets slutfinansiering. När Boverket och kreditgivaren är överens om förutsättningarna tecknas ett garantiavtal där villkoren och avgiften för garantin fastställs.

För att kreditgarantin ska kunna tecknas krävs att låntagaren har förutsättningar att fullgöra låneförbindelsen. Detta innebär bland annat att projektets kassaflöde ska tåla normala drifts- och underhållskostnader samt ha marginal för höjda räntor och eventuella vakanser. Som huvudregel gäller att pantbrev ska finnas som säkerhet för garantilånet, men garanti kan även lämnas utan pantbrev som säkerhet.

Upp till 90 procent

Kreditgarantin får avse högst ett belopp som motsvarar 90 procent av den färdigställda fastighetens marknadsvärde, vilket bedöms av Boverket utan hänsyn till spekulativa och tillfälliga förhållanden. Kreditgaranti kan även lämnas för ett schablonberäknat belopp motsvarande 90 procent av produktionskostnaden upp till högst 22 000 kronor per kvadratmeter uppvärmd boarea, något som blir tillämpbart i områden med låga marknadsvärden.

Ansökan och handläggningstid

Kreditgivarens ansöker om kreditgaranti nedan. Inom cirka 1-3 veckor från det att ansökan kommit in till Boverket kan Boverket lämna besked om kreditgarantin beviljas eller inte. Tiden för besked beror på eventuella kompletteringar som behöver göras och ärendets komplexitet.

Garantiavtal

När Boverket och kreditgivaren är överens om förutsättningarna tecknas ett garantiavtal där villkoren och avgiften för garantin fastställs. Efter undertecknande ska garantin aktiveras av kreditgivaren i Boverkets e-tjänst. Ta kontakt med Boverket för att få behörighet att registrera, ändra samt säga upp en kreditgaranti.

Ansöka om ersättning ur garantin

Kreditgarantin träder in och ersätter kreditgivarens förlust på det garanterade lånet om säkerheten för lånet måste realiseras på grund av att låntagaren inte betalat ränta och amortering. Förutom kapitalförlust ersätts räntor och övriga kostnader upp till ett visst maximerat belopp.

Boverket kan också under vissa förutsättningar betala ut ersättning utan att fastighetens säljs, så kallat ackord. Boverket kan, för att minska sin förlust, köpa in fastigheter vid exekutiv försäljning eller underhandsförsäljning.

För att minimera förlusten är det väsentligt att kreditgivaren samråder med Boverket när de blir varse om ett problem under garantitiden. I och med att garantin infriats av Boverket övertar Boverket kreditgivarens fordran på låntagaren, så kallad regressrätt.

Kommentar från banktjänsteman:

"Den här extra säkerheten från staten gör att vi kan ge våra kunder ett bättre paket och fördjupa våra samarbeten.

Som bank kan vi, till viss mån, utöka vår affär med byggherren genom Kreditgarantin. Det kan till exempel vara om byggherren vill ha flera parallella projekt igång samtidigt. Eller om det är ett nystartat företag som ännu inte hunnit bygga upp lönsamheten i sitt bolag.

Kreditgarantin ger oss stöd för utlåning även till projekt som kanske upplevs som riskfyllda, exempelvis i regioner som på pappret är på en svag marknad. Men behovet av bostadsbyggande är stort över hela landet, så vissa projekt är ju samhällsekonomiskt lönsamma även om risken där är högre än på andra platser."

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen