Så tryggas kreditsäkerheten

Kreditgarantins kanske viktigaste funktion för dig som banktjänsteman är tryggheten. Förutsättningen är att du tror på byggprojektet, men av olika anledningar behöver stöd i kreditgarantin.

För att kreditgarantin ska kunna tecknas krävs att banken bedömer att låntagaren har förutsättningar att fullgöra låneförbindelsen. Grundläggande i Boverkets prövning av ansökan är dels att bedöma marknadsvärdet på objektet, dels att låntagaren har en tillräcklig betalningsförmåga.

Detta innebär bland annat att projektets kassaflöde ska tåla normala drifts- och underhållskostnader samt ha marginal för höjda räntor och eventuella vakanser. Som huvudregel gäller att pantbrev ska finnas som säkerhet för garantilånet, men även andra former av säkerheter kan godkännas.

Garantin kan tecknas för projektets byggkreditiv, i samband med byggstart eller under byggprojektets gång, och/eller för projektets slutfinansiering. När Boverket och banken är överens om förutsättningarna tecknas ett garantiavtal där villkoren och avgiften för garantin fastställs.

Upp till 90 procent

Garanti kan tecknas på valfritt belopp inom de ramar som finns. Kreditgarantin får avse högst ett belopp som motsvarar 90 procent av den färdigställda fastighetens marknadsvärde, vilket bedöms av Boverket utan hänsyn till spekulativa och tillfälliga förhållanden. I regioner med låga marknadsvärden får kreditgarantins belopp motsvara ett schablonberäknat belopp. Vid nybyggnad av eller ombildning till kooperativ hyresrätt gäller högst 95 procent av marknadsvärdet.

För garantier under byggtiden betalas avgiften som en up-front avgift. Exakt summa i kronor beror på hur lång byggtiden är samt hur lyftplanen för krediten är fördelad. Avgiften återbetalas inte även om garantin sägs upp i förtid.

För garantier efter färdigställande betalas avgiften i procent av det garanterade beloppet i förskott ett år i taget. Om garantin sägs upp i förtid återbetalas avgiften för återstående tid innevarande år.

Handläggningstid

Inom cirka 1-3 veckor från det att ansökan kommit in till Boverket kan Boverket lämna besked om kreditgarantin beviljas eller inte. Tiden för besked beror på eventuella kompletteringar som behöver göras eller ärendets komplexitet. Beskedet lämnas i form av att avtalet skickas ut i två exemplar som långivaren skall underteckna och återsända till Boverket.

Ansöka om att teckna garanti/förhandsbesked

Vill du ansöka om att teckna en garanti eller göra en preliminär bedömning behöver Boverket följande:

 • Projektbeskrivning
 • En marknadsvärdering av objektet
 • Underlag för bedömning av låntagarens betalningsförmåga, i form av; kassaflödeskalkyl för objektet, kreditupplysning, ekonomisk plan, aktuell årsredovisning, delårsrapport eller liknande.
 • Kredit-PM

Om ansökan gäller garanti för egnahem krävs en marknadsvärdering av objektet, lyftplan samt en övergripande bedömning av låntagarens betalningsförmåga. Det går bra att skicka in ansökan via e-post.

Vid ansökan om preliminär bedömning finns möjlighet för långivare att få en avgiftsindikation. Gäller det en garanti under byggtiden behövs då, utöver ovanstående, även en preliminär lyftplan.

Garantiavtal

När Boverket och långivaren är överens om förutsättningarna tecknas ett garantiavtal där villkoren och avgiften för garantin fastställs. Garanti kan tecknas på valfritt belopp inom de ramar som finns.

Efter undertecknande av Boverket återsänds ett avtal till långivaren och garantin kan registreras av långivaren i Boverkets e-tjänst. Ta kontakt med Boverket för att få behörighet att registrera, ändra samt säga upp en kreditgaranti.

Byte av långivare

När en låntagare väljer att byta långivare kan den nya långivaren ansöka om att ta över en befintlig kreditgaranti. Ingen ny kreditprövning sker. Boverket kontrollerar endast att den aktuella garantin är giltig och ett nytt garantiavtal tecknas sedan, alternativt skriver Boverket ett beslut om övertagande av ersättningsgaranti. Därefter kan ny långivare registrera aktuella uppgifter i e-tjänsten. Tidigare långivare ansvarar för att säga upp sin registrerade garanti.

Byte av låntagare

Vid byte av låntagare ansöker långivaren om ny prövning hos Boverket. Principen för prövningen är i stort densamma som vid prövning av en ny garanti och samma underlag för bedömning ska skickas in till Boverket. Ett nytt garantiavtal upprättas sedan med långivaren och långivaren ansvarar för att uppdatera Boverkets e-tjänst med korrekta uppgifter.

Ansöka om ersättning ur garantin

Kreditgarantin träder in och ersätter långivarens förlust på det garanterade lånet om panten för lånet måste realiseras, det vill säga fastigheten säljas, på grund av att låntagaren inte betalat ränta och amortering. Förutom kapitalförlust ersätts räntor och övriga kostnader upp till ett visst maximerat belopp.

Boverket kan också under vissa förutsättningar betala ut ersättning utan att fastighetens säljs, så kallat ackord. Boverket kan, för att minska sin förlust, köpa in fastigheter vid exekutiv försäljning eller underhandsförsäljning.

För att minimera förlusten är det väsentligt att långivaren så snart de blir varse om ett eventuellt problem under garantitiden samråder med Boverket. I och med att garantin infriats av Boverket övertar Boverket långivarens fordran på låntagaren, så kallad regressrätt.

Boverkets skadehantering innefattar följande moment

 • Samråd under garantitiden
 • Ställningstagande till ackordsförslag
 • Exekutiv försäljning
 • Godkännande av underhandsförsäljning
 • Utbetalning av ersättning
 • Aktivering av kommunalt förlustansvar
 • Bevakning av regressrätt

Kontakta oss

Boverket arrangerar möten för information och diskussion kring Kreditgaranti. Vi informerar om dagens kreditgarantier, hur vi arbetar samt vad som är på gång. Träffarna är också ett bra tillfälle för oss att få ta del av era tankar och idéer. Ta gärna kontakt för bokning av ett sådant tillfälle.

Kommentar från banktjänsteman:

"Kreditgarantins styrka är att den ger bra kapitaltäckning, vilket naturligtvis är en viktig fråga för oss som bank. Den här extra säkerheten från staten gör att vi kan ge våra kunder ett bättre paket och fördjupa våra samarbeten.

Som bank kan vi, till viss mån, utöka vår affär med byggherren genom Kreditgarantin. Det kan till exempel vara om byggherren vill ha flera parallella projekt igång samtidigt. Eller om det är ett nystartat företag som ännu inte hunnit bygga upp lönsamheten i sitt bolag.

Kreditgarantin ger oss stöd för utlåning även till projekt som kanske upplevs som riskfyllda, exempelvis i regioner som på pappret är på en svag marknad. Men behovet av bostadsbyggande är stort över hela landet, så vissa projekt är ju samhällsekonomiskt lönsamma även om risken där är högre än på andra platser."

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej