Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunal och nationell havsplanering

Granskad:

Kommunernas och statens planering av havsområdena överlappar varandra. Här hittar du övergripande information om nationell havsplanering och kommunernas fysiska planering vid kust och hav.

EU ställer krav på havsplanering

Havsplaneringsdirektivet är ett EU-direktiv från 2014 som ställer krav på att alla medlemsländer ska ha lagstiftning om havsplanering och ska ha antagit havsplaner.

Nationell havsplanering i Sverige

Riksdagen beslutade 2014 om lagstiftning för nationell havsplanering i Sverige genom att anta propositionen "Hushållning med havsområden, Proposition 2013/14:186". En närmare reglering av den nationella havsplaneringen finns i havsplaneringsförordningen (2015:400). Propositionen och förordningen hittar du under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig myndighet för den nationella havsplaneringen och för att ta fram förslag till havsplaner som sedan regeringen fastställer. Havsplanerna är vägledande för myndigheter och kommuner när de planlägger, ger tillstånd eller förvaltar havet.

Den nationella havsplaneringen omfattar både territorialhavet, undantaget det område som ligger en sjömil utanför baslinjen, och den svenska ekonomiska zonen. Havsplanerna består av tre olika planer för havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. 

Mer information om den nationella havsplaneringen och havsplanerna finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Denna hittar du under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Kommunal fysisk planering av havet

Kustkommunerna ansvarar enligt plan- och bygglagen för översiktsplaneringen på land, för kusten och för territorialhavet. Territorialhavet sträcker sig 12 sjömil ut från baslinjen. Baslinjen är utgångspunkten för att beräkna en stats havsterritorium. Baslinjen går längs med strandlinjen vid kuster som saknar öar. Om det finns öar längs med kusten går baslinjen i en tänkt linje mellan de yttersta öarna. Utanför territorialhavet finns den ekonomiska zonen.

Schematisk bild över geografisk utbredning av den kommunala översiktsplaneringen och den nationella havsplaneringen. Illustration: Boverket

Överlappande planer

Kommunala översiktsplaner och de nationella havsplanerna överlappar varandra för större delen (11 sjömil) av territorialhavet. De nationella havsplanerna är vägledande för kommunernas planläggning.

Exempel på planeringsunderlag

Här hittar du exempel på planeringsunderlag som kan användas i den kommunala översiktsplaneringen för kust och hav. Länkarna  går till andra webbplatser.

Exempel på planeringsunderlag

Baltic SCOPE var ett EU-samarbete som pågick 2015-2017 med syfte att främja gränsöverskridande havsplanering. Arbetet resulterade bland annat i gemensamma kartor, rekommendationer för havsplanering över gränser, planeringsunderlag för naturvård, energi, fiske och sjöfart, samt en checklista för att använda ekosystemansatsen i havsplanering.

BalticSCOPE (på EU:s webbplats)

I Sverige ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för havsplaneringsprocessen och framtagandet av planförslag som regeringen beslutar.

Havsplanering (på Havs- och vattenmyndighetens webbplats)

Länsstyrelserna har en allmän informationssida om havsplanering och länsstyrelsens roll.

Havsplanering (på Länsstyrelsens webbplats)

Region Västra Götaland har tagit fram ett handlingsprogram för hållbara maritima näringar och en regional utvecklingsstrategi. 

Hållbara maritima näringar - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

De fyra kommunerna i Norra Bohuslän – Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil har har gemensamt arbetat fram en fördjupning av översiktsplanerna för kustvattendelen och territorialdelen av havet.

Blå Översiktsplan (tillvaxtbohuslan.se) (plandokument på Tillväxt Norra Bohusläns webbplats)

De fyra kommunerna i Norra Bohuslän – Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil har tillsammans tagit fram en maritim näringslivsstrategi.

Maritim näringslivsstrategi (på Tillväxt Bohusläns webbplats)

Blekinge Arkipelag har tagit fram en handlingsplan som innebär att man kan behålla och utveckla sina höga natur- och kulturvärden samtidigt som en progressiv näringslivsutveckling sker inom området.

Föreningen Blekinge Arkipelag (dokument på Blekinge Arkipelags webbplats)

Blekinge kustkommuner (Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby och Karlskrona) har tagit fram ett gemensamt förslag till hur havet kan användas i framtiden.

Havsplan för Blekinge - Karlskrona.se (på Karlskrona kommuns webbplats)

 

Roller och ansvar

Regeringen

Regeringen beslutar om havsplanerna och har ansvaret för att ta fram föreskrifter som rör havsplaneringen.

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för den nationella havsplaneringen.

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna tar fram regionalt underlag för Havs- och vattenmyndigheternas arbete. Länsstyrelsernas arbete samordnas inom de tre havsplaneringsområdena. Länsstyrelserna i Västernorrlands län, i Kalmar län och i Västra Götalands län har ett särskilt samordningsansvar. Länsstyrelserna har ansvar att lämna underlag för kommunernas fysiska planering och uppsikt över hushållningen med mark och vatten inom respektive län.

Kommunen

Kommunerna ansvarar för den fysiska planeringen på land, vid kusten och i havet ut till den ekonomiska zonen.

Boverket

Boverket samordnar riksintressemyndigheternas arbete med att ta fram underlag för tillämpningen av riksintressebestämmelserna. Verket har också ansvar för allmän uppsikt över hushållningen med mark och vatten.

Ytterligare 12 nationella myndigheter har ansvar för att lämna uppgifter om sådana områden som de bedömer vara av riksintresse för deras ansvarsområde. Ansvaret omfattar både land och havet inklusive Sveriges ekonomiska zon.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen