På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunal och nationell havsplanering

Granskad:

Kommunernas och statens planering av havsområdena överlappar varandra. Här hittar du övergripande information om nationell havsplanering och kommunernas fysiska planering vid kust och hav.

EU ställer krav på havsplanering

Havsplaneringsdirektivet är ett EU-direktiv från 2014 som ställer krav på att alla medlemsländer senast 2016 ska införa lagstiftning om havsplanering och senast 2021 ska anta havsplaner.

Nationell havsplanering i Sverige

Riksdagen beslutade 2014 om lagstiftning för nationell havsplanering i Sverige genom att anta propositionen "Hushållning med havsområden, Proposition 2013/14:186". En närmare reglering av den nationella havsplaneringen finns i havsplaneringsförordningen (2015:400). Propositionen och förordningen hittar du under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig myndighet för den nationella havsplaneringen och för att ta fram förslag till havsplaner som sedan regeringen ska fastställa. Havsplanerna kommer att bli vägledande för myndigheter och kommuner när de planlägger, ger tillstånd eller förvaltar havet.

Den nationella havsplaneringen omfattar både territorialhavet, undantaget det område som ligger en sjömil utanför baslinjen, och den svenska ekonomiska zonen. Havsplanerna består av tre olika planer för havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. 

Mer information om den nationella havsplaneringen och havsplanerna finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Denna hittar du under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Mer information om riksintressesystemet hittar du här.

Kommunal fysisk planering av havet

Kustkommunerna ansvarar enligt plan- och bygglagen för översiktsplaneringen på land, för kusten och för territorialhavet. Territorialhavet sträcker sig 12 sjömil ut från baslinjen. Baslinjen är utgångspunkten för att beräkna en stats havsterritorium. Baslinjen går längs med strandlinjen vid kuster som saknar öar. Om det finns öar längs med kusten går baslinjen mellan en tänkt linje mellan de yttersta öarna. Utanför territorialhavet finns den ekonomiska zonen.

Schematisk bild över geografisk utbredning av den kommunala översiktsplaneringen och den nationella havsplaneringen. Grafiken visar hur planerna överlappar varandra. Informationen finns även i brödtexten.
Schematisk bild över geografisk utbredning av den kommunala översiktsplaneringen och den nationella havsplaneringen. Illustration: Boverket

Överlappande planer

Kommunala översiktsplaner och de nationella havsplanerna kommer, för större delen (11 sjömil) av territorialhavet, att överlappa varandra. De nationella havsplanerna kommer när de är antagna att vara vägledande för kommunernas planläggning.

Exempel på planeringsunderlag

Här hittar du exempel på planeringsunderlag som kan användas i den kommunala översiktsplaneringen för kust och hav. Länkarna  går till andra webbplatser.

Exempel på planeringsunderlag

Baltic SCOPE var ett EU-samarbete som pågick 2015-2017 med syfte att främja gränsöverskridande havsplanering. Arbetet resulterade bland annat i gemensamma kartor, rekommendationer för havsplanering över gränser, planeringsunderlag för naturvård, energi, fiske och sjöfart, samt en checklista för att använda ekosystemansatsen i havsplanering. Läs mer om projektet på BalticSCOPE.eu.

Havs- och vattenmyndighetens rapport "Havsplanering – nulägesbeskrivning för 2014".

Havs- och vattenmyndighetens webbplats om havsplanering.

Regeringen har antagit "En svensk maritim strategi – för miljö, jobb och miljö" för att främja de maritima näringarna och en hållbar utveckling.

Länsstyrelserna har sammanställt en lista över användbara geodata för havsplanering. Se "Planeringsunderlag för havsplanering" på webbsida om havsplanering hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Region Västra Götaland har tagit fram Maritim strategi för Västra Götaland, samt ett Handlingsprogram Västra Götalandsregionens strategi för hållbara maritima näringar 2016 – 2019.

De fyra kommunerna i Norra Bohuslän – Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil har tillsammans tagit fram en Maritim näringslivsstrategi och en fördjupad översiktsplan, den Blå översiktsplanen.

Samverkansplan för Blekinge Arkipelag, biosfärområde.

Projektet "Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla" syftar till att etablera en fördjupad samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra relevanta aktörer för att uppnå en långsiktig hållbar utveckling av kust- och havsområdet. Samarbetet har sedan tidigare resulterat i en förstudie och arbete pågår nu med att ta fram en fördjupad strukturbild för kustzonen.

Roller och ansvar

Regeringen

Regeringen beslutar om havsplanerna och har ansvaret för att ta fram föreskrifter som rör havsplaneringen.

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för den nationella havsplaneringen.

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna tar fram regionalt underlag för Havs- och vattenmyndigheternas arbete. Länsstyrelsernas arbete samordnas inom de tre havsplaneringsområdena. Länsstyrelserna i Västernorrlands län, i Kalmar län och i Västra Götaland har ett särskilt samordningsansvar. Länsstyrelserna har ansvar att lämna underlag för kommunernas fysiska planering och uppsikt över hushållningen med mark och vatten inom respektive län.

Kommunen

Kommunerna ansvarar för den fysiska planeringen på land, vid kusten och i havet ut till den ekonomiska zonen.

Boverket

Boverket samordnar riksintressemyndigheternas arbete med att ta fram underlag för tillämpningen av riksintressebestämmelserna. Verket har också ansvar för allmän uppsikt över hushållningen med mark och vatten.

Ytterligare 12 nationella myndigheter har ansvar för att lämna uppgifter om sådana områden som de bedömer vara av riksintresse för deras ansvarsområde. Ansvaret omfattar både land och havet inklusive Sveriges ekonomiska zon.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen