Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Processen för standardförfarande i korthet

Granskad:

Här sammanfattas processtegen för standardförfarande utifrån ett kommunalt handläggarperspektiv. Syftet är att ge en översikt av vilka lagkrav som ställs på exempelvis tider, handlingar och kommunikation. Mer fördjupad vägledning om de olika processtegen finns att läsa under respektive rubrik i menyn.

Processtegen för standardförfarande

Samråd

Samrådstid

Ej reglerat. Anpassas efter det enskilda ärendet. Du kan läsa mer om tiden för samråd på sidan Samråd.

Samråd

Kommunikation

Ej reglerat. Anpassas efter det enskilda ärendet. Du kan läsa mer om kommunikationen vid samråd på sidan Samråd.

Samråd

Samrådskrets

Kommunen ska alltid samråda med:

 • länsstyrelsen
 • lantmäterimyndigheten, och
 • de kommuner som berörs.

Kommunen ska ge följande tillfälle till samråd:

 • de kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs,
 • de kända organisationer av hyresgäster som har avtal om förhandlingsordning för en berörd fastighet eller, om någon förhandlingsordning inte gäller, som är anslutna till en riksorganisation inom vars verksamhetsområde en berörd fastighet är belägen, och
 • de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget.

Kommunen behöver emellertid inte samråda med bostadsrättshavare, hyresgäster, boende eller organisationer av hyresgäster, om det är uppenbart att förslaget saknar betydelse för dem. Du kan läsa mer om samrådskretsen på sidan Samråd.

Samråd

Samrådshandlingar

Under samrådet ska kommunen om det inte är uppenbart obehövligt redovisa planförslaget och planeringsunderlaget. Av samrådshandlingarna ska framgå:

 • skälen för förslaget,
 • det planeringsunderlag som har betydelse, och
 • enligt vilken process kommunen handlägger förslaget.

I förekommande fall ska kommunen även redovisa:

 • grundkarta
 • fastighetsförteckning
 • planprogram, och
 • det huvudsakliga innehållet i exploateringsavtal eller markanvisningar och konsekvenserna av dessa.

Samrådshandlingarna och informationen om samrådet ska, förutom fastighetsförteckningen, publiceras på kommunens webbplats under samrådet. Publiceringen får dock inte göras i strid mot någon lag eller annan författning. Du kan läsa mer om samrådshandlingar på sidan Samråd.

Samråd

Publicering av planhandlingar på kommunens webbplats

Underrättelse

Inför granskning krävs en underrättelse. Av underrättelsen ska det framgå:

 • att kommunen tagit fram ett förslag till att anta, ändra eller upphäva en detaljplan,
 • vilket område som detaljplanen avser,
 • planens huvudsakliga innehåll,
 • om förslaget till detaljplan avviker från översiktsplanen,
 • om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan,
 • om samråd enligt 6 kap. 13 § miljöbalken ska ske med ett annat land,
  när, var och på vilket sätt planförslaget med tillhörande underlag finns tillgängliga för granskning och hur lång granskningstiden är,
 • att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under granskningstiden,
 • till vem inom kommunen synpunkter på förslaget ska lämnas,
 • tid och plats för ett offentligt möte, om ett sådant kommer att anordnas, och
 • att den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Kommunikation

Underrättelsen ska anslås på kommunens anslagstavla. Senast samma dag som underrättelsen anslås på anslagstavlan ska kommunen skicka ett meddelande om innehållet i underrättelsen till:

 • kända sakägare,
 • vissa kända organisationer av hyresgäster,
 • myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av planförslaget, och
 • länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs.
   

Utöver underrättelsen ska kommunen även skicka planförslaget till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs. Om en samrådsredogörelse sammanställts ska även den skickas med, men det är tillräckligt att redovisningen av synpunkterna i samrådet görs i granskningsutlåtandet.

Underrättelse

Granskning

Granskningstid

Minst två veckor. Tiden får förkortas om alla är överens. Du kan läsa mer om tiden för granskning på sidan Granskning.

Granskning

Granskningshandlingar

Under granskningstiden ska kommunen hålla förslaget tillgängligt för alla som vill granska det. Det som ska finnas tillgängligt är:

 • planförslaget,
 • planbeskrivning,
 • grundkartor,
 • fastighetsförteckning,
 • eventuellt planprogram,
 • det planeringsunderlag i övrigt som kommunen anser har betydelse för bedömningen av förslaget, och
 • samrådsredogörelsen om en sådan sammanställts.
   

Granskningshandlingarna och informationen om granskningen ska, förutom fastighetsförteckningen, publiceras på kommunens webbplats under samrådet. Publiceringen får dock inte göras i strid mot någon lag eller annan författning. Du kan läsa mer om granskningshandlingar på sidan Granskning.

Granskning

Publicering av planhandlingar på kommunens webbplats

Granskningsutlåtande

Efter granskningstiden ska kommunen göra ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet ska innehålla en sammanställning av de skriftliga synpunkter som har kommit in under granskningstiden och en redovisning av kommunens förslag med anledning av synpunkterna. Även synpunkterna från samrådet ska inkluderas i utlåtandet om dessa inte sammanställts tidigare. Granskningsutlåtandet ska även innehålla information om hur allmänheten har getts tillfälle att delta under planprocessen.

Kommunikation

Kommunen ska så snart som möjligt på sin anslagstavla anslå en underrättelse med information om var granskningsutlåtandet finns tillgängligt och skicka granskningsutlåtandet eller ett meddelande om var det finns tillgängligt till dem som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda.

Granskningsutlåtandet ska dels finnas tillgängligt tillsammans med övriga handlingar i ärendet, dels publiceras på kommunens webbplats under minst tre veckor. Publiceringen på webbplatsen får dock inte göras i strid mot någon lag eller annan författning.

Granskningsutlåtande

Publicering av planhandlingar på kommunens webbplats

Antagande

En detaljplan ska som huvudregel antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Om fullmäktige eller byggnadsnämnden beslutar att inte anta, ändra eller upphäva en detaljplan ska beslutet innehålla de huvudsakliga skälen för detta.

Kommunikation

När detaljplanen har antagits ska kommunen tillkännage beslutet genom att anslå det justerade protokollet på kommunens anslagstavla. På anslagstavlan ska kommunen samma dag även anslå en underrättelse med information om antagandet och upplysningar om var beslutet finns tillgängligt samt vad den som vill överklaga beslutet måste göra.

När detaljplanen har antagits ska kommunen under minst tre veckor hålla planen, planbeskrivningen, samrådsredogörelsen, granskningsutlåtandet och ett protokollsutdrag med antagandebeslutet tillgängligt på kommunens webbplats.

Publicering av planhandlingar på kommunens webbplats

Senast dagen efter anslaget ska kommunen också skicka ett meddelande om antagandet till:

 • länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten,
 • de kommuner och regionplaneorgan som är berörda, och
 • kända sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster, boende som berörs samt hyresgästorganisationer med förhandlingsrätt eller som är anslutna till en riksorganisation inom vars verksamhetsområde en berörd fastighet är belägen samt ideella föreningar eller annan juridisk person under förutsättning att de senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Kommunen ska även meddela sakägarna om planförslaget ändrats efter granskningstiden och beslutet går sakägaren emot.
   

Meddelandet ska innehålla ett protokollsutdrag med beslutet och upplysningar om vad den som vill överklaga beslutet måste göra. Till länsstyrelsen ska kommunen även skicka granskningsutlåtandet om detta inte skickats tidigare.

Om det är ett stort antal personer som ska meddelas får det göras på andra sätt än genom personliga meddelanden.

Antagande

Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kommunikation

När beslutet fått laga kraft ska kommunen:

 • Anteckna datum för laga kraft på planhandlingarna
 • Om förordnande enligt 13 kap. 17 § tredje stycket har meddelats, ska datumet då förordnandet meddelades antecknas på planen
 • Inom två veckor efter att den fått laga kraft skicka planen, planbeskrivningen och fastighetsförteckningen till länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten
 • Med en kungörelse eller skriftligt meddelande underrätta de fastighetsägare som kan ha rätt till ersättning. Kungörelsen ska anslås på kommunens anslagstavla och föras in i en ortstidning

Laga kraft

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen