På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hissar och andra motordrivna anordningar

I plan- och bygglagstiftningen finns det tekniska krav för motordrivna anordningar i byggnadsverk. Det finns också krav på kontroll av sådana anordningar och krav för när och hur de får användas. Kraven preciseras ytterligare i föreskrifter som Boverket gett ut.

Med motordrivna anordningar avses:

 • motordrivna hissar som är avsedda för transport av personer eller gods, även plattforms- och trapphissar,
 • andra motordrivna anordningar som är avsedda för transport av personer eller gods till exempel rulltrappor, rullramper, linbaneanläggningar
 • motordrivna portar, dörrar, galler, grindar och liknande anordningar som är avsedda för passage av personer eller av mark- eller spårbundna fordon, till exempel garageportar, rullgaller och rörliga väggar i gymnastiksalar, och
 • motordrivna anordningar som är avsedda att ta hand om och forsla bort avfall från byggnader som har försetts med en sådan anordning, till exempel stationära sopsugar, komprimatorer och sopskruvar.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar BFS 2011:12 1 kap 3 – 6 §§

Läs mer om föreskrifterna under rubriken Boverkets författningssamling i "Relaterad information".

Med motordrivna anordningar avses inte:

 • anordningar som är avsedda att användas endast yrkesmässigt av särskilt instruerad personal, och
 • tivolianordningar, såsom karuseller, pariserhjul, berg- och dalbanor, bilbanor, vattenrutschkanor och liknande personförande eller personbärande anordningar för nöjesändamål.

På grund av de allvarliga konsekvenser som kan uppstå vid fel och brister på hissar och andra motordrivna anordningar är samhällets krav på dessa högre jämfört med andra installationer och anordningar i byggnadsverk.

Krav på kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk

Kraven på kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk gäller både innan en motordriven anordning tas i bruk och löpande under anordningens brukstid. De gäller också om byggnadsnämnden beslutat om särskild besiktning. Det är den som äger eller annars ansvarar för anordningen som ska se till att den kontrolleras.

Kontrollen ska ske:

 • innan anordningen tas i bruk första gången, så kallad första besiktning,
 • med intervaller på minst sex månader och högst sex år, så kallad återkommande besiktning, eller
 • innan anordningen för första gången tas i bruk efter att ha ändrats, så kallad revisionsbesiktning.

Kontrollen sker genom besiktningar av fristående besiktningsorgan, det vill säga ett företag som har rätt att besiktiga motordrivna anordningar. Vid besiktningarna ska det kontrolleras att anordningen uppfyller de krav på skydd för säkerhet och hälsa som ställs i plan- och bygglagstiftningen och i Boverkets föreskrifter. Besiktningsorganet ska utfärda ett protokoll över besiktningen och lämna ett exemplar av protokollet till den som äger eller annars ansvarar för anordningen. Om anordningen har brister som har omedelbar betydelse för säkerhet och hälsa ska besiktningsorganet även skicka ett exemplar av besiktningsprotokollet till byggnadsnämnden.

Krav för användning av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk

Kraven för användning av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk är att:

 • anordningen används endast för det ändamål och med den belastning och hastighet som anordningen är avsedd för,
 • anordningen uppfyller kraven på skydd för säkerhet och hälsa,
 • anordningen besiktigats enligt Boverkets föreskrifter,
 • den som äger eller annars ansvarar för anläggningen med ett besiktningsprotokoll kan visa att anordningen uppfyller kraven på säkerhet och hälsa, och
 • nödvändiga skyddsåtgärder vidtagits efter ett olycksfall eller olyckstillbud.

En motordriven anordning får inte användas om den som äger eller annars ansvarar för anordningen inte kan visa med ett besiktningsprotokoll att anordningen uppfyller de krav på skydd för säkerhet och hälsa som ställs i plan- och bygglagstiftningen och Boverkets föreskrifter.

Tillsyn över kraven om kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk

Byggnadsnämnden, och i vissa fall Arbetsmiljöverket, har tillsynen över att kraven i plan- och byggförordningen, PBF, på kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk följs. Arbetsmiljöverkets tillsynsansvar enligt PBF gäller i de fall en sådan anordning även omfattas av tillsyn enligt arbetsmiljölagen.

Boverket arbetar tillsammans med Arbetsmiljöverket med att ta fram en beskrivning av ansvarsfördelningen och den praktiska hanteringen mellan Arbetsmiljöverkets och byggnadsnämndernas tillsyn.

Om det behövs för att säkerställa att en motordriven anordning uppfyller de krav som gäller ska byggnadsnämnden förelägga den som äger eller på annat sätt ansvarar för anordningen att se till att den kontrolleras. Byggnadsnämnden ska i beslutet om föreläggande ange vad som ska undersökas. Ett sådant föreläggande kan inte förenas med vite eller något annat verkställighetsmedel.

Tillsyn över kraven för användning av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk

När det gäller kraven för användning av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk är det byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet och har tillsyn över att de följs. Tillsynen riktar sig mot den som äger eller på annat sätt ansvarar för anordningen.

Byggnadsnämnden ska ta ut en byggsanktionsavgift om en motordriven anordning i ett byggnadsverk används i strid mot bestämmelserna om användning. Sker inte rättelse genom att den olovliga användningen upphör ska byggsanktionsavgiften dubbleras, läs mer om byggsanktionsavgifter under rubriken Byggsanktionsavgifter.

Även om det enligt plan- och byggförordningen råder ett automatiskt förbud att använda en motordriven anordning om kraven för användning inte uppfylls, får byggnadsnämnden fatta ett särskilt beslut om förbud mot användning av hela eller delar av ett byggnadsverk. Fördelen med ett sådant särskilt förbud mot användning är att det till skillnad mot det automatiska förbudet kan förenas med vite. Det är dock inte möjligt att ta ut byggsanktionsavgift om vite har dömts ut.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej