Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Understödjande tjänster

Granskad:

De stödjande ekosystemtjänsterna är förutsättningen för att alla andra typer av ekosystemtjänster ska fungera och innefattar biodiversitet, jordbildning, produktion av syre via växternas fotosyntes, samt närings- och vattencykler och bildandet av olika livsmiljöer för växter och djur. De är ekosystemens "underleverantörer".

1.1 Biologisk mångfald

Illustration: The New Division/Boverket

Variationsrikedom inom arter, mellan arter och av ekosystem möjliggör anpassning och ger motståndskraft.

1.2 Ekologiskt samspel

Illustration: The New Division/Boverket

Samspel mellan två eller flera arter bidrar till ekosystemfunktioner.

1.3 Livsmiljöer

Illustration: The New Division/Boverket

Livsmiljöer är en förutsättning för växt- och djurarters fortplantning, födosök och spridning.

1.4 Naturliga kretslopp

Illustration: The New Division/Boverket

Ekosystemen möjliggör kretslopp av vatten, kol och näringsämnen som kväve och fosfor.

1.5 Jordmånsbildning

Illustration: The New Division/Boverket

Ekosystemens organismer bryter ned material på och i marken och frigör näringsämnen.

Boverket har tillsammans med Naturvårdsverket och föreningen C/O City tagit fram ikoner och illustrationer om ekosystemtjänster som är fria att använda för alla som vill. Ikonerna och manualen för användning hittar du i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen