Uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning

Boverket har årligen i uppdrag att följa hur tillämpning och vägledning av plan- och bygglagstiftningen och tillsynsarbetet utvecklas. Uppföljningen riktar sig främst till regeringen, länsstyrelser och kommuner, men även till andra som är intresserade av att följa aktuella tendenser kring tillämpningen inom plan- och byggområdet i landet. Här redovisas en samlad bild av utvecklingen under 2018.

Enligt 8 kapitlet 19 § plan- och byggförordningen, PBF, och regleringsbrevet ska Boverket följa upp och analysera samt regelbundet sammanställa erfarenheterna från plan- och bygglagen, PBL, och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Boverket ska också enligt 8 kapitlet 17 § PBF regelbundet sammanställa erfarenheterna från kommunernas tillsynsarbete samt länsstyrelsernas och Boverkets tillsynsarbete och tillsynsvägledning.

Uppföljningen rapporteras årligen på våren till regeringen och i samband med det publiceras resultatet på PBL kunskapsbanken tillsammans med öppna data.

I menyn hittar du den fullständiga redovisningen av årets PBL-uppföljning uppdelat i rubrikerna Statistik och Uppföljningsteman. Du hittar tidigare års rapportering under rubriken Tidigare uppföljning. Under Relaterad information finns direktlänk till öppna data.

Så här går PBL-uppföljningen till

Underlaget till PBL-uppföljningen hämtas till stor del från Boverkets årliga plan- och byggenkäter som besvaras av länsstyrelser och kommuner.

Länsstyrelserna besvarar plan- och byggenkätens frågor som rör tillämpningen av plan- och bygglagens regler om översiktsplanering, detaljplanering, lov och byggande och tillsyn. Länsstyrelserna kodar inkomna ärenden enligt en särskild kodmall som länsstyrelserna och Boverket kommit fram till gemensamt. Beroende på frågetyp redovisar länsstyrelserna svar på läns- eller kommunnivå.

I plan- och byggenkäten återrapporterar länsstyrelserna även särskilda temauppföljningar som regeringen bestämt genom uppdrag i regleringsbrevet. För 2018 har länsstyrelserna haft i uppdrag att redovisa kommunernas tillämpning av bestämmelsen om skyldigheten att ta hänsyn till behovet av elektronisk kommunikation i översikts- och detaljplanearbetet enligt 2 kap. 5 § första stycket 3 och 3 kap. 4 § i plan- och bygglagen. Länsstyrelserna har också haft i uppdrag att följa upp och redovisa hur kommunerna tillämpar kravet på att en byggnad ska ha en god form-, färg- och materialverkan (8 kap. 1 § 3 plan- och bygglagen). Länsstyrelserna har vidare haft i uppdrag att följa upp och redovisa hur bestämmelserna i PBF (3 kap. 27–29 §§ plan- och byggförordningen) med avseende på vissa undantag från de ordinarie utformnings- och egenskapskraven för så kallade tillfälliga anläggningsboenden, samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd i anslutning till dessa (BFS 2016:5), tillämpas av kommunerna. Detta var uppdrag 44 och 45 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2018.

Utöver plan- och byggenkäten har länsstyrelserna besvarat en särskild enkät gällande handläggningstider för överklagade lov. Detta är länsstyrelsernas återrapportering av uppdrag 47 i regleringsbrevet för 2018. Läs mer om Boverkets och Länsstyrelsernas regleringsbrev för 2018 under Relaterad information.

Kommunerna besvarar årligen plan-, bygg- och tillsynsenkäten. I enkäten fångas ärenden upp som inte når länsstyrelserna. Det handlar till exempel om antal planbesked, inkomna och avgjorda ärenden om lov, besked och anmälan samt kommunernas arbete med tillsyn.

Boverket har även skickat en enkät till mark- och miljödomstolarna, MMD, samt till Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, för att få underlag kring överklagade detaljplaner under 2018, eftersom MMD sedan 1 juni 2016 är första instans för överklagande av detaljplaner och områdesbestämmelser.

Osäkerheter i underlaget

För 2018 har alla 21 länsstyrelser och 256 av de 290 kommunerna besvarat hela eller delar av enkäterna. Trots att 100 procent av länsstyrelserna och 88 procent av kommunerna svarat på enkäterna, har Boverket uppmärksammat en del brister i underlaget. Detta gäller dels länsstyrelsernas kodning av sina ärenden och dels kommunernas svar. Kommunernas enkät är frivillig att besvara och därför varierar det år från år hur många och vilka kommuner som svarar. Det går därför inte att för alla frågor göra länsvisa jämförelser eller jämförelser mellan olika år. I 2018 års statistik saknas enkätsvar från exempelvis Göteborg, Härryda, Haninge, Norrtälje, Värmdö och Västerås.

Fyra av de fem mark- och miljödomstolarna har svarat på enkäten om överklagade detaljplaner och områdesbestämmelser, vilket innebär att statistiken inte är heltäckande och därmed endast kan ge en indikation på utvecklingen under 2018.

Sammantaget gör detta att det finns en viss osäkerhet över hur väl de inkomna enkätsvaren speglar verkligheten och kring kvaliteten på de svar som kommit in. Statistiken bör därför ses som en indikation på den utveckling som skett under året.

Ett utvecklingsarbete pågår på Boverket för att förbättra och göra uppföljningen mer tillförlitlig inför nästa rapportering

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej