Uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning

Boverket har årligen i uppdrag att följa hur tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen utvecklas. Uppföljningen riktar sig främst till regeringen, länsstyrelser och kommuner, men även till andra som är intresserade av att följa aktuella tendenser kring tillämpningen inom plan- och byggområdet i landet. Här redovisas en samlad bild av utvecklingen under 2016.

Enligt 8 kap. 19 § plan- och byggförordningen och regleringsbrevet ska Boverket följa upp och analysera samt regelbundet sammanställa erfarenheterna från plan- och bygglagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Uppföljningen rapporteras årligen till Näringsdepartementet i mitten av april och i samband med det publiceras resultatet här på PBL kunskapsbanken tillsammans med öppna data.

I menyn hittar du den fullständiga redovisningen uppdelat i rubrikerna Statistik, Spaningar och Uppföljning tillsyn. Du hittar tidigare års rapportering under rubriken Tidigare uppföljning. Under Relaterad information finns direktlänk till öppna data.

Så går PBL-uppföljningen till

Underlaget till PBL-uppföljningen hämtas till stor del från Boverkets årliga plan- och byggenkäter som besvaras av länsstyrelser och kommuner.

Länsstyrelserna besvarar årligen Plan- och byggenkäten med frågor som rör tillämpningen av plan- och bygglagens regler om översiktsplanering, detaljplanering, lov och byggande och tillsyn. Länsstyrelserna kodar inkomna ärenden enligt en särskild kodmall som länsstyrelserna och Boverket kommit fram till gemensamt och enkäten bygger till stor del på denna kodmall. Beroende på frågetyp redovisar länsstyrelserna svar på läns- eller kommunnivå.

I Plan- och byggenkäten återrapporterar länsstyrelserna även särskilda temauppföljningar som regeringen bestämt genom uppdrag i regleringsbrevet. För 2016 har länsstyrelserna enligt uppdrag 20 haft i uppdrag att utvärdera kommunernas tillämpning av bestämmelserna i förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Regeringen har valt att komplettera detta uppdrag och Boverkets redovisning av denna sammanställning sker därför senare under 2017.

Utöver Plan- och byggenkäten har länsstyrelserna besvarat en särskild enkät gällande handläggningstider för överklagade planer respektive lov. Detta är länsstyrelsernas återrapportering av uppdrag 21 i deras regleringsbrev för 2016. Läs mer om Boverkets och Länsstyrelsernas regleringsbrev för 2016 under rubriken Dokument i "Relaterad information".

Kommunerna besvarar årligen Plan-, bygg- och tillsynsenkäten. I enkäten fångas ärenden som inte når länsstyrelserna upp. Det handlar till exempel om antal planbesked, inkomna och avgjorda ärenden om lov, besked och anmälan samt kommunernas arbete med tillsyn.

Utöver enkäterna bygger PBL-uppföljningen även på erfarenhetsutbyten och uppföljning från Boverkets övriga verksamhet inom plan- och byggområdet. Tendenser uppmärksammas exempelvis via inkomna frågor och via olika diskussionsforum med kommuner och länsstyrelser.

Osäkerheter i underlaget

För 2016 har alla 21 länsstyrelser besvarat enkäterna. Av kommunerna är det 244 av 290 som besvarat enkäten, vilket är något färre än för 2015. Eftersom kommunernas svarsfrekvens varierar med åren går det inte att göra länsvisa jämförelser för alla frågor.

Boverket har uppmärksammat en del brister i underlaget, dels när det gäller länsstyrelsernas kodning av sina ärenden och dels när det gäller kommunernas angivna svar. Det gör att det finns en viss osäkerhet kring kvaliteten på de svar som inkommit och statistiken bör därför ses som en indikation på den utveckling som skett under året.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej