Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Undersökning av rådande projektkultur

Granskad:

Bristande engagemang och motivation hos anställda i byggprojekt leder till omfattande fel, brister och skador. En enkätundersökning som Boverket lät genomföra visar att den projektkultur som råder i många byggprojekt hämmar motivation och engagemang, det vill säga några av de viktigaste drivkrafterna för att minska förekomsten av fel i byggandet.

Bakgrund

I Boverkets rapport ”Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn” menar sektorns aktörer att en av de viktigaste orsakerna till fel, brister och skador är bristande motivation och engagemang hos medarbetare. I rapporten förs också tankar fram på att bristande motivation och engagemang kan hänga samman med den kultur som råder i byggbranschen.

En enkätstudie genomfördes 2019

Det är viktigt att finna sammanhang och mönster som kan förklara en del av de svårigheter och utmaningar som förekommer i byggsektorn. Därför gav Boverket en extern konsult i uppdrag att genomföra en enkätstudie i ett antal olika byggprojekt 2019. Ambitionen var att se om det finns samband som kan förklara några av de svårigheter och utmaningar som byggbranschen brottas med.

Utgångspunkten var antagandet att problemen i byggbranschen inte enbart beror på slump eller individuell oaktsamhet utan också på bristande engagemang och motivation hos dem som jobbar i byggprojekten. Det kan i sin tur hänga samman med den kultur som råder i byggbranschen.

Projektkulturen behöver utvecklas

Resultatet av enkäten visar att det finns tydliga samband mellan:

  • engagemang och motivation hos medarbetarna i byggprojekten
  • ambitionen att minska förekomsten av fel i byggprojekten
  • den kultur som präglar både byggprojekten och företagen där projektmedarbetarna är anställda.

Brister i kommunikationen, både mellan chefer och medarbetare och medarbetare sinsemellan, gör att man saknar en gemensam syn på vad som är viktigt och väsentligt i projektet. Dessutom saknar många en förståelse för byggprojektens övergripande syfte och mening.

Resultatet visar att arbetet med att utveckla projektkulturen är en nödvändig förutsättning för att skapa en större ansvarskänsla hos de anställda, vilket i sin tur är en förutsättning för att komma till rätta med fel, brister och skador i byggverksamheten. Ett sådant kulturarbete måste initieras av ansvariga beställare och startas tidigt i processen för att ge effekt.

Undersökningen resulterade i rapporten ”Mer helhetssyn, mindre stuprörsmentalitet”, se länk i ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen