Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ändring av detaljplan

Granskad:

En detaljplan gäller tills den upphävs, ersätts eller ändras. Ändring av detaljplan omfattar förändring, borttagande och införande av nya bestämmelser inom ett detaljplanelagt område samt upphävande av en geografisk del av en detaljplan.

En ändring ska rymmas inom syftet för den ursprungliga planen

En ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa planen till nya förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vid upprättandet av en ny plan. Det finns i lagen ingen uttalad gräns för vad som kan göras inom ramen för ändring. Ändringen ska dock uppfylla  plan- och bygglagens, PBL, krav på tydlighet och rymmas inom syftet för den ursprungliga detaljplanen. Det är kommunen som avgör om det är lämpligt att använda sig av ändring av detaljplan i ett enskilt fall.

Ändring går inte att använda om ett detaljplaneområde behöver utökas eftersom det nya markområdets lämplighet inte har prövats tidigare. Det går dock att genom ändring minska planens geografiska omfattning.

En detaljplan - inga tillägg

Det kan bara finnas en detaljplan för ett geografiskt område och det går därför inte att göra ändringsplaner, tilläggsplaner eller liknande som ska gälla tillsammans med den ursprungliga planen. Det innebär att ändringar görs i den ursprungliga planen vid en ändring av detaljplan.

30 §
  En detaljplan ska bestå av en karta över det område som planen omfattar (plankarta) och de bestämmelser i övrigt som behövs. Av plankartan ska det framgå hur planområdet delas upp för skilda ändamål och vilka bestämmelser som gäller för olika områden.

Om det behövs för att planen ska bli tydlig, får reglering av frågor som avses i 18 § andra stycket redovisas på en särskild plankarta. Lag (2015:668) .

Under processen att ändra en detaljplan behöver det vara tydligt för alla berörda vad ändringen avser och hur ändringen skiljer sig från den ursprungliga planen. Vid ändring kompletteras den ursprungliga planbeskrivningen med en beskrivning av ändringen där detta redovisas. I kompletteringen till planbeskrivningen kan till exempel illustrationer som visar hur planen har sett ut tidigare och vilka ändringar som har gjorts redovisas. När ändringen har vunnit laga kraft så är det planen i sin ändrade form som gäller. (jfr prop. 1990/91:146 sid.48)

Om ändring i plan- och bygglagen (1987:10), m.m., prop. 1990/91:146 (på Sveriges riksdags webbplats)

Ändring av detaljplan

15 §    Vid beslut om ändring av detaljplan gäller inte 2 kap. 1–14 §§.

Vid beslut om ändring av detaljplan ska kommunen komplettera planbeskrivningen med en beskrivning av ändringen.

Av denna ska det framgå

  • 1.  avsikten med ändringen av detaljplanen,
  • 2.  varför ändring av detaljplan valts i stället för upphävande eller ny detaljplan,
  • 3.  vad som ändras i detaljplanen,
  • 4.  konsekvenser av ändringen av detaljplanen,
  • 5.  hur kommunen hanterat och avvägt olika intressen enligt 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900) gällande ändringen av detaljplanen,
  • 6.  motiven till de enskilda regleringarna som omfattas av beslutet om ändring av detaljplanen. Redovisningen ska göras utifrån detaljplanens syfte samt 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900),
  • 7.  genomförandetid för ändrade planbestämmelser, och
  • 8.  en sammanställning av eventuella nya planeringsunderlag och utredningar som har gjorts med anledning av planändringen.

Krav på digital information vid ändring av detaljplan

Boverkets föreskrifter om detaljplan gäller också vid ändring av detaljplan. Det är dock bara den reglering som ändras som behöver uppfylla föreskriften. Om kommunen ska ändra en detaljplan som inte upprättats enligt föreskrifterna finns dock undantag från reglerna om digital information.

Äldre vägledning och allmänt råd från 1991

I början på 1990-talet tog Boverket fram en vägledning om ändring av detaljplan, Boverkets allmänna råd (1991:2) - Ändring av detaljplan, som rekommendationer till PBL (1987:10). Boverket upphävde det allmänna rådet i november 2014 och det gäller därför inte längre.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen