Regional fysisk planering enligt PBL

För att hantera kommunöverskridande frågor som exempelvis infrastruktur, klimat och regional bostadsförsörjning krävs i många fall resurser och förmågor som den enskilda kommunen har svårt att mobilisera.

I plan och bygglagen, PBL, är det angivet att regional fysisk planering ska ske i Stockholms län och i Skåne län för att hantera bland annat dessa frågor. I övriga län ska regional utvecklingsplanering ske enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. Regional fysisk planering är tänkt att, som ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, införas i ytterligare län när behov av och förutsättningar för sådan planering finns (jfr. prop. 2017/18:266 sid 1).

Ansvaret för regional fysisk planering

Regional fysisk planering ska ske i Stockholms län och i Skåne län. Regionen ansvarar för denna planering. Regionen ska utreda frågor av betydelse för länets fysiska miljö och upprätta ett förslag till regionplan samt anta, pröva aktualiteten hos och vid behov ändra planen. Regionen ska också lämna underlag om regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö till länsstyrelsen, andra berörda regioner och de kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra myndigheter som berörs. Regionen ska yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet ifråga om hur dessa planer förhåller sig till regionplanen.

Regionen ska verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses och verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter.

Plan- och bygglag (2010:900) 7 kap 1 §

Att arbeta med en regionplan

En regionplan ska ange de grunddrag för användningen av mark- och vattenområden och de riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse och byggnadsverk som har betydelse för länet. Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Regionplanen är inte bindande.

Plan- och bygglag (2010:900) 7 kap 2 §

Av regionplanen ska det framgå hur hänsyn har tagits till allmänna intressen i 2 kap PBL, riksintressen enligt 3 och 4 kap Miljöbalken och på vilket sätt miljökvalitetsnormer enligt förordning om tillsyn enligt miljöbalken 5 kap har följts.Ta del av lagar och förordningar på riksdagens webbplats under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Det ska också framgå hur hänsyn har tagits till och hur planen har samordnats med den regionala utvecklingsstrategin, länsplanen för regional transportinfrastruktur, trafikförsörjningsprogram och kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning samt nationella och andra regionala och kommunala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling i länet. I regionplanen ska det framgå hur den är avsedd att genomföras.

Plan- och bygglag (2010:900) 7 kap 3 §

Processen för regionplanen

När en regionplan upprättas så gäller samma krav på processen som för en översiktsplan förutom att en regionplan ska ställas ut under minst tre månader.

Plan- och bygglag (2010:900) 7 kap 5 §

En regionplan ska antas, aktualitetsprövas och ändras av regionfullmäktige. Regionen ska minst en gång under fullmäktiges mandattid pröva om regionplanen är aktuell i förhållande till kraven i 2-4§§ 7 kap. PBL.

Plan- och bygglag (2010:900) 7 kap 6 §

Plan- och bygglag (2010:900) 7 kap 9 §

Länsstyrelsen är en statlig aktör som agerar på regional nivå. Enligt plan- och bygglagen är det länsstyrelserna som tillvaratar och samordnar de statliga intressena i planprocessen. Länsstyrelsen ansvarar för att bevaka frågor som rör riksintressen, miljökvalitetsnormer, landsbygdsutveckling i strandnära lägen, mellankommunala intressen samt frågor om hälsa och säkerhet och risken för olyckor, översvämningar eller erosion. Länsstyrelsen ska också förse kommuner och regioner med planeringsunderlag och besvara frågor.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 16 §

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej