Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Regional fysisk planering enligt PBL

Granskad:

För att hantera kommunöverskridande frågor som exempelvis infrastruktur, klimat och regional bostadsförsörjning krävs i många fall resurser och förmågor som den enskilda kommunen kan ha svårt att mobilisera.

Regionens ansvar

Syftet med regional fysisk planering är att den ska underlätta för den kommunala planeringen och övriga regionala planeringar. I plan och bygglagen, PBL, anges att regional fysisk planering ska ske för Stockholms län, Skåne län och för Hallands län. I övriga län är det frivilligt att använda regional fysisk planering. (jfr prop. 2017/18:266 sid. 1 och 47)

En ny regional planering, prop. 2017/18:266 (på Sveriges riksdags webbplats)

Regionen ansvarar för regional fysisk planering och ska utreda regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö. Det kan handla om att ta fram prognoser, omvärldsanalyser och olika utvecklingsscenarier för att skapa beredskap för olika samhällsutvecklingar. (jfr prop. 2017/18:266 sid. 47)

En ny regional planering, prop. 2017/18:266 (på Sveriges riksdags webbplats)

Regionen ska också lämna underlag om regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö till länsstyrelsen, andra berörda regioner och de kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra myndigheter som berörs. Om regeringen begär uppgifter om den regionala fysiska planeringen ska regionen lämna det. Regionen ska även yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet ifråga om hur dessa planer förhåller sig till regionplanen.

1 §
  Regional fysisk planering ska ske i Stockholms län, i Skåne län och i Hallands län. Regionen ansvarar för denna planering.

Regionen ska
   1. utreda regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö,
   2. upprätta ett förslag till regionplan enligt 2-4 §§ eller förslag till ändring av en sådan plan,
   3. anta, pröva aktualiteten hos och vid behov ändra planen,
   4. lämna underlag om regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö till länsstyrelsen, andra berörda regioner och de kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra myndigheter som berörs,
   5. yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet under granskningstiden i fråga om hur dessa planer förhåller sig till regionplanen,
   6. verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, och
   7. verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter.

Regionen ska lämna regeringen de uppgifter om den regionala fysiska planeringen som regeringen begär. Lag (2022:929) .

Regionplan

I Stockholms län, Skånes län och Hallands län ansvarar regionen för att upprätta ett förslag till regionplan eller förslag till ändring av en regionplan. Planen antas av regionfullmäktige.

Minst en gång under tiden mellan två ordinarie val till fullmäktige ska regionen pröva om regionplanen är aktuell. Om regionplanen inte bedöms vara aktuell bör regionen besluta om att ändra planen.

1 §
  Regional fysisk planering ska ske i Stockholms län, i Skåne län och i Hallands län. Regionen ansvarar för denna planering.

Regionen ska
   1. utreda regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö,
   2. upprätta ett förslag till regionplan enligt 2-4 §§ eller förslag till ändring av en sådan plan,
   3. anta, pröva aktualiteten hos och vid behov ändra planen,
   4. lämna underlag om regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö till länsstyrelsen, andra berörda regioner och de kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra myndigheter som berörs,
   5. yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet under granskningstiden i fråga om hur dessa planer förhåller sig till regionplanen,
   6. verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, och
   7. verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter.

Regionen ska lämna regeringen de uppgifter om den regionala fysiska planeringen som regeringen begär. Lag (2022:929) .

9 §
  Regionfullmäktige beslutar i frågor om antagande, aktualitetsprövning och ändring av en regionplan. Lag (2019:949) .

En regionplan kan fylla viktiga funktioner som stöd för ett regionalt perspektiv i den kommunala översiktsplaneringen. (jfr prop. 2017/18:266 sid. 1)

En ny regional planering, prop. 2017/18:266 (på Sveriges riksdags webbplats)

8 §
  När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan ska kommunen samråda med länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs. Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, de andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Under samrådet ska kommunen redovisa förslagets innebörd, skä-
len för förslaget, förslagets konsekvenser och det planeringsunderlag som har betydelse för bedömningen av förslaget. Lag (2020:76) .

Regionplanens innehåll

En regionplan ska ange de grunddrag för användningen av mark- och vattenområden och de riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse och byggnadsverk som har betydelse för länet. Regionplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

2 §
  En regionplan ska ange de grunddrag för användningen av mark- och vattenområden och de riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse och byggnadsverk som har betydelse för länet. Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Lag (2018:1732) .

Regionplanen är inte bindande.

Av regionplanen ska det framgå hur hänsyn har tagits till allmänna intressen i 2 kap PBL, riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken och på vilket sätt miljökvalitetsnormer enligt förordning om tillsyn enligt miljöbalken 5 kap har följts.

Det ska också framgå hur hänsyn har tagits till och hur planen har samordnats med den regionala utvecklingsstrategin, länsplanen för regional transportinfrastruktur, trafikförsörjningsprogram och kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning samt nationella och andra regionala och kommunala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling i länet. I regionplanen ska det även redovisas hur planen är avsedd att genomföras.

Om regionplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska regionen redovisa miljökonsekvenser i regionplanen.

Länsstyrelsens granskningsyttrande ska redovisas tillsammans med regionplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit en viss del av regionplanen ska det markeras i planen.

3 §
  Av regionplanen ska det framgå
   1. hur hänsyn har tagits till allmänna intressen enligt
2 kap., hur riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken har tillgodosetts och på vilket sätt miljökvalitetsnormer enligt
5 kap. miljöbalken har följts,
   2. hur hänsyn har tagits till och hur planen har samordnats med den regionala utvecklingsstrategin, länsplanen för regional transportinfrastruktur, trafikförsörjningsprogram och kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning samt nationella och andra regionala och kommunala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling i länet, och
   3. hur planen är avsedd att genomföras.

Planen ska även ha det innehåll som följer av 3 kap. 6 b §. Vid tillämpningen ska det som sägs där om översiktsplan i stället gälla regionplan och det som sägs om kommunen gälla regionen.

Länsstyrelsens granskningsyttrande över planförslaget ska redovisas tillsammans med regionplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska det anmärkas i planen. Lag (2020:76) .

Kommunala översiktsplaner och riktlinjer för bostadsförsörjning ska särskilt beaktas vid planering på regional nivå.

Processen för regionplan

När en regionplan eller en ändring av den upprättas gäller samma krav på processen för samråd och granskning som för en översiktsplan. Skillnaden är att en regionplan ska ställas ut under minst tre månader.

Processen för översiktsplanering

5 §
  Bestämmelserna i 3 kap. 7 § 2 och 3 och 8-18 a §§ om samråd och granskning gäller i tillämpliga delar också i fråga om förslag till regionplan eller förslag till ändring av en sådan plan. Vid tillämpningen ska det som sägs där om översiktsplan i stället gälla regionplan och det som sägs om kommunen gälla regionen. Granskningstiden ska dock vara minst tre månader. Lag (2020:76) .

Det är regionfullmäktige som beslutar om att anta eller ändra en regionplan. Regionfullmäktige beslutar även om aktualitetsprövning av planen. Det görs minst en gång under tiden mellan två ordinarie val till fullmäktige. Regionplanen ska vara aktuell i förhållande till kraven i 7 kap 2–4 §§ PBL. Vid aktualitetsprövningen ska regionen begära länsstyrelsens och berörda kommuners synpunkter. Länsstyrelsen ska lämna ett underlag till regionen som redovisar statliga och mellankommunala intressen och hur dessa förhåller sig till regionplanen. De ska även ange om länsstyrelsens granskningsyttrande i någon del inte längre gäller. Kommuner ska redovisa sina synpunkter när det gäller kommunala intressen som kan ha betydelse vid aktualitetsprövningen.

6 §
  Regionen ska minst en gång under tiden mellan två ordinarie val till fullmäktige pröva om regionplanen är aktuell i förhållande till kraven i 2-4 §§
(aktualitetsprövning). Vid denna prövning ska regionen begära länsstyrelsens och berörda kommuners synpunkter i fråga om sådana intressen som anges i 7 och 8 §§. Lag (2020:76) .

9 §
  Regionfullmäktige beslutar i frågor om antagande, aktualitetsprövning och ändring av en regionplan. Lag (2019:949) .

Regionens respektive länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen är en statlig aktör som agerar på regional nivå. Enligt plan och bygglagen är det länsstyrelserna som tillvaratar och samordnar de statliga intressena i planprocessen. Länsstyrelsen ansvarar för att bevaka frågor som rör riksintressen, miljökvalitetsnormer, landsbygdsutveckling i strandnära lägen, mellankommunala intressen samt frågor om hälsa och säkerhet och risken för olyckor, översvämningar eller erosion. Länsstyrelsen ska också förse kommuner och regioner med planeringsunderlag och besvara frågor.

16 §
  Länsstyrelsen ska under granskningstiden lämna ett granskningsyttrande över planförslaget.

Länsstyrelsen ska i yttrandet enbart ange om
   1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller
4 kap. miljöbalken,
   2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
   3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
   4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
   5. en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Lag (2020:76) .

När en regionplan finns kan länsstyrelsen använda den som underlag i kontakterna med kommunerna, och säkerställa att de regionala perspektiven kommer in tidigt i de kommunala planeringsprocesserna. Länsstyrelsen har också ansvar att bedöma om de kommunala planerna är förenliga med regionplanen. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 339)

Med förslag till ny plan- och bygglag, prop. 1985/86:1 (på Sveriges riksdags webbplats)

Länsstyrelsen ska lämna en redovisning av statliga intressen som kan ha betydelse för regionplanens aktualitet. Aktualitetsprövningen syftar till att identifiera eventuella nya planeringsförutsättningar, som exempelvis ett nytt riksintresse, och till att se över om intentionerna i planen fortfarande är aktuella och då bedöma om regionplanen behöver ändras. (jfr prop. 2017/18:266 sid. 71)

En ny regional planering, prop. 2017/18:266 (på Sveriges riksdags webbplats)

6 §
  Regionen ska minst en gång under tiden mellan två ordinarie val till fullmäktige pröva om regionplanen är aktuell i förhållande till kraven i 2-4 §§
(aktualitetsprövning). Vid denna prövning ska regionen begära länsstyrelsens och berörda kommuners synpunkter i fråga om sådana intressen som anges i 7 och 8 §§. Lag (2020:76) .

7 §
  När regionen begär länsstyrelsens synpunkter enligt 6 §, ska länsstyrelsen i ett underlag till regionen redovisa sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse vid aktualitetsprövningen. I underlaget ska länsstyrelsen ange
   1. hur dessa intressen förhåller sig till regionplanen, och
   2. om länsstyrelsens granskningsyttrande i någon del inte längre gäller. Lag (2020:76) .

Det finns regionala och mellankommunala frågor där länsstyrelsen har ansvar, till exempel arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat liksom arbetet med regionala klimat- och energistrategier. I sådana fall bör den regionala fysiska planeringen ta hänsyn till, lyfta in och utgå från detta arbete. Länsstyrelsens och det regionala organets respektive arbete ska ses som ett komplement till varandra, och då ökar också vikten av att de inblandade aktörerna samarbetar i frågor som rör dem. (jfr prop. 2017/18:266 sid. 37)

En ny regional planering, prop. 2017/18:266 (på Sveriges riksdags webbplats)

Samarbete

Arbetet med regionala och mellankommunala frågor förutsätter ett nära samarbete mellan länsstyrelse och region. I översiktsplaneprocessen är det av stor betydelse att regionen ges möjlighet att komma in tidigt för att diskutera mellankommunala frågor och regionala förutsättningar.

Vid prövning av detaljplaner som rör regionala frågor förutsätts att det ska finnas ett nära samarbete mellan länsstyrelsen och regionplaneorganet, och att länsstyrelsen tar initiativ till sådant samråd. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 339)

Med förslag till ny plan- och bygglag, prop. 1985/86:1 (på Sveriges riksdags webbplats)

Prövning av detaljplan

Om en kommun vill detaljplanera för något i strid med regionala intressen kan länsstyrelsen överpröva detaljplanen och pröva om regleringen av sådana frågor som angår två eller flera kommuner samordnats på ett lämpligt sätt. Regionplaneorganet kan uppmärksamma länsstyrelsen på sådana brister. I de fall länsstyrelsen beslutar att någon överprövning inte ska ske, kan länsstyrelsens beslut inte överklagas. Om länsstyrelsen beslutat att överprövning ska ske, ska länsstyrelsen upphäva detaljplanen om regleringen innebär att samordning inte skett på ett lämpligt sätt.

Mellankommunal samordning

10 §
  När länsstyrelsen enligt 5 kap. 30, 38 eller 39 § har fått ett meddelande om att en kommun beslutat att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, ska länsstyrelsen inom tre veckor besluta om den ska överpröva kommunens beslut eller inte.

Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut, om beslutet kan antas innebära att
   1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,
   2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt,
   3. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
   4. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, eller
   5. en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Lag (2022:929) .

10 a §
  Om länsstyrelsen har gett ett planeringsbesked enligt
5 kap. 10 f § om att en åtgärd inte har en sådan innebörd som anges i 10 § andra stycket, får överprövning enligt 10 § eller upphävande enligt 11 § inte ske med hänvisning till den fråga som beskedet avser. Om ett planeringsbesked förenats med villkor och villkoret har iakttagits, får inte heller sådan överprövning eller sådant upphävande ske med hänvisning till den fråga som beskedet avser.

Första stycket gäller inte om åtgärden eller förutsättningarna för planeringen har ändrats väsentligt i förhållande till den eller de frågor som planeringsbeskedet avser. Lag (2017:424) .

11 §
  Länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser i dess helhet, om beslutet har en sådan innebörd som anges i
10 § andra stycket. Om kommunen medger det, får beslutet upphävas i en viss del.

Beslut enligt första stycket ska fattas inom två månader från det att länsstyrelsen har beslutat om överprövning enligt
10 § första stycket om inte längre tid är nödvändig med hänsyn till ärendets omfattning eller andra särskilda omständigheter. Lag (2017:424) .

4 §
  Följande beslut av länsstyrelsen får inte överklagas:
   1. beslut enligt 3 kap. 18 a § om ett reviderat granskningsyttrande,
   2. beslut enligt 5 kap. 5 b § om vilket planeringsunderlag som sannolikt kan behövas för att länsstyrelsen ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt 5 kap. 22 §,
   3. beslut enligt 11 kap. 10 § i frågan om att överpröva kommunens beslut, eller
   4. beslut enligt 11 kap. 12 § om att överprövningsbestämmelserna också ska gälla lov eller förhandsbesked inom ett visst geografiskt område eller att ett lov eller förhandsbesked inte ska gälla förrän en överprövning har avslutats. Lag (2021:752) .

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen