Om regionplanering

För att hantera kommunöverskridande frågor som exempelvis infrastruktur, klimat och regional bostadsförsörjning krävs i många fall resurser och förmågor som den enskilda kommunen har svårt att mobilisera. Därför finns det i plan- och bygglagen en möjlighet att bilda ett regionplaneorgan för att lösa vissa mellankommunala frågor som rör mark- och vattenanvändning. I plan- och bygglagen används begreppet regionplanering men i Sverige bedrivs också andra former av regional planering som inte regleras i plan- och bygglagen.

Regeringen beslutar att ett regionplaneorgan ska bildas

Regeringen får besluta att det, under en viss tid eller tillsvidare, ska finnas ett regionplaneorgan med uppgift:
1. att utreda sådana frågor om mark- eller vattenanvändning som angår två eller fler kommuner och som behöver utredas gemensamt.
2. att samordna översiktlig planering för två eller fler kommuner.

Regeringen ska besluta om ett regionplaneorgan bara om det gemsamma utredningsarbetet eller samordningen inte kommer till stånd på annat sätt, och om det bland de berörda kommunerna inte finns ett utbrett motstånd mot detta.

Plan- och bygglag (2010:900) 7 kap 1 §

Regeringen får besluta om regionplaneorganet ska utgöras av ett kommunalförbund eller om de berörda kommunerna ska bilda ett särskilt regionplaneförbund, som ska vara regionplaneorgan.

Regionen för ett regionplaneorgan omfattar de kommuner som organet har utsetts för.

Plan- och bygglag (2010:900) 7 kap 5 §

Regionplaneorganets ansvar

Regionplaneorganet ska bevaka regionala frågor och lämna underlag i sådana frågor för kommunernas och statliga myndigheters planering.

Plan- och bygglag (2010:900) 7 kap 5 §

Regionplaneorganet får dessutom anta en regionplan för hela regionen eller en del av den.

Plan- och bygglag (2010:900) 7 kap 6 §

Särskilda bestämmelser för Stockholms län

Särskilda bestämmelser om regionplanering i Stockholms län finns i lagen (1987:147) om regionplanering i Stockholms län. I den lagen görs flera hänvisningar till bestämmelser om regionplanering i plan- och bygglagen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej