Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad

Granskad:

Kommunstöd enligt förordning (2002:664) till kommuner för att rekonstruera eller omstrukturera sitt bostadsföretag har ändrats den 2 april 2018. Efter ändringen innehåller förordningen endast stöd i form av statlig kreditgaranti som ersätter kommuns borgensåtagande för vissa bostadsrättsföreningar. En ny förordning (2018:111) om statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad gäller från samma dag.

Enligt den nya förordningen får Boverket lämna bidrag till kommuner med svag bostadsmarknad för stöd till undsättning eller omstrukturering av kommunala bostadsföretag i ekonomiska svårigheter och för stöd till företag som tillhandahåller bostadstjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Med svag bostadsmarknad avses en marknad där efterfrågan på bostäder påverkas påtagligt av en varaktigt vikande arbetsmarknad, en varaktigt minskande befolkning, en förändrad befolkningsstruktur eller låga inkomster hos kommuninvånarna. Bidraget får endast lämnas om det vid en samlad bedömning framkommer att kommunen inte kan bära kostnaden för stödet och att andra åtgärder inte är tillräckliga.

Förutsättningen för bidrag till en kommun för stöd till undsättning eller omstrukturering av kommunala bostadsföretag är att stödet godkänts av Europeiska kommissionen. Stödet måste godkännas av kommissionen i det enskilda fallet.

Förutsättningen för bidrag till en kommun för stöd till företag som tillhandahåller bostadstjänster av allmänt ekonomiskt intresse är att stödet:

  • lämnas i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionen funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse eller
  • lämnas i enlighet med kommissionens beslut av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (2012/21/EU).

Ansökan om bidrag

En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ges in till Boverket. Ansökan ska innehålla följande uppgifter om kommunen:

  1. efterfrågan på bostäder
  2. arbetsmarknadens utveckling
  3. befolkningsutveckling
  4. demografisk utveckling
  5. kommuninvånarnas genomsnittliga årsinkomst före skatt.

Till ansökan ska bifogas kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning enligt 1 § lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och en redogörelse för de finansiella förutsättningarna för kommunen och det företag som ska ta emot stödet.

Ansökan ska dessutom innehålla antingen en hänvisning till kommissionens beslut eller en beskrivning och de övriga uppgifter som behövs för den bostadstjänst av allmänt ekonomisk intresse som stödet avser.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen