Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Länsstyrelserna

Granskad:

En del i Boverkets uppdrag om arkitektur och gestaltad livsmiljö är att stödja länsarkitekterna, eller motsvarande funktion på länsstyrelserna, i deras arbete med dessa frågor och att regelbundet samla landets länsarkitekter för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Man står vid ett vattendrag och tittar in i kameran.
Länsarkitekt Pär Hansson på länsstyrelsen i Kalmar är med i referensgruppen. Foto: Andreas Blomlöf

Den fysiska planeringen är verktyget och ingången till den formella diskussionen mellan länsstyrelse och kommun. Men arkitektur- och gestaltningsfrågorna bör framför allt lyftas i en generell och strategisk dialog. Vi arbetar tillsammans för att hitta möjligheterna till en sådan dialog.

Dialog om arkitektur och gestaltad livsmiljö

Länsstyrelserna behöver agera proaktivt i kontinuerliga, generella och principiella dialoger med både kommunala tjänstepersoner och politiker. De har tillsammans en viktig roll att fylla i den tidiga dialogen om arkitektur och gestaltad livsmiljö. Genom rådgivning och strategiskt arbete skulle länsstyrelserna kunna medverka till att säkerställa en hög kvalitet i utformandet av vår fysiska miljö. Dialogen bör uppmärksamma länsstyrelsens och kommunens olika roller och präglas av god kommunikation.

Ett av målen med deluppdraget är att utveckla de verktyg och metoder som länsstyrelserna har att tillgå i förmedlandet av kunskap om den fysiska miljöns förutsättningar i ett regionalt och lokalt perspektiv. Hur denna dialog kan föras och hur vi pratar om arkitektur och gestaltad livsmiljö, både generellt och i enskilda ärenden, är en viktig fråga. I dialogen är det också betydelsefullt att hitta en form för länsstyrelsernas interna, tvärsektoriella arbete och då framför allt samarbetet mellan verksamhetsområdena kulturmiljö och fysisk planering.

Tillsammans med länsstyrelsernas funktioner för planering, byggande och kulturmiljö formar vi nu förutsättningarna för arbetet med den stödjande verksamheten och vad den ska bestå av.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen