Placering och utformning

Det finns flera krav på hur åtgärder ska placeras och utformas i plan- och bygglagstiftningen. Dessa krav ska prövas vid bygglov inom detaljplan.

Vid prövning av bygglov inom detaljplan ska åtgärden placeras och utformas på ett lämpligt sätt med hänsyn till det så kallade anpassningskravet och möjligheterna att hantera avfall. Det ska även prövas om åtgärden uppfyller kravet på att bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Det ska även prövas om ändringar och tillägg i bebyggelsen görs varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.

Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 6 §

Vid prövning av ett byggnadsverk som placeras under markytan ska det prövas om byggnadsverket i skälig omfattning är utformat så att det inte försvårar användningen av marken ovanför.

Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 8 §

Anpassningskravet

Vid bygglov inom detaljplan ska åtgärden prövas mot anpassningskravet. Det innebär att åtgärden ska placeras och utformas på ett lämpligt sätt med hänsyn till

  • stads- och landskapsbilden,
  • natur och kulturvärdena på platsen, och
  • intresset av en god helhetsverkan.

Placering och utformning med hänsyn till anpassningskravet är i olika utsträckning prövad och reglerad i detaljplanen vilket gör att prövningen i bygglovet varierar i omfattning. (RÅ 1991 ref. 46 och RÅ 1993 ref. 59)

Anpassningskravet innebär att åtgärden ska anpassas till den befintliga miljön. Det innebär dock inte att utformning och placering av en åtgärd måste kopiera omgivningen. Respekt för omgivningen utesluter inte nyskapande. (jfr prop. 1997/98:117 sid. 16)

Det är en fördel om kommunen i förväg har beskrivit vad anpassningskravet innebär inom olika bebyggelseområden. Det gäller inte bara inom sådana områden som är särskilt värdefulla utan inom alla områden. Beskrivningen kan göras genom planbestämmelser, i planbeskrivningen eller i andra vägledande dokument, till exempel arkitekturprogram. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 482)

Stads- och landskapsbilden

Åtgärder ska både placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden.

Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 6 §

Att en åtgärd ska placeras med hänsyn till stads- och landskapsbilden innebär att placeringen ska anpassas till bebyggelsemönstret i den närmaste omgivningen. Det kan exempelvis vara att en ny byggnad i ett redan bebyggt kvarter ska placeras på samma avstånd från gatan som befintliga byggnader.

Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 6 §

Att en åtgärd ska utformas med hänsyn till stads- och landskapsbilden innebär att utformningen ska anpassas till den omgivande bebyggelsen och landskapet avseende form, färg och material. Om exempelvis alla byggnader i ett område har röda tegeltak kan det innebära att även en ny byggnad behöver ha det för att uppfylla kravet.

Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 6 §

Natur- och kulturvärdena

Att en åtgärd ska placeras och utformas med hänsyn till naturvärdena på platsen innebär exempelvis att placeringen och utformningen ska anpassas till topografin på platsen. Det kan till exempel vara att en byggnad måste byggas i suterräng på en sluttande tomt. Kravet kan även innebära att placeringen och utformningen måste anpassa sig till värdefull naturmiljö på platsen. Det kan till exempel vara att en åtgärd ska placeras så att värdefulla träd kan bevaras. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 481)

Att en åtgärd ska placeras och utformas med hänsyn till kulturvärdena på platsen innebär att den ska utformas med hänsyn till lokal tradition.  Det kan exempelvis handla om storlek, höjd, takform, materialval, färgsättning och fönsterformer. Kravet gäller för all bebyggelse men inom eller i närheten av ett område med särskilt värdefull bebyggelse är kravet på anpassning större. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 481)

Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 6 §

Intresset av en god helhetsverkan

Åtgärder ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till intresset av en god helhetsverkan. Det kan exempelvis vara att en åtgärd inte får innebära för stora förändringar i ett enhetligt område eller att en byggnad blir för stor och dominerande i förhållande till omkringliggande bebyggelse. (MÖD 2017-03-07 mål nr P 9288-16 och MÖD 2015-07-22 mål nr P 10611-14)

Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 6 §

Möjligheterna att hantera avfall

Vid bygglov inom detaljplan ska det prövas om åtgärden är placerad och utformad på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till möjligheterna för avfallshantering. Det innebär att bebyggelse ska placeras och utformas så att en ändamålsenlig och lätthanterlig avfallshantering kan ske.

Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 6 §

Skydd och varsamhet

Vid bygglov inom detaljplan ska det prövas om åtgärden uppfyller kravet på att bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. Kravet innebär att dessa värden har ett förstärkt skydd i förhållande till anpassningskravet.  Det ska även prövas om ändringar och tillägg i bebyggelsen görs varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.

Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 6 §

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej