Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utvecklingsinriktning för bebyggelse

Granskad:

Utvecklingsinriktning för bebyggelse beskriver utbyggnadsriktningar samt orters funktioner och samband på en övergripande nivå där kommunen vill prioritera utvecklingsinsatser.

Här redovisas långsiktiga intentioner för bebyggelsen i grova drag. Områden, platser och stråk dit kommunen framför allt vill kanalisera utvecklingsinsatser lyfts fram. Utvecklingsinriktning för bebyggelse beskriver utbyggnadsriktningar och orters funktioner som försörjningspunkt eller drivkraft för ett större eller mindre omland.

I de fall kommunen inte har en expansiv bebyggelseutveckling kan fokus istället ligga på att identifiera till exempel serviceorter där kommunen ha som inriktning att behålla samhällsservice och fokusera samhällsinsatser och samhällsstöd i olika former. En mer heltäckande användning av den fysiska miljön beskrivs i aspekten mark- och vattenanvändning.

Underlag för den planerade utvecklingsinriktningen för bebyggelse är exempelvis riktlinjer för bostadsförsörjningen, pendlingsmönster, lokalisering av högre utbildning, turismnäring, regional arbetsmarknad och bostadsmarknad.

Följande underkategorier används för att beskriva utvecklingsinriktning för bebyggelse:

Underkategorier

Utbyggnadsriktning
Utbyggnadsriktningen visar längs vilka stäckningar som bebyggelsen lämpligen bör expandera. Det kan exempelvis handla om utbyggnad i riktningar som kan förstärka möjligheten till kollektiv pendling inom och utom kommunen. 

Utbyggnadsområde
Motsvarande utbyggnadsriktning fast områdesutbredning.

Regional kärna
En regional kärna är en ort som har betydelse som katalysator och dragkraft för regionen.  Orten behöver inte ligga inom kommunen, men har betydelse för utvecklingen i kommunen.

Centralort
Tätort med stor betydelse för omkringliggande område när det kommer till sjukvård, service, handel, offentlig förvaltning och politisk makt. Det är oftast den största orten i kommunen som utgör centralorten.

Stadsdelscentrum
Del av ort som har servicefunktioner för sitt omland.

Kommundelscentrum
Orter som har mycket av centralortens funktioner men inte är en centralort. Kommundelscentrum är centrum för en del av kommunen eller för del av angränsande kommuner.

Serviceort
Serviceorten försörjer en mindre del av kommunen och/eller grannkommun med samhällsservice och handel. Den kan vara betydelsefull för förmedling av service till landsbygden och av betydelse för en levande landsbygd.

Större besöksmål
Större besöksmål som genererar omfattande trafik och utgör regionala målpunkter under hel eller del av säsong.

Annan utvecklingsinriktning för bebyggelse
Här finns möjlighet att ange ytterligare utvecklingsinriktningar inom detta område. Används detta val ser vi gärna att ni skickar in era tillägg till Boverket via synpunktsformuläret för att vi bättre ska kunna utveckla modellen vidare i nästa version.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen