Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets strategiska arbete med arkitektur och gestaltad livsmiljö

Granskad:

Boverket bedriver ett samlat arbete med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Myndighetens arbete utgår från en strategisk plan.

Den strategiska planen är basen för Boverkets arbete med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Denna beskriver hur Boverket arbetar för att bidra till att politikområdets mål uppnås.

Organisation och genomförande

Boverkets riksarkitekt ingår i Boverkets ledningsgrupp och har på myndigheten det yttersta ansvaret för politikområdet.

En uppdragsägare ansvarar för att relevanta resurser och kompetenser finns att tillgå. Uppdragsägarens roll är att på ett övergripande plan ansvara för uppdragets drift och leverans.

En strategisk utvecklingsgrupp stödjer riksarkitekt och uppdragsägare i det långsiktiga och strategiska arbetet.

Olika projektledare och samordnare ansvarar för prioriterade projekt och aktiviteter.

Övriga kompetenser: Exempelvis arkitekter, planeringsarkitekter, landskapsarkitekter, jurister, bebyggelseantikvarier, samhällsvetare, ekonomer och administratörer deltar i genomförandet av uppdragets olika aktiviteter.

Uppdragets huvudmålgrupper är kommuner, regioner, länsstyrelser och statliga myndigheter samt i vissa fall privata aktörer och civilsamhället. Uppdraget innebär dels ett kontinuerligt arbete med uppbyggnad och utveckling av kunskapsområdet för arkitektur och gestaltad livsmiljö som helhet, dels tydliga leveranser utifrån regeringsuppdraget för arkitektur och gestaltad livsmiljö.

Illustration: Jenny Lilja/Boverket

Inom det kontinuerliga arbetet sker bland annat följande aktiviteter:

  • Samarbete med Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd
  • Arbete inom Samverkansforum (som samlar byggande och förvaltande nationella myndigheter och bolag)
  • Stödja länsstyrelserna
  • Främja och vägleda kommuner och regioner
  • Uppföljning
  • Följa rättsutvecklingen i landet

Arbetet sker i nära dialog med många olika aktörer: offentliga aktörer på såväl statlig, regional som kommunal nivå, näringslivet, civilsamhället och  vetenskapen. Att skapa gemensamma lärprocesser och ett kontinuerligt kunskapsutbyte är viktiga delar i Boverkets arbete med gestaltad livsmiljö såväl externt som internt.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen