Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillgänglighet i bostäder

Granskad:

Bostäder ska utformas så att de är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Om bostaden är i flera plan ska detta krav vara uppfyllt på entréplanet.

PBL och PBF

Övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Kraven förtydligas i tillämpningsföreskrifter, bland annat i Boverkets byggregler, BBR.

Tillgänglighetskrav på bostäder finns som utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Utformningskrav om tillgänglighet tas upp till prövning i samband med bygglovet. För åtgärder som inte kräver bygglov gäller i stället att utformningskraven bedöms inför startbeskedet. Tekniska egenskapskrav om tillgänglighet hanteras vid det tekniska samrådet och startbeskedet.

Utformningskrav för tillgänglighet har sin grund i 8 kap. 1 § PBL och 3 kap. 4 § PBF.

Tekniska egenskapskrav för tillgänglighet har sin grund i 8 kap. 4 § PBL och 3 kap. 18 § PBF.

1 §
  En byggnad ska
   1. vara lämplig för sitt ändamål,
   2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och
   3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

4 §
  Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 1 § 3 plan-
och bygglagen (2010:900) ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, ska byggnaden vara försedd med en eller flera hissar eller andra lyftanordningar.

Trots första stycket behöver en bostad inte vara tillgänglig genom en hiss eller annan lyftanordning, om byggnaden har färre än tre våningar. Om bostaden inte kan nås från marken, ska byggnaden dock vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att en hiss eller annan lyftanordning kan installeras utan svårighet. Vid tillämpningen av detta stycke ska med våning jämställas vind där det finns en bostad eller huvuddelen av en bostad.

4 §
  Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är vä-
sentliga i fråga om
   1. bärförmåga, stadga och beständighet,
   2. säkerhet i händelse av brand,
   3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
   4. säkerhet vid användning,
   5. skydd mot buller,
   6. energihushållning och värmeisolering,
   7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
   8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,
   9. hushållning med vatten och avfall,
   10. bredbandsanslutning, och
   11. laddning av elfordon.

Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §. Lag (2020:239) .

4 a §
  En kommun får inte i andra fall än som följer av 4 kap.
12 och 16 §§ eller i fall där kommunen handlar som byggherre eller fastighetsägare, ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, i andra ärenden enligt denna lag eller i samband med genomförande av detaljplaner.
Om en kommun ställer sådana egna krav, är dessa krav utan verkan. Lag (2014:900) .

18 §
  För att uppfylla det krav på tillgänglighet och användbarhet som anges i 8 kap. 4 § första stycket 8 plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggnad vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att byggnaden är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 4 § första stycket 8 plan- och bygglagen ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, ska byggnaden vara försedd med en eller flera hissar eller andra lyftanordningar.

Trots andra stycket behöver en bostad inte vara tillgänglig genom en hiss eller annan lyftanordning, om byggnaden har färre än tre våningar. Om bostaden inte kan nås från marken, ska byggnaden dock vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att en hiss eller annan lyftanordning kan installeras utan svårighet. Vid tillämpningen av detta stycke ska med våning jämställas vind där det finns en bostad eller huvuddelen av en bostad.

BBR

BBR gäller när man uppför eller ändrar en byggnad. Reglerna för tillgänglighet vid ändring finns i avsnitt 3:51. Vid uppförande finns tillgänglighetskrav på bostäder i flera plan i BBR avsnitt 3:1, både som utformningskrav och tekniska egenskapskrav. En tröskel är ett exempel på tekniskt egenskapskrav på tillgänglighet och passagemått genom en dörr är ett exempel på utformningskrav på tillgänglighet. I inledningen till avsnittet 3:1 förtydligas vad som är regler till utformningskrav eller tekniska egenskapskrav eller bådadera.

Regler om tillgänglighet i bostäder finns i avsnitt 3:146 (Tillgänglighet och användbarhet i enskilda bostäder i ett plan) och 3:147 (Tillgänglighet och användbarhet i enskilda bostäder i flera plan.) I avsnitt 3:22 i BBR anges vilka funktioner som ska finnas i en bostad. Utöver dem kan en bostad även ha andra funktioner. Tillgänglighetskravet för en bostad är inte specifikt knutet till bostadsfunktionerna enligt 3:22, utan anges för rum. Det innebär att även rum med andra funktioner än de som krävs enligt BBR 3:22 ska vara tillgängliga.

Bostäder i flera plan ska utformas så att entréplanet är tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Bostäder i flera plan kan finnas både i flerbostadshus och i småhus.

Enskilda bostäder i ett plan


Rum, balkonger, terrasser och uteplatser ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. Det ska alltid finnas ett tillgängligt och användbart hygienrum för personer med nedsatt rörelseförmåga, men om det finns ytterligare hygienrum behöver det inte vara tillgängligt.

Hygienrum

Om det redan finns en tillgänglig och väl placerad balkong så behöver inte en terrass vara tillgänglig. Detta gäller under förutsättning att man med enkla medel kan ordna tillgängligheten till terrassen med en ramp i efterhand.

Eventuella nivåskillnader inom planet ska överbryggas. Det gäller även nivåskillnader till funktioner utöver dem som det ställs krav på att de ska finnas i en bostad, till exempel ett hemmagym. Tillgängligheten går att ordna med en permanent ramp, en hiss eller en annan lyftanordning som ska finnas när bostaden tas i bruk och även finnas där permanent.

Enskilda bostäder i flera plan

Hela entréplanet ska vara tillgängligt i enskilda bostäder i flera plan. Rum, balkonger, terrasser och uteplatser ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. På entréplanet ska det alltid finnas ett tillgängligt och användbart hygienrum för personer med nedsatt rörelseförmåga. Om det finns ett tillgängligt hygienrum på entréplanet behöver ett ytterligare hygienrum inte vara tillgängligt.

Hygienrum

Om det redan finns en tillgänglig och väl placerad balkong så behöver inte en terrass vara tillgänglig. Detta gäller under förutsättning att man med enkla medel kan ordna tillgängligheten till terrassen med en ramp i efterhand.

Kravet på att hela entréplanet i en bostad ska vara tillgängligt innebär att nivåskillnader inom detta plan ska överbryggas. Det gäller även nivåskillnader till funktioner utöver dem som det ställs krav på att de ska finnas i en bostad, till exempel ett hemmagym. Tillgängligheten går att ordna med en permanent ramp, en hiss eller en annan lyftanordning som ska finnas när bostaden tas i bruk och även finnas där permanent.

Entréplanet i ett suterränghus kan vara det övre våningsplanet. Klicka på bilden för att förstora den. Illustration: Boverket
3:146 Tillgänglighet och användbarhet i enskilda bostäder i ett plan

Rum, balkonger, terrasser och uteplatser ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. För sådana terrasser som kompletterar tillgängliga och användbara samt väl placerade balkonger är tillgängligheten och användbarheten tillgodosedd, om det med enkla åtgärder i efterhand går att ordna en ramp.

Minst dörren till huvudentrén samt minst en dörr till varje rum (inklusive rum för matlagning och ett hygienrum), balkong, terrass och uteplats ska medge passage med rullstol. Det ska finnas tillräcklig plats att öppna och stänga dörrarna från rullstolen.

Minst ett hygienrum ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga och utformas så att det lätt kan ordnas plats för medhjälpare.

I det tillgängliga och användbara hygienrumet ska också gå att ordna en separat duschplats om en sådan saknas från början. (BFS 2013:14).

Allmänt råd Dimensionerande mått som är lämpliga med hänsyn till tillgängligheten och användbarheten i rum finns i SS 91 42 21 (normalnivån). Studentbostäder om högst 35 m2 enligt avsnitt 3:225 kan utformas utan plats för medhjälpare på sängens bortre sida. Plats för medhjälpare och separat dusch kan ordnas t.ex. genom att ett badkar tas bort. Regler om lämplig utformning av trösklar finns i avsnitt 3:143. (BFS 2016:6).
3:147 Tillgänglighet och användbarhet i enskilda bostadslägenheter i flera plan

Kraven i avsnitt 3:146 ska uppfyllas på hela entréplanet.

Allmänt råd Regler om utformning av bostäder i flera plan finns i avsnitt 3:221. (BFS 2011:26).

Entréplanet och bostadsfunktionerna

Med entréplan avses det våningsplan till vilket entrén till bostaden är.

Vilket plan som är entréplan i suterränghus går det inte att svara på generellt. Det får avgöras från fall till fall. Faktorer som påverkar är byggnadens placering på tomten och byggnadens placering i förhållande till angörings- och parkeringsplats. Det inte är arean som avgör vilket som är entréplan utan det kan vara det ytmässigt mindre våningsplanet.

Nivåskillnader inom entréplanet ska överbryggas exempelvis genom en ramp. Klicka på bilden för att förstora den. Illustration: Boverket

I BBR avsnitt 3:221 finns regler om vilka funktioner som minst ska finnas på entréplanet i bostäder i flera plan. Kraven på dessa funktioner är i vissa fall lägre än de generella kraven enligt avsnitt 3:22. Till exempel behöver inte avskiljbar sängplats vara ett rum eller en avskiljbar del av ett rum för sömn och vila. Det räcker att det på entréplanet i en bostad i flera plan finns en plats för säng som kan skärmas av med draperi eller skärm.  För att uppnå tillgänglighetskravet till sängen för en sådan sängplats på entréplanet räcker det med 1,2 meter x 1,2 meter fritt framför sängens långsida. Det behöver inte finnas plats för medhjälpare på sängens bortre sida. Men notera att om det finns ett sovrum på entréplanet så ska detta vara tillgängligt och ha plats för medhjälpare.

Avskiljbar sängplats på entréplanet i en bostad i flera plan. Tillgänglighetsmått för att nå sängen med rullstol. Altefur Development / Boverket

Ett annat exempel på de lägre kraven på entréplanet är om köket finns på annat plan så ställs det bara krav på möjlighet till matlagning på entréplanet. Kravet innebär en enklare lösning än ett fullvärdigt kök men det ska finnas utrymme, inredning och utrustning för matlagning så att det går att förvara och laga mat samt diska. Förvaring av mat innefattar kylskåp och skåp för torrvaror och husgeråd. Det kan ordnas i ett litet utrymme till exempel i ett pentry. Det räcker inte att det bara är förberett för matlagning.

Bostadsutformning

3:221 Bostäder i flera plan

I bostäder med flera plan ska entréplanet minst rymma

 • -   ett hygienrum enligt avsnitt 3:146,
 • -   avskiljbar sängplats (sovalkov),
 • -   möjlighet till matlagning,
 • -   utrymme för måltider,
 • -   utrymme för sittgrupp,
 • -   entréutrymme,
 • -   utrymme för förvaring, och
 • -   utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt om gemensam tvättstuga saknas. (BFS 2011:26).
Allmänt råd Regler om tillgänglighet och användbarhet i enskilda bostadslägenheter i flera plan finns i avsnitt 3:147. (BFS 2011:26).
3:22 Allmänt om utformning av bostäder

Bostäder ska dimensioneras och disponeras med hänsyn till sin långsiktiga användning.

Bostäderna ska också inredas och utrustas med hänsyn till sin långsiktiga användning.

I bostaden ska finnas

 • a)  minst ett rum för personhygien,
 • b)  inredning och utrustning för personhygien,
 • c)  rum eller avskiljbar del av rum för daglig samvaro,
 • d)  rum eller avskiljbar del av rum för sömn och vila,
 • e)  rum eller avskiljbar del av rum för matlagning,
 • f)  inredning och utrustning för matlagning,
 • g)  utrymme för måltider i eller i närheten av rum för matlagning,
 • h)  entréutrymme med plats för ytterkläder m.m.,
 • i)  utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt om gemensam tvättstuga saknas,
 • j)  utrymmen för förvaring, och
 • k)  inredning för förvaring.

Avskiljbar del av rum ska ha fönster mot det fria. Avskiljbar del av rum ska också utformas så att den med bibehållen funktion kan avskiljas med väggar från resten av rummet. (BFS 2016:6).

Allmänt råd En balkong, uteplats eller ett liknande utrymme bör finnas i anslutning till bostaden. Dimensionerande mått och inredningslängder som är lämpliga vid utformningen av bostaden finns i SS 91 42 21. Plats för en kombinerad tvättmaskin och torktumlare uppfyller kravet på utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt i bostaden. Regler om bostadskomplement finns i avsnitt 3:23. Regler om avfallsutrymmen i bostäder finns i avsnitt 3:4. Regler om vädring, ljus och utblick finns i avsnitt 6:253 respektive 6:3. (BFS 2016:6).

Tillgänglighet på övriga plan

Kravet på tillgänglighet ställs för entréplanet, och det gäller hela planet. Övriga plan behöver inte vara tillgängliga. Läs mer om begreppen våning och plan på sidan om hissar.

Hissar

3:147 Tillgänglighet och användbarhet i enskilda bostadslägenheter i flera plan

Kraven i avsnitt 3:146 ska uppfyllas på hela entréplanet.

Allmänt råd Regler om utformning av bostäder i flera plan finns i avsnitt 3:221. (BFS 2011:26).

Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus

När man bygger till en äldre byggnad med hög sockel med till exempel ett vardagsrum är det vanligt att byggherren önskar förlägga tillbyggnaden i markplanet. Då kan det uppstå en nivåskillnad mot den äldre bostadsdelen.

I en föreskrift tydliggörs att en tillbyggnad inte får medföra att tillgängligheten försämras. Till exempel kan tillgängligheten försämras genom att tillbyggnaden blockerar den enda tillgängliga och användbara entrén till bostaden eller genom att ett tillgängligt och användbart kök förflyttas till en tillbyggnad med nivåskillnad mot den övriga bostaden.

Om tillbyggnaden utgör en utökning av en befintlig bostad, är utgångspunkten att tillbyggnaden ska ligga i samma nivå som den övriga bostaden så att tillbyggnaden blir tillgänglig och användbar tillsammans med den övriga bostaden. Finns det skäl får dock avsteg göras från detta. Skälen exemplifieras i det allmänna rådet. Finns det skäl att medge en nivåskillnad mellan tillbyggnaden och den övriga bostaden så ska dock tillbyggnaden utan svårighet kunna göras tillgänglig i efterhand, om det inte finns synnerliga skäl. Skrivningen om synnerliga skäl har tillkommit för att ge en möjlighet att beakta sådana specialsituationer där det inte är möjligt att finna lösningar som tillgodoser kravet på ett acceptabelt sätt.

3:5111 Tillgänglighet och användbarhet vid tillbyggnad av en- och tvåbostadshus

En tillbyggnad får inte innebära att bostaden, i dess utformning före tillbyggnaden, försämras med avseende på tillgänglighet och användbarhet.

Vid tillbyggnad i markplanet ska man, för den tillbyggda delen, eftersträva samma nivå på tillgänglighet och användbarhet som gäller för uppförande av nya byggnader. Finns det skäl att medge avsteg från det kravet ska ändringen var projekterad och utförd på ett sådant sätt att den tillbyggda delen utan svårighet kan göras tillgänglig inifrån bostaden i efterhand, om det inte finns synnerliga skäl. (BFS 2016:6).

Allmänt råd Skäl för att medge avsteg från kraven på att tillbyggnaden ska vara tillgänglig och användbar kan vara om det med hänsyn till byggnadens kulturvärden, boendekvaliteter eller stads- och landskapsbilden är olämpligt att lägga tillbyggnaden på samma nivå som huvudbyggnaden. Ett annat skäl för att medge avsteg kan vara om det skulle medföra oskäligt höga merkostnader att lägga tillbyggnaden på samma nivå som huvudbyggnaden. Kravet på att den tillbyggda delen ska kunna göras tillgänglig i efterhand är uppfyllt om det finns plats och övriga förutsättningar för att installera ramp, hiss eller annan lyftanordning. (BFS 2016:6).
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen