Regionala bostadsmarknadsanalyser

Gula villor och flerbostadshus i Nynäshamn.
Villor och flerbostadshus i Nynäshamn. Foto: Hans Ekestang

Länsstyrelsernas regionala bostadsmarknadsanalyser utgör ett regionalt kunskapsunderlag om situationen i länen och om hur bostadsmarknaden har utvecklats under de senaste åren. Analyserna baseras på olika källor, bland annat den årliga bostadsmarknadsenkäten som samtliga kommuner besvarar.

Till vem riktar sig analyserna?

Länsstyrelsernas analyser är tänkta att vara ett kunskapsunderlag för kommuner, bostadsföretag och andra aktörer som verkar på bostadsmarknaden i länen, och som är intresserade av bostadsmarknadens utveckling i regionen. De regionala analyserna ska ge en övergripande bild av det aktuella läget i länen. Bostadsmarknadsanalyserna ska enligt förordningen (2011:1160) lämnas in till Boverket varje år. Boverket har som årlig uppgift att redovisa en analys och sammanställning av rapporterna till regeringen.

Tanken är att bostadsmarknadsanalyserna tillsammans med resultaten i Boverkets bostadsmarknadsenkät ska sätta fokus på viktiga frågor inom området. Förhoppningen är att de ska utgöra en inspiration och ett underlag för kommunala diskussioner och strategiska dokument som till exempel riktlinjer för bostadsförsörjningen och översiktsplaner.

Länsstyrelserna har en viktig roll

Länsstyrelserna har en viktig roll som en regional arena för utbyte av erfarenheter, och kan bidra med statistik och prognoser samt annat material som underlag och inspiration till sina kommuner. Länsstyrelserna kan ge kommunerna råd och vägledning i deras arbete med bostadsförsörjningen samt underlätta kommunernas mellankommunala och regionala samverkan. I flera län har länsstyrelserna tillsammans med övriga regionala aktörer och kommunerna i länet skapat olika forum för att arbeta med bostadsförsörjningsfrågorna.

Boverket genomför seminarier med länsstyrelserna

Sedan några år tillbaka arrangerar Boverket seminarier med länsstyrelserna för att i mindre grupper diskutera och analysera resultaten av respektive läns bostadsmarknadsanalys. För Boverket är dessa seminarier ett tillfälle att aktivt stödja länsstyrelserna i deras arbete med att lämna råd, information och underlag till kommunerna. Det är även ett effektivt sätt att ta del av de olika länsstyrelsernas kunskaper om situationen på bostadsmarknaden samt övrig samhällsutveckling som behandlas i bostadsmarknadsanalyserna, till exempel infrastruktursatsningar och utvecklingen på arbetsmarknaden.

Under hösten 2018 genomförde Boverket seminarier där länsstyrelserna samt Näringsdepartementet närvarade. Läs mer om detta under rubriken Seminarier med länsstyrelserna 2018.

Här finns bostadsmarknadsanalyserna för 2018 från samtliga län samlade

Vem gör vad?

Kommunen

Kommunen

Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Enligt PBL ska riktlinjerna vara vägledande för översiktsplanarbetet. Lag (2000:1383)

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens logotype

Länsstyrelsen ska lämna kommunerna i länet råd, information och underlag för deras planering av bostadsförsörjningen. De ska även uppmärksamma kommunerna på behovet av samordning och verka för att sådan samordning kommer till stånd. Lag (2000:1383)

Länsstyrelsen ska årligen i en skriftlig rapport analysera bostadsmarknaden i länet. Förordning (2011:1160)

Boverket

Boverkets logotype

Boverket ska stödja länsstyrelserna i deras arbete med att analysera bostadsmarknaderna och att ge stöd till kommunerna.

Boverket ska årligen i en skriftlig rapport redovisa hur de stödjer länsstyrelserna och även göra en sammanfattning och analys av länsstyrelserna rapporter.

Förordning (2011:1160)

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej