Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ska din byggnad ha en energideklaration?

Granskad:

Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett hus när det används. Energideklarationen är bland annat till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Man kan då använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. Även den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration.

Varför behövs en energideklaration?

Genom att göra en energideklaration får byggnadsägaren en god överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö. Det går också att se hur det är möjligt att använda mindre energi utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön. Genom att använda mindre energi kan byggnadsägaren spara pengar och göra en insats för miljön.

Vilka byggnader ska ha en energideklaration?

Dessa byggnader ska ha en energideklaration:

 • Byggnader med en golvarea över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten ska ha en energideklaration.
 • Byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska också ha en giltig energideklaration. Nyttjanderätt är ett begrepp som innebär att man har rätt att använda egendom som tillhör någon annan. Exempel på nyttjanderätter är bostäder och lokaler med hyresrätt, bostadsrätt, arrende och lån av fast egendom.
 • Byggnader som är nyuppförda eller som ska säljas ska ha en energideklaration.

4 §
  Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad ska se till att det finns en energideklaration upprättad för byggnaden. Lag (2012:397) .

5 §
  Den som äger en byggnad ska se till att det alltid finns en energideklaration upprättad för byggnaden om
   1. en total användbar golvarea på över 250 kvadratmeter i byggnaden ofta besöks av allmänheten, eller
   2. byggnaden eller en del av byggnaden upplåts med nyttjanderätt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkning av total användbar golvarea. Lag (2012:398) .

6 §
  Innan en byggnad eller en andel i en byggnad säljs ska den som äger byggnaden se till att det finns en energideklaration upprättad för byggnaden. Lag (2012:397) .

6 a §
  En energideklaration för en tredimensionell fastighet i ett byggnadskomplex får bestå av en gemensam deklaration för hela byggnadskomplexet, om detta har ett gemensamt värmesystem. Lag (2009:579) .

6 b §
  En energideklaration får användas i tio år efter att den har upprättats för att uppfylla skyldigheterna i denna lag. Lag (2012:397) .

Dessa byggnader är exempel på byggnader som inte behöver ha någon energideklaration:

 • Bestämmelserna om energideklaration tillämpas endast på byggnader där energi används i syfte att påverka byggnadens inomhusklimat så att inomhustemperaturen överstiger 10 plusgrader.
 • Industrianläggningar och verkstäder.
 • Bostadshus som används mindre än fyra månader per år, eller under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning.
 • Byggnader som är mindre än 50 kvadratmeter.

2 §
  Lagen skall tillämpas på byggnader för vilka energi används i syfte att påverka byggnadernas inomhusklimat.

Byggnader som inte behöver energideklareras

Även om en byggnad inte behöver ha en energideklaration är det tillåtet att upprätta och registrera en energideklaration i Boverkets energideklarationsregister. Det är alltid en certifierad energiexpert som gör energideklarationen.

För vissa byggnader gäller speciella regler.

Så här energideklareras vissa byggnader

Energideklarationen gäller tio år

Energideklarationen är giltig i tio år. Därefter är det byggnadsägarens skyldighet att se till att få upprättat en ny energideklaration. Ägare av egnahem (villor och radhus som inte ägs av en bostadsrättsförening) behöver upprätta en energideklaration inom två år efter det att byggnaden tagits i bruk. Detta ska göras av den som för egen räkning uppför eller låter uppföra byggnaden. Därefter behöver byggnaden inte energideklareras igen förrän byggnaden ska säljas. I de fallen en byggnad säljs inom tio år från det att energideklarationen upprättades, behöver ingen ny energideklaration göras. I de fall en byggnad säljs efter tio år från det att energideklarationen upprättades behöver en ny energideklaration göras.

6 b §
  En energideklaration får användas i tio år efter att den har upprättats för att uppfylla skyldigheterna i denna lag. Lag (2012:397) .

Energideklarationens innehåll

Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

 • den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp
 • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
 • åtgärdsförslag för att minska energianvändningen, om energiexperten har föreslagit sådana
 • byggnadens radonvärde, om sådan mätning är utförd.

Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.

9 §
  I en energideklaration ska det anges
   1. en uppgift om byggnadens energiprestanda,
   2. om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts i byggnaden,
   3. om radonmätning har utförts i byggnaden,
   4. om byggnadens energiprestanda kan förbättras med beaktande av en god inomhusmiljö och, om så är fallet, rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda, och
   5. referensvärden, som gör det möjligt för konsumenter att bedöma byggnadens energiprestanda och att jämföra byggnadens energiprestanda med andra byggnaders.

I fall som avses i 8 a § ska energideklarationen även innehålla
   1. en bedömning av värmegeneratorns eller luftkonditioneringssystemets verkningsgrad och storlek i förhållande till byggnadens uppvärmnings- eller kylbehov, och
   2. rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra systemets energiprestanda.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur en byggnads energiprestanda enligt första stycket 1 ska fastställas, om vilka referensvärden som ska användas enligt första stycket 5 och om vilka ytterligare uppgifter som ska lämnas i deklarationen. Lag (2020:238) .

Energideklarationens innehåll

Energiklass

I energideklarationen anges en energiklass för byggnaden. Denna baseras på byggnadens energiprestanda jämfört med tillåten energiprestanda för en ny byggnad. Som exempel kan nämnas att energiklassen för en byggnad som uppfyller kraven för en ny byggnad är klass C.

7 §    Som referensvärde ska anges en klassning som utgår från de krav på primärenergital som vid var tid gäller vid uppförandet av en ny byggnad enligt Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd. (BFS 2018:11).

7 a §    Klassningen av byggnadens energiprestanda, från A till G, ska anges enligt följande. Om byggnaden har en bättre energiprestanda än de krav som ställs vid uppförandet av en ny byggnad utgör intervall A ≤ 50 procent av kravet vid uppförandet av en ny byggnad och intervall B > 50 procent och ≤ 75 procent. Intervall C utgör > 75 procent och ≤ 100 procent av kravet vid uppförandet av en ny byggnad. Om byggnaden har en sämre energiprestanda än de krav som ställs vid uppförandet av en ny byggnad utgör intervall D > 100 procent och ≤ 135 procent, intervall E > 135 procent och ≤ 180 procent, intervall F > 180 procent och ≤ 235 procent och intervall G > 235 procent. (BFS 2018:11).

Energideklarationens innehåll

Energiexperten gör energideklarationen

Energideklarationen görs av en certifierad energiexpert på uppdrag av byggnadsägaren och är giltig i tio år. Energiexperten lägger in uppgifterna i energideklarationen direkt i Boverkets register för energideklarationer. När energiexperten lagt in alla uppgifter och energideklarationen är klar kan den hämtas från Boverkets register för energideklarationer.

12 §
  Den som ska se till att det enligt 4, 5 eller 6 § finns en energideklaration upprättad eller att ett system inspekteras enligt 10 § ska utse en oberoende expert som
   1. gör en besiktning och en inspektion enligt 8 och 8 a §§ eller en inspektion enligt 10 §,
   2. upprättar en energideklaration eller ett inspektionsprotokoll, och
   3. för över deklarationen eller protokollet elektroniskt till Boverket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka krav på sakkunskap och oberoende som ska ställas på en oberoende expert. Lag (2020:238) .

Söka efter en certifierad energiexpert

Hämta en upprättad energideklaration

Boverket kan inte lämna någon uppgift om kostnaden för att göra en energideklaration eftersom denna kostnad bestäms av de certifierade energiexperterna.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen