Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kulturvärden

Granskad:

Merparten av morgondagens bebyggelse är redan byggd. En god gestaltad livsmiljö förutsätter därför att vi kan se den befintliga bebyggelsens värden och att vi förhåller oss till hur dessa värden kan tas tillvara och utvecklas.

Kulturmiljö

Kulturmiljö avser hela den av människan påverkade fysiska miljön. Det kan gälla allt ifrån enskilda objekt till stora landskapsavsnitt. Kulturvärden handlar inte bara om de enskilda objekten med stora värden, utan i minst lika hög grad om vardagslandskapets värden, de miljöer vi rör oss i dagligdags.

Att värna kulturvärden är ett sätt att skapa hemhörighet och bygga en orts identitet och varumärke. Människors behov av att känna igen sig på en viss plats ska inte heller underskattas. Att känna att en plats har en historia är i sig en kvalitet.

Kulturmiljön befinner sig under ständig förändring. För att kunna tillvarata de egenskaper som vi värdesätter och uppskattar, krävs det att vi har identifierat vilka dessa värden är och att vi kan beskriva dem. Att värna kulturvärdena är ett sätt att tillvarata nedlagda resurser och säkerställa en långsiktigt hållbar livsmiljö. Kulturmiljön är en ändlig resurs, visserligen tillkommer nya värden successivt men det som försvinner går inte att återskapa.

PBL och kulturvärden

Den breda helhetssynen på kulturmiljön och betydelsen av vardagslandskapets kulturvärden präglar i hög grad plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

I hela PBL-kedjan, från översiktsplanen till byggprocessen och slutbeskedet, ska kulturvärdena värnas och tas tillvara. I planeringsskedet handlar det i hög grad om att skaffa sig kännedom om vilka kulturvärdena är och hur de påverkas av det kommunen vill planera för. Hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden. Ett bebyggelseområdes särskilda värden ska skyddas, och tillägg i bebyggelsen göras, så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.

6 §
  Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
   1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan,
   2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser,
   3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar,
   4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden,
   5. möjligheterna att hantera avfall,
   6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
   7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, och
   8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.

Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477) .

6 a §
  Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bostadsbyggnader
   1. lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller, och
   2. utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller.

Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Första stycket 1 tillämpas även i ärenden om förhandsbesked. Lag (2014:902) .

Vid prövning av bygglovs - och anmälanspliktiga åtgärder ställs det krav på att byggnaders kulturvärden ska tas tillvara. Ändringar av byggnader ska alltid göras varsamt, och särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas.

13 §
  En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

Första stycket ska tillämpas också på
   1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §,
   2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser,
   3. allmänna platser, och
   4. bebyggelseområden.

17 §
  Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

PBL kunskapsbanken

I tema Kulturvärden på PBL kunskapsbanken redogörs det för vilka krav PBL ställer på att kulturvärden ska värnas och tas tillvara. Där anges också vilka verktyg och redskap kommunerna har för att värna kulturvärdena. En länk till Tema Kulturvärden hittar du under "Relaterad information".  

Webbutbildning

Boverket har publicerat en webbutbildning om "PBL och kulturvärden". Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med PBL-ärenden på kommun och ger en heltäckande introduktion till hur kulturvärden hanteras i de olika delarna av plan- och byggprocessen. Utbildningen är även till för dig på länsstyrelsen eller i privata sektorn som är involverad i plan- och byggärenden och kulturvärden.

PBL och kulturvärden (webbutbildning)

Konsten att bygga en stad

Varför ser en stad ut som den gör? Vad var det man ville åstadkomma när man planerade på ett visst sätt? Utifrån en serie kartor och stadsplaner från 1600-tal till Vallastaden 2017 diskuteras i broschyren ”Konsten att bygga en stad” vilka ideal och tankar som har styrt utformningen av våra städer och stadsdelar under århundradena. Förhoppningen är att skriften ska stimulera till reflektioner och tankar om hur vi utformar våra städer idag. Vilka kvaliteter vill vi skapa och hur gör man det?

Broschyren konsten att bygga en stad hittar du under ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen