På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kulturvärden

Merparten av morgondagens bebyggelse är redan byggd. En god gestaltad livsmiljö förutsätter därför att vi kan se den befintliga bebyggelsens värden och att vi förhåller oss till hur dessa värden kan tas tillvara och utvecklas.

Kulturmiljö avser hela den av människan påverkade fysiska miljön. Det kan gälla allt ifrån enskilda objekt till stora landskapsavsnitt. Kulturvärden handlar inte bara om de enskilda objekten med stora värden, utan i minst lika hög grad om vardagslandskapets värden, de miljöer vi rör oss i dagligdags.

Att värna kulturvärden är ett sätt att skapa hemhörighet och bygga en orts identitet och varumärke. Människors behov av att känna igen sig på en viss plats ska inte heller underskattas. Att känna att en plats har en historia är i sig en kvalitet.

Kulturmiljön befinner sig under ständig förändring. För att kunna tillvarata de egenskaper som vi värdesätter och uppskattar, krävs det att vi har identifierat vilka dessa värden är och att vi kan beskriva dem. Att värna kulturvärdena är ett sätt att tillvarata nedlagda resurser och säkerställa en långsiktigt hållbar livsmiljö. Kulturmiljön är en ändlig resurs, visserligen tillkommer nya värden succesivt men det som försvinner går inte att återskapa.

PBL och kulturvärden

Den breda helhetssynen på kulturmiljön och betydelsen av vardagslandskapets kulturvärden präglar i hög grad plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

I hela PBL-kedjan, från översiktsplanen till byggprocessen och slutbeskedet, ska kulturvärdena värnas och tas tillvara. I planeringsskedet handlar det i hög grad om att skaffa sig kännedom om vilka kulturvärdena är och hur de påverkas av det kommunen vill planera för. Hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden. Ett bebyggelseområdes särskilda värden ska skyddas, och tillägg i bebyggelsen göras, så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.

Vid prövning av bygglovs - och anmälanspliktiga åtgärder ställs det krav på att byggnaders kulturvärden ska tas tillvara. Ändringar av byggnader ska alltid göras varsamt, och särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas.

Läs mer på PBL kunskapsbanken

I tema Kulturvärden på PBL kunskapsbanken redogörs det för vilka krav PBL ställer på att kulturvärden ska värnas och tas tillvara. Där anges också vilka verktyg och redskap kommunerna har för att värna kulturvärdena. En länk till Tema Kulturvärden hittar du under "Relaterad information".  

Webbseminarier och utbildningar

I samverkan med länsstyrelserna har Boverket tagit fram webbutbildningen ”PBL och kulturvärden”. Utbildningen består av sex avsnitt med handledarmaterial. Ett inledande avsnitt beskriver var kulturvärden är och varför de är viktiga samt varför kulturvärden är ett allmänt intresse som alltid måste beaktas. Fyra därpå följande avsnitt beskriver hantering av kulturvärden i översiktlig planering och detaljplanearbete samt i lov- och byggprocessen. Ett avsnitt vigs till de för området viktiga begreppen ’varsamhet’ och ’särskilt värdefull’. Utbildningen är tänkt att användas vid gemensamma seminarier, men går även att genomföra enskilt.

Kulturvärden i planeringen avhandlas i webbseminariet ”En föränderlig PBL – kulturvärden, buller och enklare planprocess”.

Hur kulturvärden kan och bör hanteras i samband med bygglov och byggprocessen avhandlas i webbseminariet ”Ändrade byggregler, kulturvärden och ombyggnad”.

I webbseminariet ”Fysisk planering med fokus på hållbar utveckling, kulturmiljö och medborgardialog” finns ett reportage från Tjörn. I reportaget skildras det hur kommunen har använt sig av dialogmetoden Cultural planning för att fånga platsens kulturvärden och skapa en hållbar utveckling. I ett block behandlas även hur det går att förhålla sig till begreppet kulturvärden, innebörden av varsamhetskravet och vad som är en särskilt värdefull byggnad.

Konsten att bygga en stad

Varför ser en stad ut som den gör? Vad var det man ville åstadkomma när man planerade på ett visst sätt? Utifrån en serie kartor och stadsplaner från 1600-tal till Vallastaden 2017 diskuteras i broschyren ”Konsten att bygga en stad” vilka ideal och tankar som har styrt utformningen av våra städer och stadsdelar under århundradena. Förhoppningen är att skriften ska stimulera till reflektioner och tankar om hur vi utformar våra städer idag. Vilka kvaliteter vill vi skapa och hur gör man det?

Broschyren konsten att bygga en stad hittar du under ”Relaterad information”.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej