Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Högsta tillåtna fukttillstånd

Granskad:

Byggnaden ska inte utsättas för större fuktbelastningar än vad materialen och produkterna i byggnaden med säkerhet tål.

Högsta tillåtna fukttillstånd

I Boverkets byggregler, BBR, anges att fukttillstånden i byggnaden inte ska överskrida byggmaterialens och byggprodukternas högsta tillåtna fukttillstånd. Det är den övre gräns där fukt inte kan förväntas orsaka skador som påverkar hygien eller hälsa.

Högsta tillåtna fukttillstånd bestäms av materialens och produkternas kritiska fukttillstånd och en säkerhetsmarginal. Fukttillstånden kan anges som relativ fuktighet (%) eller fuktkvot (kg/kg eller %).

6:52 Högsta tillåtna fukttillstånd

Högsta tillåtna fukttillstånd är den övre gräns där fukt inte kan förväntas orsaka skador som påverkar hygien eller hälsa.

Vid bestämning av högsta tillåtna fukttillstånd ska kritiska fukttillstånd användas varvid hänsyn ska tas till osäkerhet i beräkningsmodell, ingångsparametrar eller mätmetoder.

För material och produkter där mögel och bakterier kan växa ska man använda kritiska fukttillstånd som är väl undersökta och dokumenterade. Vid bestämning av kritiska fukttillstånd ska hänsyn tas till eventuell nedsmutsning av materialet eller produkten. Om det kritiska fukttillståndet inte är väl undersökt och dokumenterat ska en relativ fuktighet (RF) på 75 % användas som kritiskt fukttillstånd. (BFS 2014:3).

Allmänt råd Vid bestämning av kritiska fukttillstånd för ett material eller en produkt kan hänsyn behöva tas till
 • -   när tillväxt av mögel och bakterier börjar,
 • -   när oacceptabla kemiska och elektrokemiska reaktioner sker,
 • -   när oacceptabla fuktrörelser sker,
 • -   när transportprocesser för fukt, joner och andra vattenlösliga ämnen påverkas i oacceptabel omfattning,
 • -   förändringar av mekaniska egenskaper,
 • -   förändringar av termiska egenskaper,
 • -   angrepp av rötsvamp, och
 • -   angrepp av virkesförstörande insekter.
En metod för bestämning av kritiskt fukttillstånd finns i rapporten Bestämning av kritiskt fukttillstånd för påväxt av mögel på byggnadsmaterial. (BFS 2014:3).
6:53 Fuktsäkerhet

Fukttillståndet i en byggnadsdel ska inte överskrida de högsta tillåtna fukttillstånden för de material och produkter som ingår i byggnadsdelen. Detta gäller inte om det saknar betydelse för hygien och hälsa.

Fukttillståndet ska bestämmas utifrån de fuktbelastningar som kan förväntas påverka byggnaden under ogynnsamma förutsättningar. (BFS 2014:3).

Allmänt råd I projekteringsskedet bör man genom en fuktsäkerhetsprojektering kontrollera byggnadsdelarnas fukttillstånd samt verifiera byggnadens fuktsäkerhet. Det kan göras på följande tre principiellt olika sätt som kan kombineras
 • -   kvantitativ bestämning,
 • -   beprövad lösning,
 • -   kvalitativ bedömning.
Gemensamt för de tre sätten är att fuktsäkerhetsarbetet bör genomföras på ett systematiskt sätt genom hela byggprocessen. Kvantitativ bestämning innebär att kontrollera byggnadsdelen med beräkningar eller provningar. Beräkningar visar förväntade fuktfördelningar och fukttillstånd i byggnadsdelen. Beräkningsresultatens rimlighet bör bedömas. Provningar utförs genom mätningar och kontrollerade observationer på material och produkter, byggnadsdelar eller byggnader. Provresultaten visar exempelvis fuktfördelning, fukttillstånd och om vatten på ett oförutsett vis kan tränga in i en byggnadsdel under de förutsättningar som provningen genomförs. Hänsyn bör tas till provningsresultatens mätosäkerhet. Beprövad lösning innebär att kontrollera byggnadsdelen mot dokumenterad och verifierad erfarenhet från liknande byggnadsdelar med jämförbar klimatpåverkan. En beprövad byggnadsdel bör vara kontrollerad och dokumenterad under tillräckligt lång tid (normalt minst 10 år) och ha fungerat utan problem. Ingående material och produkter bör under den tiden inte ha åldrats på ett oförutsägbart sätt. Kvalitativ bedömning innebär att kontrollera byggnadsdelen mot tillämpbara anvisningar och utförandeexempel från branschanvisningar, handböcker och provningsresultat. Dessa bör vara kontrollerade genom kvantitativ bestämning eller utvärderade som beprövade lösningar. I projekterandet och utförandet bör hänsyn tas till de kombinationer av material, skarvar och anslutningsdetaljer som ingår i byggnaden. Detta för att fukttillståndet i material och i materialgränser inte på ett oförutsägbart sätt ska kunna överskrida det högsta tillåtna fukttillståndet under så lång tid att skador kan uppstå. Det kan ibland ta lång tid för en byggnadsdel eller konstruktionsdetalj att bli fuktig. Detta bör beaktas då man jämför det beräknade eller uppskattade fukttillståndet med det högsta tillåtna fukttillståndet. Vissa byggnadsdetaljer är placerade så att mikrobiell tillväxt normalt inte kan påverka hygien och hälsa och de omfattas inte av kravet på högsta tillåtna fukttillstånd. Exempel är väl ventilerade och dränerade fasadbeklädnader och yttertaksbeläggningar, samt takutsprång och andra detaljer utanför fasadlivet. Exempel på fuktkällor som har betydelse för fukttillståndet i byggnadsdelarna är
 • -   nederbörd,
 • -   luftfukt, utomhus och inomhus,
 • -   vatten i mark (vätskefas och ångfas) samt på mark,
 • -   byggfukt,
 • -   vatten från installationer m.m.,
 • -   fukt i samband med rengöring.
Ytterligare uppgifter om fuktkällor finns i Svensk Byggtjänsts handbok Fukthandbok – praktik och teori, utgåva 4, avsnitt 2.1.(BFS 2019:2).

Fuktsäkerhetsprojektering

Kontroll av fuktsäkerheten

En vägledning för bestämning av högsta tillåtna fukttillstånd finns i boken "Byggvägledning 9 Fukt" från Svensk Byggtjänst. Se Relaterad information under rubriken "På andra webbplatser".

Får högsta tillåtna fukttillstånd överskridas

Högsta tillåtna fukttillstånd får överskridas om fuktens påverkan på byggnaden saknar betydelse för hygien eller hälsa. Ett exempel på detta är missfärgande mögelfläckar på en väl ventilerad och dränerad träpanel. Ett annat exempel är mögel på strö- och bärläkt under ett tegeltak. Sådant mögel kan visserligen utvecklas till en skada som får betydelse för takets beständighet och då medföra risk för nedfallande tegelpannor, men själva mögelpåväxten saknar betydelse för hygien och hälsa för dem som bor i eller vistas vid huset. Mögel på kallvindar kan däremot ha betydelse för hygien eller hälsa, eftersom det medför risk för spridning av lukt och mögelsporer och fragment till inomhusmiljön.

6:53 Fuktsäkerhet

Fukttillståndet i en byggnadsdel ska inte överskrida de högsta tillåtna fukttillstånden för de material och produkter som ingår i byggnadsdelen. Detta gäller inte om det saknar betydelse för hygien och hälsa.

Fukttillståndet ska bestämmas utifrån de fuktbelastningar som kan förväntas påverka byggnaden under ogynnsamma förutsättningar. (BFS 2014:3).

Allmänt råd I projekteringsskedet bör man genom en fuktsäkerhetsprojektering kontrollera byggnadsdelarnas fukttillstånd samt verifiera byggnadens fuktsäkerhet. Det kan göras på följande tre principiellt olika sätt som kan kombineras
 • -   kvantitativ bestämning,
 • -   beprövad lösning,
 • -   kvalitativ bedömning.
Gemensamt för de tre sätten är att fuktsäkerhetsarbetet bör genomföras på ett systematiskt sätt genom hela byggprocessen. Kvantitativ bestämning innebär att kontrollera byggnadsdelen med beräkningar eller provningar. Beräkningar visar förväntade fuktfördelningar och fukttillstånd i byggnadsdelen. Beräkningsresultatens rimlighet bör bedömas. Provningar utförs genom mätningar och kontrollerade observationer på material och produkter, byggnadsdelar eller byggnader. Provresultaten visar exempelvis fuktfördelning, fukttillstånd och om vatten på ett oförutsett vis kan tränga in i en byggnadsdel under de förutsättningar som provningen genomförs. Hänsyn bör tas till provningsresultatens mätosäkerhet. Beprövad lösning innebär att kontrollera byggnadsdelen mot dokumenterad och verifierad erfarenhet från liknande byggnadsdelar med jämförbar klimatpåverkan. En beprövad byggnadsdel bör vara kontrollerad och dokumenterad under tillräckligt lång tid (normalt minst 10 år) och ha fungerat utan problem. Ingående material och produkter bör under den tiden inte ha åldrats på ett oförutsägbart sätt. Kvalitativ bedömning innebär att kontrollera byggnadsdelen mot tillämpbara anvisningar och utförandeexempel från branschanvisningar, handböcker och provningsresultat. Dessa bör vara kontrollerade genom kvantitativ bestämning eller utvärderade som beprövade lösningar. I projekterandet och utförandet bör hänsyn tas till de kombinationer av material, skarvar och anslutningsdetaljer som ingår i byggnaden. Detta för att fukttillståndet i material och i materialgränser inte på ett oförutsägbart sätt ska kunna överskrida det högsta tillåtna fukttillståndet under så lång tid att skador kan uppstå. Det kan ibland ta lång tid för en byggnadsdel eller konstruktionsdetalj att bli fuktig. Detta bör beaktas då man jämför det beräknade eller uppskattade fukttillståndet med det högsta tillåtna fukttillståndet. Vissa byggnadsdetaljer är placerade så att mikrobiell tillväxt normalt inte kan påverka hygien och hälsa och de omfattas inte av kravet på högsta tillåtna fukttillstånd. Exempel är väl ventilerade och dränerade fasadbeklädnader och yttertaksbeläggningar, samt takutsprång och andra detaljer utanför fasadlivet. Exempel på fuktkällor som har betydelse för fukttillståndet i byggnadsdelarna är
 • -   nederbörd,
 • -   luftfukt, utomhus och inomhus,
 • -   vatten i mark (vätskefas och ångfas) samt på mark,
 • -   byggfukt,
 • -   vatten från installationer m.m.,
 • -   fukt i samband med rengöring.
Ytterligare uppgifter om fuktkällor finns i Svensk Byggtjänsts handbok Fukthandbok – praktik och teori, utgåva 4, avsnitt 2.1.(BFS 2019:2).

Eftersom byggreglerna inte ställer krav på fuktsäkerhet ur exempelvis estetisk eller ekonomisk synvinkel, är det upp till byggherren i egenskap av beställare att ställa egna sådana krav.

Kritiskt fukttillstånd

Det kritiska fukttillståndet är en materialegenskap. Vid det kritiska fukttillståndet förändras materialets egenskaper drastiskt eller så sker det mikrobiell tillväxt på materialytan.

I en byggnad kombineras olika material som påverkar varandra. Det kritiska fukttillståndet för det fuktkänsligaste materialet blir då avgörande för nivån på högsta tillåtna fukttillstånd. Om materialets eller produktens fuktegenskaper är väl undersökta och kritiska fukttillstånd är dokumenterade kan de värdena användas. Om det saknas uppgifter ska relativa fuktigheten 75 % användas som kritiskt fukttillstånd.

6:52 Högsta tillåtna fukttillstånd

Högsta tillåtna fukttillstånd är den övre gräns där fukt inte kan förväntas orsaka skador som påverkar hygien eller hälsa.

Vid bestämning av högsta tillåtna fukttillstånd ska kritiska fukttillstånd användas varvid hänsyn ska tas till osäkerhet i beräkningsmodell, ingångsparametrar eller mätmetoder.

För material och produkter där mögel och bakterier kan växa ska man använda kritiska fukttillstånd som är väl undersökta och dokumenterade. Vid bestämning av kritiska fukttillstånd ska hänsyn tas till eventuell nedsmutsning av materialet eller produkten. Om det kritiska fukttillståndet inte är väl undersökt och dokumenterat ska en relativ fuktighet (RF) på 75 % användas som kritiskt fukttillstånd. (BFS 2014:3).

Allmänt råd Vid bestämning av kritiska fukttillstånd för ett material eller en produkt kan hänsyn behöva tas till
 • -   när tillväxt av mögel och bakterier börjar,
 • -   när oacceptabla kemiska och elektrokemiska reaktioner sker,
 • -   när oacceptabla fuktrörelser sker,
 • -   när transportprocesser för fukt, joner och andra vattenlösliga ämnen påverkas i oacceptabel omfattning,
 • -   förändringar av mekaniska egenskaper,
 • -   förändringar av termiska egenskaper,
 • -   angrepp av rötsvamp, och
 • -   angrepp av virkesförstörande insekter.
En metod för bestämning av kritiskt fukttillstånd finns i rapporten Bestämning av kritiskt fukttillstånd för påväxt av mögel på byggnadsmaterial. (BFS 2014:3).

Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt

Materialdata för kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt kan till exempel anges som en högsta fuktnivå och en högsta temperatur som kan föreligga oavsett varaktighet utan att det börjar växa mögel på materialet eller produkten. Det kritiska fukttillståndet kan dock ha olika värden beroende på variationer i fukt och temperatur och under hur lång tid som dessa förhållanden varar.

Provningsmetod för kritiskt fukttillstånd

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har tagit fram en provningsmetod för bestämning av kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt, SP MET 4927, och har även information på sin webbplats om detta. Se Relaterad information under rubriken "På andra webbplatser".

Säkerhetsmarginal

I BBR anges ingen metod för att bestämma säkerhetsmarginalen mellan högsta tillåtna fukttillstånd och kritiskt fukttillstånd. Byggherren bestämmer själv säkerhetsmarginalen med utgångspunkt från de osäkerheter som finns i beräkningsmodeller, ingångsparametrar och mätmetoder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen