Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygglov har vägrats för enbostadshus som skiljer sig tydligt i storlek från omgivande bebyggelse

Granskad:

Målet rör bygglov för ett enbostadshus som omfattas av detaljplan som inte reglerar största byggnadsarea eller motsvarande begränsning av byggrätten. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i målet tagit ställning till om åtgärden uppfyller kraven på anpassning till omgivningen och befintlig bebyggelse enligt 2 kap. 6 § plan- och bygglagen, PBL.

MÖD bedömde att föreslagen byggnad var i enlighet med detaljplanen. Domstolen konstaterade att planen inte reglerade största tillåtna byggnadsarea eller motsvarande begränsning av byggrätten. Detta gjorde att tillåten byggnadsvolym bland annat bedömdes utifrån bestämmelserna 2 kap. 6 § PBL om krav på anpassning till omgivningen och befintlig bebyggelse.

Eftersom byggnaden stred mot anpassningskraven kunde inte bygglov beviljas

Domstolen noterade att aktuell byggnad skulle få en byggnadsarea på 470 m2 medan omgivande bebyggelse bedömdes ha en byggnadsarea om 180 m2. Vidare konstaterades att mer än 30 procent av aktuell fastighet skulle bebyggas. Domstolen bedömde, med hänsyn till området enhetliga utformning i form av villabebyggelse, att byggnadens placering och volym skulle påverka omgivningen på sådant sätt att det stred mot anpassningskraven i 2 kap. 6 § PBL. Bygglov kunde därför inte beviljas.

Länken till mark- och miljööverdomstolens mål hittar du i "Relaterad information", 2016-03-22 mål nr P 6092-15.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen