Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Besöksnäring - turism, camping och fisketurism

Granskad:

Med besöksnäring relaterat till kust och hav menas affärsdrivande verksamheter knutna till upplevelser så som camping, restauranger, gästhamnar, skärgårdstrafik, fisketurism, kanotuthyrning, dykutflykter och mycket annat. Kuster med bevarade och attraktiva natur- och kulturvärden utgör en viktig del för utvecklingen av en långsiktigt hållbar maritim besöksnäring.

Att tänka på i översiktsplaneringen

  • Besöksnäringens behov och anspråk på mark- och vattenområden behöver komma med tidigt i kommunernas långsiktiga planering.
  • Arbeta med tillgänglighet och kopplingar till strategiska besökspunkter och noder genom att utveckla infrastruktur så som; gång- och cykelvägar, kollektivtrafik och parkeringsplatser med mera. Planera för hållplatser vid bytespunkter mellan båt- och kollektivtrafik.
  • Kopplat till viktiga noder bör det även finnas service och aktiviteter. Undersök möjligheterna att skapa mötesplatser för boende och besökare genom att utnyttja hamnarna mer. Finns det möjligheter att komplettera med småskaliga verksamheter, kommunal service, restauranger och andra möjligheter till rekreation?
  • Utveckla kommunikationen till sjöss mellan noder längsmed kusten. Utveckla farleder och målpunkter för båtlivet - båtturistleder.
  • Verka för mellankommunala samarbeten när det gäller kommunikationer.
  • För att åstadkomma en långsiktigt hållbar besöksnäring krävs planering för miljövänliga transporter, bra serviceanläggningar, sophämtning och annan infrastruktur.
  • Vid kustområden som är attraktiva för besöksnäringen behövs också lugna områden. Planering behövs för att behålla eller åstadkomma dessa. Om det behövs, föreslå hänsynsområden till länsstyrelsen för att skapa möjligheter till ostörda naturupplevelser.
  • Framtida och etablerade verksamheter är i behov av plats för att kunna utvecklas. Det gäller både små- och storskaliga anläggningar som exempelvis badland, butiker och camping. Lämpliga områden för dessa bör pekas ut i översiktsplanen.

Förutsättningar för besöksnäring

Närheten till havet, dess höga naturvärden och kulturhistoriska värden gör att kustlandskapet är attraktivt för både boende, friluftsliv och besöksnäring. Besöksnäring och friluftsliv nyttjar till stora delar samma geografiska områden men besöksnäringen har ett direkt näringslivsperspektiv.

När traditionella möjligheter till försörjning minskar är besöksnäring en alternativ möjlighet till försörjning. I skärgården handlar det om att utöka säsongen från sommarmånaderna till ytterligare delar av året. I de mer tätbefolkade kustområdena i landet är trycket stort mot de attraktiva kustnära områdena, men även längs många andra delar av kusten ökar befolkningen betydligt under vissa perioder. Även lugna områden behövs för besökare och djurliv. Några länsstyrelser har skapat hänsynsområden i kust- och skärgården vilket exempelvis innebär att båttrafik ska hålla låg fart, dämpa musik och prat med mera.

Områdesskydd

Båda begreppen bevara och utveckla har en central betydelse när man pratar om besöksnäring. Kunskap och planering behövs om hur man kan bevara och utveckla värdena i kultur- och naturlandskapet, som utgör attraktionskraften, för en långsiktigt hållbar besöksnäring. Turism är idag en basnäring i många kommuner.

Fisketurism

Fisketurism innebär att människor reser till och vistas på platser för att fiska, eller nyttjar tjänster som fisketurismföretagen tillhandahåller. Allmänhetens intresse för fritidsfiske, tillsammans med klokt förvaltade och livskraftiga fiskbestånd, är grundläggande förutsättningar för fisketurismen. Förutsättningarna för fisketurism skiljer sig åt mellan de olika kusterna i Sverige. Fritidsfisket och yrkesfisket är olika både vad gäller målarter, fiskemetod och omfattning.

Yrkesfiske

Det finns flera olika typer av företag som ägnar sig åt fritidsfiskebaserad verksamhet. Det finns exempelvis redskapstillverkare som producerar och tillhandahåller fritidsfiskeutrustning så som båtar, spön, rullar, nät och beten till detaljhandel eller grossister. Fisketurismföretagen specialiserar sig på att tillhandahålla olika produkter och tjänster som bidrar till själva fiskeupplevelsen. Det kan röra sig om uthyrning av båtar och boende, fiskeguidning och kursverksamheter.

Fritidsfisket omsätter betydande summor som skapar jobb runt om i Sverige. Särskilt viktigt är fritidsfisket som underlag för besöksnäringen på landsbygden. Närmare 1,6 miljoner svenskar fritidsfiskar varje år och under 2016 spenderade svenska fritidsfiskare närmare 6 miljarder kronor på sin hobby.

Läs mer om fritidsfiske och fisketurism på Hav- och vatten myndighetens webbplats och Jordbruksverkets webbplats under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information.

Camping

Campingplatserna har på många håll utvecklats från traditionella campingplatser till turistanläggningar som erbjuder mer aktiviteter och boende i form av hotellrum eller stora stugor. Under de senaste 10 åren har det totala antalet gästnätter ökat med ca 2 miljoner, från ca 13 700 000 till drygt 15 700 000, och campingen beräknas omsätta cirka 4 miljarder kronor per år.

Det har även blivit mer vanligt att det sker omvandlingar och privatisering av hotell, vandrarhem och campingplatser i landet. Strandnära områden som är planlagda för camping och normalt sett är tänkta att främja det rörliga friluftslivet privatiseras genom att campingstugorna omvandlas till exempelvis en bostadsrättsförening eller till andelslägenheter.

Kommunerna kan i sin översiktsplan formulera en strategi för campingplatsstrukturen i kommunen och ta fram grunderna till mer detaljerade campingriktlinjer. Planering av campingplatser kan ske utifrån en kartläggning av förutsättningarna för camping, både ur ett entreprenörsperspektiv och ur ett kommunalt planeringsperspektiv med avseende på möjligheten att ordna till exempel kollektivtrafik, vatten och avlopp med mera. Kommunen kan även utnyttja möjligheten att peka ut både befintliga och framtida nya campingplatser som LIS-områden i översiktsplanen, om den möjligheten finns i kommunen.

Arbeta med kopplingar och kommunikationer för god tillgänglighet

Att arbeta med tillgänglighet till kust, hav och skärgård är värdefullt för maritim turism och friluftsliv. Havet är en attraktion som drar många besökare men bebyggelse, tät skog och igenvuxna områden, avstängda vägar och annat kan hindra besökare från att komma ända fram. Att arbeta med kopplingar på olika sätt så som gång- och cykelvägar, kollektivtrafik, parkeringsplatser, vandringsleder med mera kan vara ett sätt att göra besöksmål vid kusten tillgängliga. Utöver kommunikationer så behövs även tillgängliga målpunkter i skärgården. Kunskapen om relationer och samband i den fysiska miljön är grunden för att kunna bedöma var knutpunkterna för kommunikationerna bör ligga. Studierna bör svara på frågor om hur allmänheten rör sig och vilka traditioner det finns när det gäller kopplingen mellan hav, skärgård, sjö och fastland.

Besöksnäring - Konflikter och synergieffekter med andra allmänna intressen

Kust-, skärgårds- och havslandskapet omfattar oerhört höga värden för besöksnäringen. Det finns en viss motsättning mellan tillgängligheten till naturen och bibehållandet av värdena eftersom den unika attraktiviteten oftast ligger i de höga naturvärdena. Exploatering av natursköna platser för turismverksamheter, buller från fritidsbåtar, vattenskotrar och andra aktiviteter kan innebära en konflikt med naturvårdens intressen. För att begränsa människors påverkan på skärgård kan hänsynsområden pekas ut av länsstyrelsen. Det kan bland annat innebära hänsyn som att hålla låg fart, inte bullra eller tomgångsköra, dämpa musik och prat.

Friluftsliv och besöksnäring kan vara både i konflikt med, och samverka med varandra. Synergier kan uppstå exempelvis vid områden som skyddas av natur- eller kulturskäl och därmed blir attraktiva för friluftslivet, möjliga besöksmål för turismen där det finns friluftsaktiviteter, småskaligt fiske och så vidare. Åtgärder som leder till ökad attraktionskraft för besöksnäringen skapar arbetstillfällen och regional utveckling.

Kulturlandskap med sjöbodar, gamla handelsplatser och fornlämningar innehåller höga upplevelse- och kunskapsvärden som kan utvecklas som besöksmål. Kulturarvet under vattenytan kan exempelvis tillgängliggöras genom dykleder. Men friluftsliv och besöksnäring kan också innebära slitage på kulturarvet. En hög exploateringsgrad innebär på sikt en risk för att värdena i kulturmiljön förstörs.

Det förekommer på vissa håll konkurrens om fiskebeståndet mellan yrkes- och fritidsfiskare, särskilt vid utsjöbankar. Yrkesfisket sätter allt som oftast gränserna för fritidsfisket. Ibland kan det dock vara tvärt om, exempelvis vid hummerfiske – här är det fritidsfiskare som tar upp den största andelen av fångsten. Yrkesfiskare håller dock ofta till längre ut än vad fritidsfiskare generellt går.

Vindkraftverk till havs som påverkar landskapsbilden kan vara negativt för besöksnäringen.

Militär verksamhet inom övningsområden kan under vissa delar av året hindra tillgängligheten till områdena och störa omgivningarna genom buller. Samtidigt kan militära intressen förhindra att det etableras fasta installationer vid kusten eller i havet som kan påverka landskapsbilden i natursköna områden.

Miljöpåverkan och klimatförändringar

Den svenska besöksnäringen kan gynnas av ett förändrat klimat med varmare somrar och högre lufttemperaturer. Turismen runt Medelhavet kan minska till följd av varmare somrar och fler kan komma att semestra i Sverige. Det kan även bli ett ökat tryck på kustområdena i perioder då det blir varmare i inlandet.

Ökad besöksnäring innebär ett större tryck på miljön i turisttäta områden och tillgången till dricksvattenresurser av god kvalitet blir en nyckelfråga. Miljöpåverkan från besöksnäringen består bland annat i utsläpp från båtar, nedskräpning, buller, belastning och slitage och störningar av känsliga naturområden.

Klimatförändringen kommer att ge negativa konsekvenser för besöksnäringen. Som en effekt av höjda havsnivåer kommer kusterosionen att öka längs landets kuster, framförallt i södra Sverige. Bebyggelse vid kusten kan hotas av översvämning eller ras på grund av erosion. Det är framförallt längs sandkuster som erosionen kommer att öka, vilket kan leda till att vissa populära sandstränder för bad helt försvinner. Havsnivån kommer att stiga och därmed nå tidigare opåverkade strandlinjer och kraftigare vindar bidrar till ökad våghöjd, vilket ger allt större eroderande kraft. Olika typer av kustskydd kan behövas för att skydda befintlig bebyggelse och andra samhällsviktiga funktioner.

Kustskydd

Veta mer?

Här hittar du exempel på mål, planer och program samt planeringsunderlag som berör besöksnäringen. Länkarna nedan går till andra webbplatser.

Exempel på mål, planer och program
Planeringsunderlag

Exempel på nationella och regionala planeringsunderlag
Besöksnäring i samhällsplaneringen, Turistrådet Västsverige
Nationell strategi för svensk besöksnäring, Svensk Turism AB
Besöksnäring i Fysisk planering - en vägledning, Västsvenska Turistrådet och Länsstyrelsen Västra Götalands län

Exempel på kommunala planeringsunderlag
Analys av knutpunkter och kommunikationer vid kusten med fokus på tillgänglighet, relationer och samband
Kartläggning av kulturhistoriskt värdefulla platser
Kartläggning av båttrafik, gästhamnar och naturhamnar
Kartläggning av badplatser
Kartläggning av hänsynsområden
Kartläggning och analys av besöksmål
Kartläggning av ställplatser och campingplatser
Policy för exempelvis gästhamnar och husbilar

Roller och ansvar

Kommunen

Kommunen påverkar företagens utveckling genom sin myndighetsutövning, tillstånd- och tillsynsverksamhet. Kommuner och regioner kan också arbeta aktivt med företagsfrämjande insatser som kompetensutveckling, nätverksarbete och att driva samverkansprocesser.

Länsstyrelserna

Informerar om populära besöksmål så som natur- och kulturreservat och nationalparker. Erbjuder kompetensutveckling för landsbygdsföretag inom lantbruks- och trädgårdsnäring. Ansvarar för regionala fiskefrågor och utvecklingen av fiskevården, sportfisket och fisketurismen i landet. Många länsstyrelser bedriver projektverksamhet för en bättre vattenmiljö och bättre fiskbestånd som underlag för ett hållbart fiske och fisketurism.

Naturvårdsverket

Verkar för att förutsättningarna för friluftslivet utvecklas och bevaras. Naturvårdsverket samverkar med andra aktörer när det gäller hållbar turism kopplat till skyddad natur.

Havs- och vattenmyndigheten

Ansvarar för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av hav, sjöar och vattendrag. Sammanställer statistik om fritidsfiske. Fattar beslut om vattenområden för nya och uppdaterade riksintresseområden för friluftsliv.

Tillväxtverket

Ansvarig myndighet för besöksnäringen och arbetar för att utveckla och stödja företagande och entreprenörskap.

Jordbruksverket

Förvaltningsmyndighet för landsbygdsprogrammet och programmet för lokalt ledd utveckling. Inom dessa program kan stöd ges till turism/besöksnäring.

Riksantikvarieämbetet

Arbetar för att kulturarvet ska bevaras, användas, utvecklas och vara tillgängligt.

Förutom ovanstående myndigheter finns ett flertal intresseorganisationer för besöksnäringen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen